مقاله دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی


Widget not in any sidebars

با توجه به اینکه در این پژوهش میزان بذر تولید شده در شرایط خودگرده‌افشانی نسبت به شرایط دگر‌گرده‌افشانی، به ازای تعداد شاخه گل‌دهنده برابر، کمتر می‌باشد، این گیاه احتمالا دگرگرده‌افشان است که البته دگرگرده‌افشان اجباری نیست و دارای درصد کمتری خودگرده‌افشانی نیز هست. لذا چنین می‌توان نتیجه گرفت که به علت دگر گرده افشانی تنوع بالایی در توده‌های بومی این گیاه وجود دارد که شرایط را جهت اصلاح آن مناسب می‌سازد. با توجه به درصد بالای روغن به دست آمده از تاریخ کاشت دوم و سوم و عملکرد بیشتر دانه در بوته مشاهده شده در تاریخ کاشت دوم، به نظر می رسد می توان تاریخ کاشت دوم را جهت روغن گیری در صورت کاشت این گیاه توصیه نمود. از آنجایی که اسیدهای چرب مفید و غیر اشباع، درصد بالایی از اسیدهای چرب روغن را تشکیل میدهند، ممکن است روغن این گیاه را بتوان برای مصارف خوراکی نیز مورد استفاده قرار داد. با توجه به اینکه اسانس جزء متابولیت‌های ثانویه گیاه محسوب می‌شود و نسبت به شرایط محیطی تغییر می‌کند، افزایش درصد اسانس در تاریخ کاشت‌های دوم و سوم که احتمالا به افزایش دما در این تاریخ کشت‌ها مربوط باشد، می‌تواند در استفاده از گیاه جهت اسانس گیری به کار رود. به این صورت که تاخیر در کاشت را می‌توان جهت به دست آوردن اسانس بیشتر توصیه نمود. میزان ترکیبات فنولیک گیاه با تاخیر در کاشت افزایش یافت بنابراین جهت استفاده از خواص ترکیبات فنولیک از بین تاریخ کاشت‌های اعمال شده، تاریخ کاشت سوم توصیه می‌شود.
پیشنهادها
با توجه به نتایج به دست آمده طی انجام این پژوهش، پیشنهادهای زیر جهت طراحی و بهبود تحقیقاتی که در آینده در ارتباط با این گیاه و موضوعات مورد مطالعه در این بررسی انجام خواهد شد، ارائه می گردد:
ارزیابی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک به طور کامل در دو سال پیشنهاد می‌گردد.
به دلیل مقاومت بالای این گیاه به شرایط خشکی، اعمال تنش خشکی بر گیاهان استقرار یافته و بررسی اثر آن بر گیاه پیشنهاد می گردد.
با توجه به اینکه استقرار گیاه نوروزک در اصفهان با مشکل بیماری فوزاریوم رو به رو بود، پیشنهاد می‌شود تنوع ژنتیکی این گیاه از نظر مقاومت به بوته‌میری و همچنین تاثیر خاک مزرعه بر استقرار گیاه مورد بررسی قرار گیرد.
از آنجایی که کار اصلاحی روی این گیاه انجام نشده است، انجام برنامه اصلاحی چند ساله با اهدافی از جمله مقاومت به ریزش بذر پیشنهاد می‌شود.
با توجه به اینکه گزارش شده است که نوروزک در شرایط سخت محیطی رویش دارد، پیشنهاد می‌گردد با داشتن تنوع ژنتیکی مناسب تاثیر خشکی و کم‌آبیاری بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و مورفوموژیک گیاه بررسی گردد.
مراجع
[1] احمدی، ر.، 1386. بررسی امکان نگهداری جوانههای انتهایی، بذر و سلولهای Secale montanum در شرایط فراسرد، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.
[2] امید بیگی، ر.، 1384. تولید و فرآوری گیاهان دارویی( جلد اول)، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.
[3] امید بیگی، ر.، 1388. تولید و فرآوری گیاهان دارویی( جلد دوم)، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد. ص: 438.
[4] انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، 1386. خلاصه مقالات پنجمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ص: 768.
[5] باقری، م.، 1374. اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام گلرنگ، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
[6] باغی، ن.، 1375. بررسی اثرات ضدمیکروبی گیاه نوروزک، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
[7] بقالیان، ک. و ح. نقدی بادی، 1379. گیاهان اسانس دار، چاپ اول،انتشارات اندرز تهران، ص: 248.
[8] بلوچی، ح.، 1387. عوامل موثر بر دوره رکود و جوانه زنی دو گونه یونجه یکساله، مجله زیست شناسی ایران، 2: 21.
[9] پزشکپور، پ.، ع. احمدی و م. دانشور، 1384. تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد در اجزای عملکرد دانه و شاخص کلروفیل برگ و میزان نفوذ نور در کف سایه‌انداز گیاهی، اولین همایش ملی حبوبات، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد.
[10] پیرخضری، م. ا.، ا. حسنی و م. طباطبایی، 1387. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‌های بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) با استفاده از تعدادی صفات مورفولوژیک و زراعی، مجله علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)،22: 99-87.
[11] جبارزاده، م.،1378. بررسی خواص ضدمیکروبی عصارههای ریشه و دانه گیاه نوروزک، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
[12] جمشیدی، ا.، م. امین زاده، ح. آذرنیوند و ح. عابدی، 1385. تاثیر ارتفاع بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه آویشن کوهی (مطالعه موردی منطقه دماوند، زیر حوضه دریاچه تار)، فصلنامه گیاهان دارویی،18: 22-17.
[13] حاجبی، ع.، 1385. بررسی تاثیر محل جمع آوری و تیمارهای پیش رویشی بر جوانه زنی بذور گونه دارویی مور تلخ (Salvia mirzaiani) در استان هرمزگان. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 3: 241-231.
[14] حبیبی، ز. و ع. روستائیان، 1377. بررسی خصوصیات شیمیایی، مجموعه خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران- شیمی آلی، تهران، ص: 25.
[15] حدادخداپرست، م.ح.، 1372. امکان بررسی استفاده از گیاه نوروزک در تغذیه انسان، طرح تحقیقاتی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده خراسان.
[16] حدادخداپرست، م. ح.، 1374. بررسی ترکیبات شیمیایی دانه نوروزک، مجله علمی پژوهشی علوم و صنایع کشاورزی، 9: 56-42.
[17] حداد خداپرست، م. ح.، 1384. شناسایی منابع جدیدی از بوتئین در ریشه گیاه نوروزک. طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، گروه علوم وصنایع غذایی.