مقاله درمورد اندازه گیری و انتخاب همسر


Widget not in any sidebars
در پژوهش حال حاضر میزان الفای کرونباخ بدست آمد.
برای جمع آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه نگرش به نحوه انتخاب همسر استفاده شده است.پرسشنامه نگرش به نحوه انتخاب همسر یک پرسشنامه 32 سئوالی توسط لارنس(1992) که جهت اندازه گیری و ارزیابی باورهای محدود کننده (غیرمنطقی افراد) افراد نسبت به نحوه انتخاب همسر تدوین شده است. این پرسشنامه 32 سئوالی شامل 7 مقیاس می باشد که عبارتند از:
مقیاس اول: اعتقاد به اینکه من فقط می توانم عاشق یک نفر باشم.
مقیاس دوم : عشق کافی است
مقیاس سوم: اطمینان خاطر در انتخاب همسر
مقیاس چهارم: باهم زندگی کردن بدون ازدواج
مقیاس پنجم: آرمان گرایی در انتخاب همسر
مقیاس ششم: سهل انگاری در انتخاب همسر
مقیاس هفتم: تضاد و مکمل بودن در انتخاب همسر
این پرسشنامه 32 سئوالی که دارای 7 مقیاس است در ایران توسط فرحبخش مصری پور( 1384 ) با اضافه کردن مقیاسهای دیگر و افزایش سووالات آن تدوین و هنجاریابی گردید (به نقل از فرامرزی، اسمعیلی و فرحبخش، 1385 ) به طوری که خرده مقیاسهای پرسشنامه به نحوه انتخاب همسر (لارسن ،1992 ) از 7 خرده مقیاس به 10 خرده مقیاس افزایش یافته که خرده مقیاسهای اضافه شده در ایران توسط فرحبخش و مصری پور (1384) شامل موارد ذیل هستند:
مقیاس هشتم: ضرورت نامزد بودن و ارتباط داشتن با فرد مورد خواستگاری
مقیاس نهم: نقش شناخت فرد مورد علاقه
مقیاس دهم: گزینه های نادرست یا منحرف ساز
همچنین تعداد سئوالها نیز به 75 سئوال افزایش یافت این پرسشنامه در ایران بر روی یک نمونه 150 نفری توسط فرحبخش و مصری پور ( 1384 ) از دانشجویان دانشگاههای اصفهان ساخت و نرم گردید. روایی و پایایی: این پرسشنامه در ابتدا حاوی 52 سئوال و 12 عامل بوده است. که از طریق روائی سازه تبدیل به آزمونی با 32 سوال و 7 خرده مقیاس شده بود. همچنین روابی همزمان نیز برای این آزمون اجرا شده است و یا آزمون RBC 3 که حاوی 15 سئوال بود مقایسه شد. همبستگی کل این آزمون در سطح 99 % ، 45 به دست آمده است(r=45, P<0>روش نمره گذاری:
روش نمره گذاری در این پرسشنامه که براساس مقیاس لیکرت مقیاس بندی شده است در چهار طیف کاملاً مخالف ، مخالف ، موافق و کاملا موافق) درجه بندی شده است . به این ترتیب از نمره 1 الی نمره گذاری می شوند. حداقل نمره از 75 و حداکثر 300 می باشد نمره کمتر نشان دهنده این است که فرد از افکار الزام آور و محدود کننده کمتر متاثر است.
3-5- نحوه گرد آوری داد ها
بعد از اخذ مجوز های لازم از دانشگاه آزاد کرمانشاه، تعداد حجم نمونه لازم برای پژوهش تعیین گردید. به شیوه نمونه گیری در دسترس پرسشنامه های پژوهش( شامل یک پرسشنامه نگرش به ازدواج که بایستی توسط خود فرد و پرسشنامه تعارض والدین که بایستی توسط یکی از والدین تمکیل شود، بود) در اختیار شرکت کنندگان قرار داده شد و از آنها خواسته شد که طبق دستورالعمل پرسش نامه های مربوطه را تکمیل کنند. در ضمن به تمامی شرکت کنندگان اطمینان خاطر داد شد که تمامی اطلاعات بصورت محرمانه خواهد ماند.
3-6- تجزیه و تحلیل داده ها
داده های پژوهش وارد نرم افزار SPSS18 شد و در دو سطح آمار توصیفی(شامل میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی(شامل آزمون همبستگی و رگرسیون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
فصل چهارم
یافته های پژوهش