مقاله درباره شرکت‌های پذیرفته شده و پیش بینی سود هر سهم

ABSIT = b0 + b1QD + b3 SIZE +b4LEV+ b5 INS + b6 OWNCON +£i,t
3-7-3) مدل 2 جهت آزمون فرضیه فرعی دوم
Widget not in any sidebars

ABSIT = b0 + b1QE + b2 SIZE +b3LEV+ b4 INS + b5 OWNCON +£i,t
3-8) تعریف عملیاتی متغیر‌های تحقیق
متغیر‌های این تحقیق به منظور آزمون فرضیه‌ها شامل متغیر‌های مستقل، متغیرهای وابسته و متغیر‌های کنترلی می‌باشد که شرح زیر محاسبه می‌شوند:
در تحقیق حاضر متغیر کیفیت افشای اختیاری(QD) و کیفیت افشای اجباری (ED) به عنوان متغیرهای مستقل در و عدم تقارن اطلاعاتی (ABSIT معیار اندازه گیری دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش) به عنوان متغیر وابسته انتخاب شده است و همچنین متغیر‌های کنترلی در این تحقیق شامل اندازه شرکت(SIZE)، نسبت اهرم (LEV)، درصد سهام متعلق به سهامداران نهادی(INS) و تمرکز مالکیت سهامدارن عمده(OWNCON) می‌باشد.
3-9) روش محاسبه متغیر‌های تحقیق
در ادامه هر یک از متغیر‌های تحقیق و نحوه محاسبه‌ی آن‌ها ارائه می‌شود:
3-9-1) متغیرهای مستقل
اندازه گیری کیفیت افشا:
کیفیت افشای شرکتی متغیر مستقل تحقیق حاضر محسوب می‌شود. در این تحقیق از امتیاز‌های سالیانه کیفیت افشای شرکتی استفاده می‌شود، برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه گردید. امتیاز‌های کیفیت افشای شرکت‌های پذیرفته شده برای دوره‌های 3، 6، 9، 12 ماهه محاسبه و توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر می‌شود. این امتیاز‌ها ارزیابی بورس میزان آگاهی بخشی افشای شرکتی را منعکس می‌نماید. امتیاز‌های مذکور، براساس میانگین وزنی معیار‌های به موقع بودن و قابلیت اتکای اطلاعات افشا شده محاسبه می‌گردد. اطلاعات ارزیابی شده بر اساس مقررات افشای اطلاعات در بورس، ازجمله صورت‌های مالی سالیانه، صورت‌های مالی میان دوره ای3، 6 (حسابرسی شده) و 9 ماهه پیش بینی سود هر سهم در مقاطع زمانی 3 ،6 ، 9، 12 می‌باشد. تاخیر در ارسال اطلاعات بورس در مقایسه با مهلت‌های زمانی مقرر و تفاوت در سود‌های محقق شده نسبت به پیش بینی‌ها برای محاسبه به موقع بودن و قابلیت اتکای افشا استفاده گردیده است. برای محاسبه امتیاز کل افشای شرکتی، معیار‌های به موقع بودن و قابلیت اتکا با وزن‌های دو سوم و یک سوم مورد استفاده قرار گرفته‌اند (لوبو و ژو، 2001).
3-9-2) متغیرهای وابسته
عدم تقارن اطلاعاتی
برای سنجش‌عدم تقارن‌اطلاعاتی شرکت‌ها از مدل ونکاتش و چیانگ (1986) برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده می‌شود. از این مدل در تحقیقات متعددی استفاده شده است. در ایران نیز قائمی و وطن پرست(1384) و احمدپور و رساییان(1385) برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از این مدل بهره گرفته اند. مدل یاد شده به شکل ذیل است:
ABSIT
:(SPREAD) ABSIT دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
:AP میانگین سالانه قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت
:BP میانگین سالانه قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت
قیمتی که بازارساز، اوراق بهادار را می‌خرد، قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می‌فروشد، قیمت پیشنهادی فروش نامیده می‌شود. اختلاف بین دو قیمت، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش خواهد بود. اگر بیشتر از یک بازارساز وجود داشته باشد، تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت فروش را شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می‌نامند و نقطه تعادلی جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می‌گیرد.
3-9-3) متغیر‌های کنترلی
اندازه شرکت (SIZE)
یکی از عوامل درونی شرکت‌ها که بر ساختار مالی و سودآوری شرکت تاثیر می‌گذارد اندازه شرکت می‌باشد. بدیهی است اندازه شرکت تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت یک شرکت است. در این تحقیق برای اندازه گیری اندازه شرکت از لگاریتم ارزش بازار استفاده می‌گردد.
نسبت اهرم