مقاله درباره استاندارد و مقایسه


Widget not in any sidebars

شاهد 3 861/1 ± 012/0a
50 ppm 3 150/1 ± 006/0b
100 ppm 3 931/0 ± 002/0c
200 ppm 3 889/0 ± 008/0d
در هر ستون اختلاف میانگینهای دارای حروف غیر مشترک، در سطح احتمال %5 و با استفاده از آزمون LSD معنادار است.
3-7-5-ترکیب آنزیم و اسید آسکوربیک
تاثیر گلوتن حاصل از تیمارهای مختلف شامل ترکیب سطح کم آنزیم (ppm80 ترانس گلوتامیناز + ppm40 گلوکز اکسیداز+ ppm80 زایلاناز)، ترکیب سطح متوسط آنزیم (ppm200 ترانس گلوتامیناز + ppm40 گلوکز اکسیداز+ ppm120 زایلاناز) و ترکیب سطح بالا آنزیم (ppm320 ترانس گلوتامیناز + ppm80 گلوکز اکسیداز+ ppm120 زایلاناز) و همچنین ترکیب سطح کم آنزیم به همراه ppm50 اسید آسکوربیک و سطح کم آنزیم به همراه ppm100 اسید آسکوربیک بر مقدار گروه سولفیدریل در جدول 3-17-مقایسه میانگین داده قابل مشاهده میباشد.
استفاده ازتیمار حاوی اسید آسکوربیک سبب کاهش معنادار در مقدار گروه سولفیدریل نسبت به تمامی تیمارها شده است که علت آن میتواند تاٌثیر اکسیدکنندگی اسید آسکوربیک باشد. همچنین در تیمار با سطح آنزیم کم شاهد کاهش معنادار در مقدار گروه سولفیدریل نسبت به تیمار شاهد و تیمار با سطح آنزیم متوسط و زیاد میباشیم که به نظر میرسد اثر گلوکز اکسیداز در این سطح غالب میباشد اما در دو سطح دیگر آنزیم اثر افزایش غلظت ترانس گلوتامیناز و زایلاناز غالب شده و باعث افزایش معنادار در گروه سولفیدریل شد.
جدول 3-17- مقایسه میانگین اثر ترکیب آنزیم و اسید آسکوربیک بر گروههای سولفیدریل
منابع تغییر تکرار گروه سولفیدریل(میکرومول بر گرم)
شاهد 3 861/1 ± 012/0a
سطح کم آنزیم 3 731/1 ± 006/0c
سطح متوسط آنزیم 3 8199/1 ± 005/0b
سطح بالای آنزیم 3 8196/1 ± 009/0b
سطح کم آنزیم + ppm50 اسید آسکوربیک 3 131/1 ± 002/0d
سطح کم آنزیم + ppm100 اسید آسکوربیک 3 911/0 ± 009/0e
در هر ستون اختلاف میانگینهای دارای حروف مشترک، در سطح احتمال %5 و با استفاده از آزمون LSD معنادار است.
3-8- بررسی الگوهای الکتروفورزی
الگوهای الکتروفورز مربوط به گلوتن حاصل از تیمارهای مختلف به همراه نشانگر پروتئین با اندازه استاندارد در شکل 3-1 و 3-2 نشان داده شده است. در شکل3-1 از سمت چپ، خط یک نشانگر پروتئین و خطوط بعدی به ترتیب گلوتن الکتروفورز شده حاصل از تیمار شاهد، ppm320 ترانس گلوتامیناز، ppm400 ترانس گلوتامیناز، ppm600 ترانس گلوتامیناز، ppm800 ترانس گلوتامیناز، ppm160 زایلاناز، ppm400 زایلاناز می‌باشد. در شکل 3-2 نیز از سمت چپ خط یک نشانگر و خطوط بعدی شامل تیمارهای شاهد،ppm 100 اسید آسکوربیک، ppm 200 اسید آسکوربیک، ترکیب آنزیم در سطح کم (ppm80 ترانس گلوتامیناز + ppm40 گلوکز اکسیداز+ ppm80 زایلاناز)، ترکیب آنزیم در سطح متوسط (ppm200 ترانس گلوتامیناز + ppm40 گلوکز اکسیداز+ ppm120 زایلاناز)، ترکیب آنزیم در سطح زیاد (ppm320 ترانس گلوتامیناز + ppm80 گلوکز اکسیداز+ ppm120 زایلاناز)، ppm80 گلوکز اکسیداز و در نهایت ppm120 گلوکز اکسیداز می‌باشد. وزن مولکولی اجزای مختلف گلوتن در جدول 3-17 ذکر شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود محدوده 25 تا 45 کیلو دالتون در نمونه‌های الکتروفورز مربوط به گلیادین‌های آلفا، بتا و گاما و گلوتنین با وزن مولکولی پایین می‌باشد. همچنین باندهای بین 45 تا 66 کیلودالتون مربوط به امگا گلیادین و باندهای بین 66 تا 116 کیلو دالتون مربوط به گلوتنین با وزن بالا می‌باشد. پروتئین‌های حاصل از گلوتن های تیمار شده نتایجی را نشان داد که در ذیل به آن می‌پردازیم.
اجزا با وزن ملکولی زیاد اجزا با وزن ملکولی کم
گلوتنین با وزن ملکولی زیاد امگا گلیادین آلفا گلیادین بتا گلیادین گلوتنین با وزن ملکولی پایین
X-Type Y-Type ω5 ω102