مقاله درمورد اکسیداسیون چربی و مواد و روشها


Widget not in any sidebars
در تحقیقی اثرات ضد میکروبی عصاره از ریزیوم (Kokanicam Geum) مورد بررسی قرار گرفت، از ریزوم گیاه علف مبارک کوهستان، عصاره با اتانول 80 درصد تهیه شد و حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره اتانولی روی باکتری های گرم مثبت و منفی باسیلوس سوبتلیس، پسودوموناس آئروژینواز، استافیلوکوکوس اپیدرمیس مورد بررسی قرار گرفت، حداقل غلظت مهارکنندگی مربوط به استافیلوکوکوس اپیدرمیس به میزان 5/12 میلی گرم بر میلی لیتر بود (منصف اصفهانی و همکاران، 1388)
در مطاتعه ای که انجام گردید.فعالعیت ضد باکتریایی عصاره آبی شوید بر علیه سوش های خالص استافیلو کوکوس اورئوس اشیرشیا کلی سودوموناس آئروژینواز سامونلا تیفی موریوم شیگلا فلکسینری بررسی شد. نتایج نشان داد عصاره این گیاه دارای فعالیت ضد میکروبی معنی داربرروی تمام سوش های باکتریایی مورد بررسی می باشد.(آرورا و همکاران، 2007)
در مطالعه ای که انجام گردید فعالیت ضد میکروبی اسانس بذرهای شوید و گشنیز برروی استافیلوکوکوس اورئوس اشیرشیا کلی سالمونلا تیفی موریوم با استفاده از آزمایش حساسیت رقت در محیط مایع پرداختند.نتایج نشان داد استافیلوکوکوس اورئوس حساسترین و سالمونلا تیفی موریوم مقاوم ترین باکتری به هر دو اسنس است.(برومند و همکاران، 2008)
آنهابه بررسی ویژگی آنتی اکسیدانی روغن های ضروری پرداختند، در ضمن اتواکسیداسیون روغن های ضروری رازیانه و برگ بو و نیز مخلوط آنها را با گشنیز بررسی کردند. بررسی تغییرات حاصله بر روی ترکیب های اسانس های مذکور، با استفاده از سیستم کروماتوگرافی مایع-گاز موئین در طی دوره انبارداری در دو حالت نور و روشنایی انجام شد. تحت این شرایط، گیاه برگ بو، ترکیب های موجود در روغن ضروری خود را تا مدت 12 ماه حفظ کرد. روغن های ضروری رازیانه به سرعت در حضور نور اکسید شدند. اگرچه سرعت اکسیداسیون آن در تاریکی، کمتر بود. ترکیب اصلی روغن فرار رازیانه با نام ترانس-آنتول نسبت به روغن های ضروری گشنیز، فعالیت آنتی اکسیدانی کمتری از خود نشان داد. مخلوط روغن های ضروری برگ بو و گشنیز دارای ویژگی های آنتی اکسیدانی بوده و شدیداٌ اکسیداسیون ترکیب های روغن رازیانه را مهار می کند (میشارینا و همکاران 2005)
مطالعات انجام شده برروی خواص آنتی اکسیدانی عصاره گیاهان مختلف
انها فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوای ترکیب های فنلی را در عصاره های ریحان، برگ بو، جعفری، سرو کوهی، تخم بادیان رومی، رازیانه، زیره سبز، هل، زنجبیل به روش تقطیر مورد بررسی قرار دادند. در این بررسی، فعالیت احیای آهن فریک بر فرو ، بازدارندگی از پراکسیداسیون اسید لینولنیک، فعالیت مهار آهن فرو، مهار رادیکال DppH و مهار رادیکال هیدروکسیل واسطه تخریب 2-دزوکسی-D ریبوز از روش های بکار رفته جهت تخمین فعالیت آنتی اکسیدانی بود. نتایج نشان داد عصاره های مربوط به ریحان، برگ بو، بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی را در مقایسه با سایر گیاهان تحت بررسی دارا می باشند..
البته به جز در مورد فعالیت مهار آهن فرو، اگرچه جعفری بهترین عملکرد را در ارزیابی چنگالی کردن آهن فرو از خود نشان داد اما در به تعویق انداختن اکسیداسیون اسید لینولنیک کمتر مؤثر بود. در ارزیابی پراکسیداسیون لینولنیک اسید یک گرم از عصاره ریحان و برگ بو به ترتیب به اندازه های 177 و 212 میلی گرم Trolox مؤثر بودند. بنابراین هر دو عصاره ذکر شده می توانند به عنوان مواد غذایی با فعالیت آنتی اکسیدانی جایگزین ترکیب های سنتزی شوند (هینبرگ و همکاران، 2006)
آنها مطالعه‏ای را پیرامون ترکیبات شیمیایی، آنتی‏اکسیدانی و ضد میکروبی برگ دارچین، روغن‏های فرار پوستۀ درخت، الئورزین‏ها و اجزای سازندۀ آنها انجام دادند. در این مطالعه مشخص شد الئورزین‏ها در غلظت %02/0 توانایی فوق‏العاده‏ای در جلوگیری از اکسیداسیون اولیه و ثانویۀ روغن خردل دارند. این ارزیابی با استفاده از اندیس‏های پراکسید، تیوباربیتوریک اسید، پی‏انیسیدین و کربونیل انجام شد. به علاوه فعالیت آنتی‏اکسیدانی نیز با استفاده از روش DPPH و فریک تیوسیانات بررسی شد. کروماتوگرافی گازی به همراه اسپکتروسکوپی جرمی روی روغن‏های فرار برگ و الئورزین‏های دارچین باعث شناسایی 19 ترکیب و 25 عدد از اجزاء تشکیل‏دهندۀ آنها شد. مادۀ اصلی این ترکیبات اوژنول بود درحالی که مادۀ اصلی در روغن‏های فرار پوسته سینام آلدئید بود)سینگ و همکاران، 2005(.
