مقاله دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه فردوسی

دانلود پایان نامه

[18] حداد خداپرست، م. ح.، 1381. بررسی امکان استفاده از برگ نوروزک و عصاره آن، فرآورش شماره 3و4 دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار.

 • [19] حسین زاده، ح.، ع. خویی، م. ر. جعفری و ج. قسامی پور، 1380. بررسی اثرات ضدهیپوکسی و ضدایسکمی عصارههای آبی و الکلی ریشه گیاه Salvia leriifolia Benth درموش سفید کوچک و بزرگ، فصلنامه گیاهان دارویی،.26: 48.
  [20] حسینی، م. و م. ح. حداد خداپرست، 1376. اثر عوامل محیطی بر جوانه زنی گیاه نوروزک در شرایط آزمایشگاهی، پژوهش و سازندگی، 37: 25.
  [21] حسینی، م.، 1374. تکنولوژی تولید انبوه گیاه نوروزک، طرح تحقیقاتی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی.
  [22] حسینی، م.، 1374. مطالعه خصوصیات رشد و نمو گیاه نوروزک در شرایط زراعی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی خراسان.
  [23] حمیدهپور، م.، 1389. بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانهزنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلیسازی نوروزک (Salvia leriifolia benth)، نشریه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 24: 136-121.
  [24] خواجه پور، م. ر.، 1364. اصول و مبانی زراعت، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان، ص: 412.
  [25] دوازده امامی، س.، 1382. کاربرد گیاهان دارویی، انتشارات تصوح اصفهان، ص: 113.
  [26] راشد محصل، م.،1374. رستنیهای خراسان، نشریه شماره 3 ، هرباریوم دانشگاه فردوسی مشهد.
  [27] راشد محصل، م.، 66-1361. گزارش مرحله اول طرح جمع آوری و نامگذاری گیاهان استان خراسان، نشریه شماره 3، هرباریوم دانشگاه فردوسی مشهد.
  [28] ربیعی، م.، ع. جلیلی، ا. عصری و ب. حمزه‌ای، 1388. تنوع جمعیتی درمنههای دشتی در ایران بر اساس صفات کمی برگ و بذر و ارتباط آنها با شرایط رویشگاهی، دوفصلنامه رستنیهای ایران، 10: 67-51.
  [29] زرگری، ع.، 1372. گیاهان دارویی، انتشارات دانشگاه تهران، ص: 71-59.
  [30] سری، ف.، 1389. بررسی امکان نگهداری بذر، جوانه و سلولهای گیاه (Salvia leriifolia Benth) در شرایط فراسرد، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، داشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
  [31] سیامکی، ع.، 1382. فضای سبز سازگار با طبیعت، ماهنامه آموزشی و تخصصی پیام سبز، 18: 38-40.
  [32] صدر نبوی، ع.، 1371. فضای سبز، ضرورت و طراحی، انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز، ص: 32.
  [33] صفوی، ح.، 1368. فلور خراسان (جلد اول)، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
  [34] صفوی، ح.، 1368. فلورخراسان، فهرست مستخرج از فلور ایرانیکا، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1: 125.
  [35] طباطبایی یزدی، ف.، 1374. بررسی اثرات آنتیاکسیدانی اسانس و عصاره برگ گیاه نوروزک و شناسایی فیتوشیمیایی آن، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد، ص: 78-75.
  [36] فدیشه‌ای، م.، 1376. بررسی سمیت عصاره شاه توت و نوروزک بر مدل میگوی آب شیرین، مجموعه مقالات سیزدهمین کنگره فیزیولوژی- فارماکولوژی ایران، اصفهان.
  [37] فرهوش، ر.، 1382. استخراج، تخلیص و شناسایی فراکسیون عمده آنتیاکسیدانی برگ گیاه نوروزک و بررسی خصوصیات آن، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
  [38] فضلی بزاز، ب. و م. پیشقدم، 1376. بررسی اثرات جهشزایی دو گیاه نوروزک و مامیران. خلاصه مقالات چهارمین کنگره بیوشیمی بابل.
  [39] فیله کش، ا.، 1380. بررسی پوشش گیاهی منطقه کاشمر، نشریه شماره 247، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
  [40] فیله کش، ا.، 1384. بررسی اکولوژی گیاه مرتعی Salvia leriifolia در سبزوار، گزارش نهایی طرح تحقیقاتی.
  [41] فیله کش، ا.، 1382. بررسی اکولوژی گیاه نوروزک Salvia leriifolia)) در سبزوار، خلاصه مقالات اولین همایش توسعه پایدار گیاهان داوریی، ص: 33.
  [42] قنبری کیهانی، ک.، 1392. تاثیر تنش شوری بر رشد، عمکرد و میزان اسانس در ژنوتیپهای نعناع، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
  [43] قهرمان، ا.، 1373. کوروموفیتهای ایران (سیستماتیک گیاهی)، مرکز نشر دانشگاهی تهران (جلد سوم). چاپ اول.
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.