مقاله درمورد بهره بردار و عصاره آبی

شکل1-3 نحوه بهره برداری از گیاه باریجه……………………………………………………………………………………….9
Widget not in any sidebars

شکل1-4مراحل مختلف گیاه باریجه در شرایط مزرعه……………………………………………………………………..10
شکل 4-1قطر هاله عدم رشد باکتری اشیرشیاکلی…………………………………………………………………………….53
شکل 4-2قطر هاله عدم رشد باکتری استا فیلوکوکوس اورئوس………………………………………………………..53
شکل 4-3تاثیر عصاره های باریجه……………………………………………………………………………………………….53
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1مقایسه اثر درصد حلال اتانول بر میزان بازداری …………………………………………………………….. 55
نمودار 4-2مقایسه اثر درصد حلال متانول بر میزان بازداری………………………………………………………………56
نمودار 4-3مقایسه اثر درصد حلال آب بر میزان بازداری………………………………………………………………….57
نمودار 4-4مقایسه اثر درصد اسانس بر میزان بازداری………………………………………………………………………58
نمودار 4-5 مقایسه اثر درصد حلال با غلظت های متفاوت بر فعالیت ۀنتی اکسیدانی……………………………59
نمودار 4-6مقایسه میزان اثر بازداری عصاره ها با BHT در غلظت ppm100…………………………………..60
نمودار 4-7مقایسه میزان اثر بازداری عصاره ها با BHT در غلظت ppm200…………………………………..61
نمودار 4-8مقایسه میزان اثر بازداری عصاره ها با BHT در غلظت ppm300…………………………………..62
چکیده
باتوجه به نگرانی های عمومی در خصوص عوارض نگهدارنده های شیمیایی ، تمایل به مصرف محصولاتی که فاقد نگهدارنده هستند و یا درآنها از نگهدارنده طبیعی استفاده شده است ، روبه فزونی است . باریجه با نام علمی Ferula gumasa Boiss گیاهی است از خانواده چتریان می باشد . اسانس صمغ باریجه حاوی ترکیباتی از جمله هیدروکربنها ترپنی (آلفا و بتاپینن) وهیدروکربنها با اسکلت غیر ترپنی (استرهای تیول ، پیرازین) و غیره است . هدف بررسی خاصیت آنتی باکتریال و فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره صمغ باریجه است .
روش بررسی : تهیه اسانس به روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر و شناسایی ترکیبات با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی با طیف سنج جرمی (GC-MASS) انجام گرفت . تهیه عصاره های آبی ، اتانولی و متانولی نیز با استفاده از روش ماسراسیون (خیساندن ) انجام شد . آزمون ضد باکتریایی به روش رقت سازی (محیط کشت مولر هینتون براث) و انتشار دیسک انجام گرفت و حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) پس از 24 ساعت مشخص و با گروه آنتی بیوتیک پنی سیلین علیه استافیلوکوکوس اورائوس و اشیرشیاکلی مقایسه گردید .
نتایج : مهمترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس صمغ باریجه ، آلفا پینن و بتا پینن بود .اثر ضد باکتریایی اسانس صمغ باریجه بر روی باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده گردید بطوریکه در mg/ml 0.03 MIC= اثر مهار کنندگی بر این باکتری داشت ، این اثر بر اشیرشیاکلی ضعیف تر بود. در حالیکه عصاره های اتانولی ، متانولی و آبی هیچگونه اثر ضد باکتریای از خود نشان ندادند . ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره های اتانولی ومتانولی صمغ باریجه بیش از اسانس بوده است .
کلمات کلیدی : اسانس ، آنتی باکتریال ، آنتی اکسیدانی ، صمغ باریجه ، عصاره آبی ، عصاره متانولی ،عصاره اتانولی .