مقاله درباره عدم تقارن اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات


Widget not in any sidebars

5-3-2) پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آتی 76
منابع و مأخذ
فهرست نگاره ها
عنوان صفحه
نگاره 2-1 خلاصه تحقیق‌های خارجی 44
نگاره 2-2 خلاصه تحقیق‌های داخلی 45
نمودار 3-1 مدل تحلیلی تحقیق 51
نگاره 3-1 شیوه اندازه گیری متغیرهای عملیاتی تحقیق 54
نگاره 4-1 آمار توصیفی متغیرهای مدل 62
نگاره 4-2 آزمون نرمال بودن متغیرها (کلموگروف-اسمیرونوف) 64
نگاره 4-3 نتایج آزمون مانایی متغیرها 64
نگاره 4-4 نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی وایت 65
نگاره 4-5 نتایج آزمون F لیمر و آزمون هاسمن 66
نگاره 4-6 آزمون عدم خود همبستگی 67
نگاره 4-7 نتایج تجزیه و تحلیل دادهها جهت آزمون فرضیه فرعی اول 67
نگاره 4-8 نتایج تجزیه و تحلیل دادهها جهت آزمون فرضیه فرعی دوم 68
نگاره 4-9 خلاصه نتایج تحقیق 69
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورت نامتقارن بین افراد توزیع شود، (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد) می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابراین، قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
سرمایه گذاران آگاه (مدیران، تحلیلگران و موسسات) افرادی هستند عمدتا اشخاص دارای اطلاعات محرمانه که از آنها اطلاعات دریافت می‌شود. سرمایه گذاران آگاه با برخورداری از اطلاعات محرمانه ای که در قیمت‌ها منعکس نشده اند، اقدام به معامله می‌کنند. سرمایه گذاران ناآگاه مردم عادی هستند که تنها راه دستیابی به اطلاعات، گزارشهای منتشر شده از جانب شرکت‌ها می‌باشد. این گونه سرمایه گذاران معامله گران نقد نامیده می‌شوند که تنها به دلیل نقدینگی به انجام معامله اقدام می‌کنند.
زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد، ارزش ذاتی آن با ارزشی متفاوت خواهد بود که سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می‌شوند. درنتیجه، ارزش واقعی سهام شرکتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (دیاموند و ورچیا، 1991). لذا عدم تقارن اطلاعاتی باعث به مخاطره انداختن سرمایه افراد عادی خواهد شد که، شرکت‌ها باید سعی در اطلاعات منتشر شده برای سرمایه‌گذاران نمایند که این خود باعث کاهش مزیت برخی سرمایه‌گذاران و در نتیجه کاهش اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه می‌گردد.