مقاله درباره تجزیه وتحلیل اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی


Widget not in any sidebars

3-12-8) ضریب تعیین
ضریب تعیین، معیاری را برای خوبی برازش رگرسیون برآورد شده با اطلاعات آماری دوره نمونه و برای مقاطع مختلف، فراهم می‌سازد. به ویژه این معیار درصد یا نسبت کل تغییرات متغیر وابسته را نشان می‌دهد که به تغییرات همه متغیرهای مستقل الگو مربوط است. هر چه مقدار ضریب تعیین بیشتر باشد برازش بهتری بین رابطه خطی برآورد شده و داده‌های آماری نمونه وجود دارد. البته افزایش ضریب تعیین در داده‌های سری زمانی امری مطلوب است اما وقتی از داده‌های مقاطع مختلف در یک دوره استفاده شود، این امر به طور منطقی به کاهش ضریب تعیین منجر خواهد شد. چرا که با توجه به خصوصیات متفاوت در هر یک از مقطع ها، وجود مقاطع مختلف در یک دوره، نشانگر عدم هماهنگی داده‌های تحت بررسی است که این امر باعث نزول قدرت توضیح دهندگی در یک رگرسیون خواهد شد.
3-13) نرم افزار تحلیل آماری
برای تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا داده‌های گردآوری شده را به صفحه گسترده اکسل منتقل و پس از سازماندهی و انجام محاسبات لازم، جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews8 استفاد می‌شود.
3-14) خلاصه این فصل
در این فصل روش تحقیق، جامعه نمونه، قلمرو تحقیق، نحوه جمع آوری داده‌های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها مطرح شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1) مقدمه
تجزیه و تحلیل به عنوان مرحله ای از روش علمی، از پایههای اساسی هر تحقیق میباشد که به وسیله آن، کلیه فعالیتهای تحقیق تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت میشود. پس از آنکه در فصل سوم نحوه جمع آوری دادهها، متغیرهای مورد بررسی و روش شناسی تحقیق بیان گردید؛ در این فصل به بیان نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافتههای آنها پرداخته خواهد شد. در این فصل ابتدا آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بیان میشود و سپس فرضیه‌های تحقیق مورد آزمون قرار میگیرد و با استفاده از آماره‌های کای دو، آماره t و. .. تفسیر خواهند شد.
4-2) آمار توصیفی
آمار توصیفی برای تعیین و بیان ویژگیهای اطلاعات تحقیق‌ها به کار برده می‌شوند. در ابتدا آمارههای توصیفی دادههای تحت مطالعه محاسبه میگردد.
نگاره 4-1 آمار توصیفی متغیرهای مدل
نوع متغیر
متغیرها
متغیر
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
وابسته
عدم تقارن اطلاعاتی
دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام