مقاله درباره شرکت پذیرفته شده در بورس و بورس اوراق بهادار

کنترلی
Widget not in any sidebars

شاخص ها
اندازه شرکت
SIZE
اهرم
LEV
درصد سهام متعلق به مالکیت نهادی
INS
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی از کل سهام سرمایه است.
درصد سهامداران متعلق به تمرکز مالکیت (سهامداران عمده)
OWNCON
مجموع درصد تملک سهامدارانی که حداقل 5 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند.
3-10) روش تجزیه و تحلیل داد ه‌ها
ابتدا آمار توصیفی ارائه شده و پس از آن با استفاده از آزمون‌های آماری، ناهمسانی واریانس و همبستگی داده‌های تحقیق تجزیه و تحلیل می‌شود و بعد با تجزیه و تحلیل الگوی رگرسیونی حاصل از فرآیند تحقیق و بررسی معنی داری مدل رگرسیون و ضرایب متغیرها فرضیه‌ها آزمون می‌شوند.
3-11) آمار توصیفی
آماره‌های توصیفی متغیرهای تحت بررسی در این تحقیق شامل شاخص‌های مرکزی (میانگین و میانه)، شاخص‌های پراکندگی (واریانس وانحراف معیار)، شاخص‌های توزیع (چولگی وکشیدگی) ومقادیر کمینه وبیشینه می‌باشد.
3-12) تحلیل ماهیت و ویژگی‌های متغیرهای تحقیق
با توجه اینکه در تحقیق حاضر اطلاعات مربوط به 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است و اطلاعات استخراج شده مشتمل بر نه متغیر است که هدف تحقیق، بررسی رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته است، بنابراین تحلیل رگرسیون مناسب ‎ترین روش برای آزمون فرضیه‎های تحقیق است.
در تحقیق حاضر مقیاس اندازه‎گیری متغیرهای تحقیق نسبتی است، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته خطی است. برای بررسی رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون ضریب کلی رگرسیون استفاده می‌شود.
برای انجام رگرسیون خطی، مفروضه‎هائی وجود دارد که عبارتند از حداقل فاصله‎ای بودن مقیاس اندازه‎گیری، نرمال بودن توزیع متغیرها، وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته، یکسان بودن پراکندگی باقی مانده‎ها، یکسانی واریانس متغیرهای مورد مطالعه، نبود خود همبستگی و نبود رابطه هم ‎خطی که تکیه بر نتایج آماری بدون توجه به پیش فرضهای مدل رگرسیون از اعتبار چندانی برخوردار نیست و نمی توان از آن برای تصمیم گیریها استفاده کرد. بنابراین قبل از انجام هر گونه تفسیر نتایج رگرسیون، باید برای تصدیق صحت نتایج، مفروضات مدل را بررسی نمود که به شرح ذیل می‌باشند:
3-12-1) نرمال بودن توزیع متغیرها
از جمله پیش فرض اساسی در استفاده از رگرسیون خطی مرکب و ANOVA نرمال بودن متغیرهاست. بدین منظور از آزمون ناپارامتریک کلموگروف-اسمیرونوف استفاده شده است و در این آزمون فرض‌ها به صورت زیر تنظیم گردیده است.
H0 : نرمال