آنها مطالعه‏ای را در مورد ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی‏اکسیدانی عصارۀ سماق انجام دادند. عصارۀ سماق با استفاده از متانول استخراج گردید و فعالیت آنتی‏اکسیدانی با استفاده از روش های فریک تیوسیانات و DPPH بررسی شد. علاوه بر این بخش هایی که به لحاظ ترکیبات فنولی غنی بودند با استفاده از سیستم HPLC-MS مشخص شد. نتایج حاکی از آن بود که بیشترین فعالیت آنتی‏اکسیدانی مربوط به ترکیبات آنتوسیانین و تانن در سماق است درحالی که اسید گالیک اسید فنولیک اصلی عصاره است. بخش آنتوسیانینی محتوی سیانیدین ، پئونیدین ، پلارگونیدین ، پتونیدین ، گلوکوزیدهای دلفینیدین و کومارات‏ها است. گلوکز پنتا گالوئیل در بخش تانن قابل هیدرولیز به وفور یافت می‏شود. Ec50 در بخش اتیل استات و تانن برابرg/ml 7 /0 و در بخش غنی از آنتوسیانینg/ml 33/5 می‏باشد. عصاره‏ها و بخش های مختلف آنها تأثیر بازدارندگی مشابه در جلوگیری از پراکسیداسیون چربی‏ها در مقایسه با آنتی‏اکسیدان‏های مصنوعی دارند. این یافته‏ها بیانگر این مطلب است که سماق می‏تواند به عنوان یک آنتی‏اکسیدان طبیعی به کار رود(کوثر و همکاران 2006).
آنها پژوهشی را بر روی فلفل ژاپنی انجام دادند. هدف این مطالعه شناسایی آنتی‏اکسیدان‏هایی به غیر از مگنوفلورین و آربوتین در فلفل ژاپنی بود. در این تحقیق مشخص گردید که عصارۀ متانولی میوۀ فلفل ژاپنی فعالیت آنتی‏اکسیدانی معادل با آلفاتوکوفرول دارد و در مقابل فرآیند حرارتی پایدار است. ترکیباتی که بیشترین فعالیت آنتی‏اکسیدانی را درعصاره متانولی از خود نشان می‏دهند عبارتند از هایپروزید و کوئرسیترین ، فعالیت آنتی‏اکسیدانی این ترکیبات با استفاده از روش DPPH ارزیابی شد و مشخص شد که هایپروزید و کوئرسیترین آنتی‏اکسیدان‏های قوی موجود در میوۀ فلفل ژاپنی می‏باشند(]یا مازاکی و همکاران 2005).
آنها پژوهشی را روی خواص آنتی‏اکسیدانی عصارۀ زنجبیل انجام دادند. هدف این مطالعه ارزیابی فعالیت آنتی‏اکسیدانی عصارۀ زنجبیل محتوی Co2 با توجه به رادیکال آزاد 2و2- دی‏فنیل1-پیکریل هیدرازیل و همچنین با توجه به فعالیت پراکسیداسیون لیپید با در نظر گرفتن رادیکال‏های هیدروکسیل در درجه حرارت بدن و در می‏باشد. با توجه به بررسی‏های انجام شده مشخص شد محتوای فنولی عصارۀ الکلی زنجبیل mg870 برحسب مادۀ خشک است. فعالیت آنتی‏اکسیدانی رادیکال DPPH به %1/90 می‏رسد و بیش از BHT می‏باشد. فعالیت آنتی‏اکسیدانی در سیستم امولسیونی لینولئیک اسید/ آب با استفاده از تیوباربیتوریک اسید ارزیابی شد و مشخص شد که در دمای و غلظت %2/73 بالاترین است. در در بالاترین غلظت عصارۀ زنجبیل فعالیت آنتی‏اکسیدانی چندانی مشاهده نمی‏شود. همچنین عصارۀ زنجبیل تأثیر بازدارندگی را با توجه به رادیکال‏های هیدروکسیل بهتر از کوئرستین در هر دو درجه حرارت نشان دادند. پلی‏فنول‏های عصارۀ زنجبیل ظرفیت تشکیل چنگک کردن بالاتری با توجه به دارند که منجر به جلوگیری از ایجاد رادیکال هیدروکسیل که القا کننده ی پراکسیداسیون لیپیدها می‏شود)استویلوا و همکاران 2006(.
آنها مطالعه‏ای را بر روی فعالیت آنتی‏اکسیدانی روغن‏های فرار رزماری و سیاهدانه انجام دادند که عبارتند از کارنوسیک اسید ، رزمارینیک ‏اسید و سزامل . این دانشمندان فعالیت آنتی‏اکسیدانی روغن‏های فرار را با استفاده از روش های DPPH، فریک تیوسیانات بررسی نمودند. تمام این روش ها را به اثبات رساندند که عصارۀ رزماری فعالیت آنتی‏اکسیدانی بالاتر از روغن فرار سیاهدانه دارد. مقدار ترکیبات فنولیک روغن فرار سیاهدانه و عصارۀ رزماری نیز بررسی شد و مشخص گردید عصارۀ رزماری محتوای فنولیک بالاتر از روغن فرار سیاهدانه دارد. این موضوع مبین فعالیت بالاتر آنتی‏اکسیدانی رزماری در مقابل سیاهدانه می‏باشد(ارکان و همکاران، 2007.(

