مقاله درمورد تجزیه واریانس و اندازه گیری


Widget not in any sidebars

شکل 4-7 – -a:F.solaniماکروکنیدیوم -b میکروکنیدیوم ،-c منوفیالید ساده –d منوفیالید منشعب
:e کلامیدوسپور
4-2-8- گونه F. virguliforme
Fusarium.virguliforme Odonnel & T. Aoki, sp. Nov.
= Fusarium solani (Mart.) Sacc. f. Sp. Glycines K. Roy s. Str., Plant Dis.
81: 259-266. 1997.
= Fusarim martii Appel & Wollenw. Var. Viride Sherb., Mem. Cornell Univ. Agric. Exp. Stat. 6: 247-249, 1915.
پرگنه های روی PDA دارای سرعت رشد شعاعی 7/1 – 3/1 میلی متر در هر روز در دمای 20 درجه سانتی گراد و در تاریکی هستند. رنگ پرگنه در PDA سفید تا سفید مایل به زرد یا زرد روشن است. بعضی اوقات زرد کمرنگ چرکی تا زرد روشن در تاریکی و زرد روشن یا زرد مایل به خاکستری، نارنجی مایل به خاکستری، سفید مایل به سبز، فیروزه ای، سبز ملایم، سبز مایل به خاکستری، سبز تیره تا فیروزه ای تیره زیر نور روز یا فلورسانت دیده می شوند. میسیلیوم هوایی و پراکنده بصورت کلونی و گاهی اوقات به وفور هم یافت می شود، سپس تبدیل به فلوکوز متراکم به رنگ سفید، سفید مایل به زرد، بعضی اوقات خاکستری مایل به آبی می شود. حاشیه پرگنه بصورت موج دار گسترش می باید. بعضی اوقات تغییر رنگ زرد مایل به خاکستری، نارنجی مایل به خاکستری به نارنجی قهوه ای یا قهوه ای زیتونی به قهوه ای مایل به زرد وجود دارد. بعضی اوقات بصورت بوی گندیده یا کپک زده وجود دارد. کلامیدوسپورها به وفور در میسیلیوم و کنیدی ها مخصوصاً نیمه کروی بصورت اضافی یا انتهایی و اغلب بشکل واحد و به ندرت بصورت زنجیره ای به رنگ زرد کمرنگ با دیواره های نازک تا زخیم 15-4 میکرومتری یافت می شود. اسکلروت اغلب وجود ندارد. اسپوردهی عموماً سریع و فراوان است، روی PDA رنگ روشن در تاریکی و رنگ سبز تا آبی در زیر نور فلورسانت یا نور خورشید دیده می شود. اسپردو خیوم معمولاً درSNA و PDA به فراوانی اما در میسیلیوم ها روی PDA بصورت پراکنده یافت می شوند. کنیدی برها به فراوانی روی SNA و به ندرت روی PDA شکل می گیرند، آنها بصورت غیر منشعب یا بصورت پراکنده منشعب شده اند، تا 290 میکرومتر طول و 7-2 میکرومتر عرض دارند. مونوفیالیدهایی ایجاد می کنند که در رأس با هم ادغام می شوند.
فیالیدها ساده اند، در نوک خود ساختاری حلقه مانند دارند. کنیدی های هوایی به دو شکل یافت می شوند، حلقه ای منحنی با دیواره ، با یک سلول پایه ای که از نظر مورفولوژیکی از کنیدی قابل شناسایی هستند و روی کنیدی برهای بلندتر تشکیل می شوند. شکل دوم کوچک، مستطیلی- بیضوی تا کوتاه تقسیم شده. کنیدیوفورها بصورت عمودی، منشعب یا به ندرت غیر منشعب می شوند که مونوفیالیدهایی در نوک تشکیل می دهد. اسپوردوخیا دو نوع هستند، یک پشتی بوده و اغلب در ناحیه میانی طول خود خیلی عریض هستند و اغلب بصورت مساوی بصورت هر دو انتها خم و باریک شده اند، دارای Foot cell و پایه ای هستند که خیلی به هم شبیه بوده و اغلب با دیواره قابل شناسایی هستند. روی PDA و SNA تشکیل می شوند. نیمه های پایه ای و رأسی از نظر مورفولوژیکی متقارن هستند. شکل دوم، ویرگولی یا گاهی اوقات کوتاه ، دوتایی، با یک سر متورم که اغلب گرد و تیز شده و پایه دوکی شکل دارند که در تاریک تنها روی PDA تشکیل می شوند. F.virguliforme ، F.solani باتولید کنیدی ویرگولی شکل روی PDA همراه با دیواره با یک سلول پایه ای روی SNA از دیگر گونه ها قابل تشخیص است. کنیدی های مستطیلی، بیضوی، کوتاه از کنیدی برهای تا 60 میکرومتر طول شکل می گیرند، اما تنها در بخش کوچکی از کل پرگنه دیده می شوند.F.virguliforme شبیه به F.martii var. viride است از سیب زمینی در ابعادی از اسپودوخیا آن خارج می شود. Sherbakoff در سال 1951 یک کنیدیوم ویرگولی شکل از محیط کشت از روی ریشه سیب زمینی نشان داد اما توضیحی راجع به آن ارائه نداد. توده های کنیدیایی این قارچ روی سیب زمینی که سرشار از گلوکز بودند به رنگ خاکستری – دودی نبوده و رنگ آمیزی آبی تیره هم نداشتند .(Sherbakoff 1995) در حالیکه توده های F.virguliforme روی PDA انواع مختلفی داشتند. اما در زیر نور خورشید یا فلورسانت اغلب به رنگ سبز تا آبی بودند. علاوه بر این گیاهان میزبان این گونه ها هم متفاوت بودند. متأسفانه از Sherbakoff هیچ ماده قابل اعتمادی از F.martii var. viride بجای نمانده است و این مطلب تشخیص F.virguliforme و تنوع آن را مشکل می سازد.(شکل 4-8)

شکل 4-8 F. virguliforme
:aماکروکنیدیوم ،-b میکروکنیدیوم ،-c منوفیالید ساده –d منوفیالید منشعب

4-3- نتایج و بحث مربوط به آزمون بیماری زایی در گلخانه :
نتایج تحقیقات بیماری زایی که به وسیله 8گونه فوزاریوم آنتاگونیست انتخاب شده انجام گرفت
نشان داد که گونه یF.virguliforme قدرت بیشتری در کنترل گل جالیز داشت. (تصویر 4-9)

شکل 4-9 گل جالیز شاهد(a) با گل جالیز تیمار(b)

شکل 4-10- a : بالا آمدن گل جالیز در گلدان تیمار
b : بالا آمدن گل جالیز در گلدان شاهد

شکل 4-11- a: ریشه خیار(شاهد):b ریشه پارازیته شده خیار با گل جالیزدر گلدان تیمار
تجزیه واریانس شاخص های اندازه گیری شده نشان داد که جدایی های مختلف از نظر کنترل گل جالیز اختلاف معنی داری با هم دارند دسته بندی میانگین ها در شاخص های اندازه گیری شده به وسیله آزمون دانکن نیز نشان داد که قدرت جدایی ها در کنترل گل جالیز متفاوت است.
نتایج آزمایشات نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح 1% بین تیمارها و شاهد ها وجود دارد که نشان دهنده تأثیر مثبت تمامی گونه ها در کنترل انگل می باشد.