مقاله درمورد جغرافیایی و مقایسه

میزان رشد پرگنه روی محیط PDA بعد از 10 روز در دمای 25 درجه سانتی گراد برابر5/7-7 سانتی متر و دردمای 30 درجه سانتی گراد 6-5/5 سانتی متر بود. میسلیوم هوایی پر پشت و متراکم پنبه ای و به رنگ سفید مایل به صورتی می باشد ورنگ سطح زیرین پرگنه روی محیط کشت PDA صورتی تا صورتی مایل به قرمز است . اسپورودوخیوم نارنجی رنگ این گونه روی محیط CLA وبه وفور تشکیل می شود. کنیدی برها دراین گونه به صورت منوفیالید ساده و منشعب و گاهی ادامه دار (proliferate) و پلی فیالید نسبتا کوتاه بوده و اندازه فیالیدها 26 (18-)16 میکرومتر است .این گونه فاقد میکروکنیدیوم است وگاهی کنیدیوم های 2-1 یاختهجای تخم مرغی تا دوکی شکل و نسبتا خمیده تشکیل می دهد . ماکروکنیدیوم ها باریک ،کشیده و با دو انتهای خمیده و به شکل s بوده و غالبا 5-3 بند می باشند ویاخته انتهایی (apical cell) خمیده و کشیده و یاخته پایه (basal cell)پدیسل مانند (pedicellate)بوده و اندازه آنها 65(-49) 38 × 6/4 (5/3-) 3 میکرومتر می باشد .این گونه فاقد کلامیدوسپور بوده ولی گاهی ممکن است تورم های هیفی ویا کلامیدوسپور ودرریسه ها و کنیدیوم ها تشکیل شود (تصویر 4-2).


Widget not in any sidebars

شکل 4-2- F. diversisporum- a وb ماکرو و میکرو کنیدیوم: -c مونو فیالید d: مونو و پلی فیاتید
:e کلامیدوسپور
4-2-3- گونه F. oxysporum
F. Oxysporum Schlecht., Flora Berol. 2: 139, 1824 emend. Snyder & Hansen, Amer. J . Bot 27:64 – 67, 1940.
=F. bulbigenum Cooke & Massee , Grevillea 16: 49, 1887.
=F. vasinfectum Atkinson. Bull. Alabama Agric. Exp.Stn 41:19,1892.
=F. tracheiphilum E.F.Smith , Bull.U.S.Dep.Agric.17:46,1899.
=F.dianthi Prill, & Delacr., Compt. Rend. Acad. Sci. 129:744-745,1899.
=F.lini Bolley, Proc. Soc. Promot. Agric. Sci. 21:1-4,1902.
=F.orthoceras Appel & Wollenw., Arb. Kais. Biol. Anst Land-Forstwirtsch. Berlim-Dahlem 8:141-156,1910.
=F.conglutinans Wollenw., Phytopathology 3:30,1913.
=F. angustum Sherb .,Mem.Cornell Univ . Agric. Exp . Stn 6:203-205, 1915.
=F. bostrycoides Wollemw. & Reinking, Phytopathology 15:166, 1925.
میزان رشد پرگنه روی محیط PDA بعد از 10 روز در دمای 25 درجه سانتی گراد در تاریکی 5/8-5/7 سانتی متر و در دمای 30 درجه سانتیگراد 7-6 سانتی متر است . رنگ سطح زیرین پرگنه روی محیط کشت PDA متنوع بوده و از سفید تا بنفش تیره متغیر است . میسلیوم هوایی فراوان و به صورت پنبه ای و به رنگ سفید تا سفید مایل به بنفش و در مرکز به صورت سفید مایل به بنفش تیره می باشد .
کنیدیوفورها در این گونه به صورت مونوفیالید ساده و منشعب بوده که معمولاً کوتاه بوده ( در مقایسه با F.solani) و اندازه آنها 18 (12-) 10 × 5 /3 (-3) 5/2 میکرومتر است . اسپوردهی پس از مدت کوتاهی شروع شده و میکرو کنیدی برها در سرهای دروغین تشکیل می شوند . میکروکنیدیوم در این گونه به وفور و به صورت 2-1 یاخته ای ، تخم مرغی ، بیضوی و قلوه ای تشکیل می شود و اندازه آنها 12 (8-) 6 × 8/3 (2/3-) 3 میکرومتر می باشد . ماکروکنیدیوم ها سیلندری شکل و کمی خمیده و نوک تیز به فراوانی در اسپورودوکیوم های نارنجی رنگ تشکیل می شوند . ماکروکنیدیوم ها در دو انتها کمی باریک شده ، سلول انتهایی (Apical cell ) ماکروکنیدیوم مقداری خمیده و تیز شده و سلول پایه (Basal cell) پاشنه ای شکل (Foot shape) بوده و نسبتا ساقه دار است .ماکروکنیدیوم ها غالبا 3 بندی و گاهی 5-4 بندی هستند . اندازه آنها 40(36-) 28×5 (4-) 3 میکرومتر است . کلامیدوسپورهای ریسه ای و کنیدیومی روی محیط کشت PDA و CLA به فراوانی و به صورت منفرد ، دوتایی و گاهی در زنجیره های کوتاه و توده ای با سطح صاف تشکیل می شوند ( شکل 4-3)