فصل سوم:مواد و روشها
3-1 آماده سازی مواد اولیه
دو نوع باریجه با نامهای اشکی و توده ای(عسلی) در بازار داروئی ایران ارائه می گردد که دو محصول از دو نوع برداشت از گیاه می باشد (زرگری و همکاران، 1367)
نوع اشکی آن بر اثر نقش حشرات و یا پیدایش خراش به طور طبیعی از قاعده ساقه و برگها به خارج ترشح می شود و نوع دیگر که بیشتر در بازار تجارت معروف است و در معرض استفاده قرار می گیرد معروف به باریجه توده ای(عسلی) است که با ایجاد شکاف و تیغ زدن در گیاه بدست می آید.
برای برداشت و بدست آوردن شیره گیاه در فصل بهره برداری (اواخر خرداد تا اوایل مرداد) ابتدا خاک بوته را در قاعده ساقه و اطراف ریشه به عمق 10-15 سانتی متر کنار زده و آن ناحیه را به خوبی تمیز نموده، سپس در ناحیه ریشه با تیغه های مخصوص عمل تکه برداری انجام می شود که بلافاصله شیره سفیدرنگ از محل تیغ زده خارج شده و به تدریج در مجاروت هوا سفت و قهوه ای می گردد. برای اینکه شیرابه حاصل با خاک تماس پیدا نکند تخته سنگ کوچکی در زیر محل برش قرار داده شد (حلاقی مرنی و همکاران، 1365).
3-2 مواد شیمیایی
اتانول 96درصد، شرکت زکریا جهرم، جهرم، ایران
متانول 5/99 درصد، مجللی، تهران، ایران

Share this post

Post navigation

You might be interested in...