مقاله درباره شرکت‌های پذیرفته شده و تجزیه وتحلیل اطلاعات

کیفیت افشا رابطه مستقیم و معناداری با سابقه، نقدینگی، سودآوری و اندازه مؤسسه حسابرسی و همچنین رابطه معکوس و معناداری با اهرم مالی و مالکیت خانوادگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. با این وجود آنها شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین کیفیت افشا با اندازه شرکت و ترکیب هیئت مدیره نیافتند.
Widget not in any sidebars

اعتمادی و همکاران
(1392)
بررسی محتوی ارزشی افشای اجباری
افشاهای صورت گرفته در گزارش‌های شرکت‌ها حاوی محتوای اطلاعاتی درباره سودهای آتی بوده و سرمایه گذاران از این اطلاعات افشا شده در تصمیم گیری‌هایشان استفاده می‌کنند.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1) مقدمه
در این فصل به نوع وروش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، روش‌های آماری مورد استفاده، قلمرو تحقیق مطرح می‌شود.
تحقیق حاضر از نظر طبقه بندی برمبنای هدف از نوع تحقیق های کاربردی است به دلیل اینکه مبتنی بر تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده از بورس اوراق بهادار می‌باشد. تحقیق های کاربردی تحقیق هایی هستند که نظرها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیق های پایه تدوین می‌شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می‌گیرد (خاکی، 1388، 202).
3-2) روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیق، از جمله تحقیق های کاربردی است. و همچنین از نظر طبقه بندی برمبنای روش و ماهیت از نوع تحقیق های همبستگی است که با استفاده از داده‌های مشاهده شده انجام می‌شود. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعه همبستگی ممکن است که برقراری یک رابطه یا نبود آن و بکارگیری روابط در انجام پیش بینی هاست. مطالعه همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می‌رود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می‌کند (خاکی، 1388، 218).
3-3) قلمرو تحقیق
3-3-1) قلمرو موضوعی تحقیق
این تحقیق در برگیرنده موضوع‌های کیفیت افشای اختیاری و افشای اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی است.
3-3-2) قلمرو زمانی تحقیق
این تحقیق محدود به دوره زمانی از ابتدای سال 1388الی انتهای سال 1392 می‌باشد.
3-3-3) قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق در بازار بورس اوراق بهادار تهران صورت می‌پذیرد.
3-4) روش و ابزار گرداوری داده ها
در این تحقیق، روش گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق، و اطلاعات مربوط به فرضیه‌ها، روش کتابخانه‌ای شامل اطلاعات موجود در هفته نامه‌ها، ماهنامه‌ها و سالنامه ها، کتب و مقالات مختلف و نشریات داخلی و خارجی می‌باشد.
اطلاعات مربوط به تئوری تحقیق ازطریق مجلات، نشریات داخلی وخارجی گردآوری شده، وهمچنین داده‌های مربوط به متغیرهای تحقیق از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین ومراجعه به سایت‌های مربوط به گزارش مالی شرکت‌ها از قبیل سایت rdis وcodal استخراج گردیده است.
3-5) جامعه آماری تحقیق