شکل 4-3-oxysporum. F : -a ماکروکنیدیوم ، -b ماکروکنیدیوم و میکروکنیدیوم
c-منوفیالید ساده –d منوفیالید منشعب e-کلامیدوسپور.
مشخصات جدایه های این گونه با شرح وجود در منابع (Booth 1971;Gerlach & Nirenberg, 1982;Nelson et al al., 1983; Seifert, 1996; Summerell et al ., 2003 Leslie & Summerall, 2006) در مورد گونه فوق مطابقت دارد. بیشترین مطالعات و تحقیق در مورد این گونه به لحاظ اهمیت اقتصادی و پراکنش جغرافیایی صورت گرفته است و سبب بیماری های مختلفی از جمله پژمردگی ، انسداد آوندی، مزگ گیاهچه ، پوسیدگی طوقه و ریشه در گیاهان می شود و توسط عواملی مانند باد، خاک ، بذور و مواد آلوده گیاهی منتشر می گردد (Leslie & Summerell, 2006) . این گونه در ایران از گندم، جو، ذرت و یولاف گزارش شده است.
4-2-4- گونه F. pallidoroseum
میزان رشد پرگنه قارچ روی محیط کشت PDA بعد از 10 روز در دمای 25 درجه سانتیگراد 9-8 سانتی متر و در دمای 30 درجه سانتی گراد 8-7 سانتی متر است. رنگ سطح زیرین پرگنه روی محیط کشت PDA صورتی تا قرمز گلی است. میسلیوم هوایی فراوان و به صورت پنبه ای وگاهی به حالت پودری و به رنگ سفید مایل به صورتی دیده می شود. کنیدی برهای این گونه به صورت منوفیالید ساده و منشعب و پلی فیالید ادامه دار (proliferate) که دارای 3-2 و یا حتی 4 سوراخ (pore) می باشند ،تشکیل می شوند. اندازه کنیدیوفورها 4 (-3) 2 × 22 (-16) 10 میکرومتر است. ماکروکنیدیوم هایی که روی منوفیالید و پلی فیالید در میسلیوم هوایی تشکیل می شوند معمولا راست، کوتاه و دارای 3-2 دیواره هستند که مزوکنیدیوم (mesoconidium) نامیده می شوند که ممکن است با ماکروکنیدیوم اشتباه شوند و معمولا به اشکال دوکی شکل، چماقی و یا راست تا کمی خمیده دیده می شوند (Pascoe, 1999). میکروکنیدیوم و مزوکنیدیوم به وفور در سطح محیط کشت PDA تشکیل می شوند ولی ماکرونیدوم به تعداد کم تشکیل می شود. با مسن شدن کشت به ویژه روی محیط CLA در بعضی از جدایه ها اسپورودوخیوم های نارنجی تشکیل می شوند. ماکروکنیدیوم در این گونه متنوع بوده و اصولا دو نوع ماکروکنیدیوم در میسلیوم هوایی و اسپورودوخیوم تولید می شوند آن هایی که در میسلیوم هوایی تولید می شوند راست و دارای 4-3 دیواره و گاهی نیز 6 دیواره و با یاخته پایه بریده تا پدیسل مانند (pedicellate) و یاخته انتهایی نوک تیز می باشند. اندازه مزوکنیدیوم ها 5 (-4) 3 × 40 (-32) 12 میکرومتر است. ماکروکنیدیوم هایی که در اسپورودوخیوم تولید می شوند خمیده و دارای انحنای مشخص و دیواره های نسبتا نازک و در انتها باریک و نوک تیز و یاخته پایه پاشنه ای شکل (foot shaped) است. ماکروکنیدیوم ها غالبا 5-4 بندی بوده و اندازه آن ها 5 (2/4-) 5/3 × 48 (-40) 32 میکرومتر است. کلامیوسپورها روی محیط PDA و CLA به فراوانی و به صورت منفرد، جفتی زنجیری و توده ای با سطح صاف تشکیل می شوند. در برخی از جدایه ها به ندرت و یا اصلا کلامیدوسپور تشکیل نمی شود (تصویر 4-4).

(شکل 4-4)– Fusarium pallidoroseum a – میکرو و ماکروکنیدیوم، b- میکرو، ماکرو و مزوکنیدیوم، c، d مونو و پلی فیالید،
مشخصات این جدایهجها با شرح موجود در منابع مطابقت داشت. این گونه مشابه F. semitectum است و رشد رسیع و رنگ پرگنه و نیز اندازه و فراوانی مزوکنیدیوم و اندازه و شکل پلی فیالید و عدم تشکیل کلامیدوسپور در اغلب جدایه ها، همچنین تنوع در اندازه و شکل مزو و ماکروکنیدیوم این گونه را از گونه F. semitectum متمایز می کند. بوس و سوتون (, 1984Booth & Sutton) معتقدند بر اساس حق نامگذاری (priority) و نیز تنوع شکل و اندازه مزوو ماکروکنیدیوم ها F. pallidoroseum باید به جای F. semitectum به کار رود .