مقاله جنبه های اقتصادی و زیست محیطی


Widget not in any sidebars

5-1 مقدمه
در بخش چهار فاصله بین ساختمان ها را تغییر داده و نتایج مشاهده گردید. معلوم شد که در آرایش ستونی فاصله ی 1wکه یک آرایش متعارف شهر سازی می باشد، گذر جریان، تغییرات سرعت فشار پیرامون ساختمانها، تغییرات انرژی جنبشی و همچنین آشفتگی سرعت چگونه بوده و برای بهبود آنها،
فاصله هارا به 2wودر نهایت به 3wتغییر داده شد.معلوم گشت در آرایش ستونی جریان بین ساختمانها محبوس می باشد. لذا آرایش دیگری که ردیفی بود، با آرایش ستونی ترکیب و آرایش جدیدی ارایه داده شد. در این آرایش جدید مشاهده گردد. که جریان از حالت محبوس خارج گشته و نتایج بازهم بهبود پیدا کرده است. چراکه که درآرایش ستونی سرعت های ایجاد شده در لبه ی ساختمانها اصلا” استفاده
نمی شود. ولی در آرایش جدید مورد استفاد قرار گرفته و به بین ساختمانها کشیده شده است. لذا برای اینکه معلوم شود، این تغییرات در چه حدی می باشند. برای این منظور در آرایش ها یک خط بین ساختمان اوّل و ساختمان دوّم قرار داده می شودو تغییرات در این خط بررسی می شود و نتایج حاصل از آن با آرایش های دیگر مقایسه می شود.
شکل 5-1: محل خط در چیدمان 1w
مطابق شکل 5-1 خطی بین ساختمان اوّل و دوّم قرار داده وجهت باد را نشان می دهد.این خط در وسط فضای بین دو ساختمان می باشد.اطلاعات حاصل از این خط در شرایط مرزی که قبلا” اعمال شده است، یعنی باد باسرعت 34/1 متر بر ثانیه جمع آوری می شود. این اطلاعات،اطلاعات اوّلیه می باشد و هدف بهبود بخشیدن به آنها می باشد.
5-2 گرافهای حاصل از آرایش 1w (در حالت دو بعدی )
نمودار 5-2 نشان دهنده تغییرات سرعت در آرایش 1w می باشد. از آنجاییکه بخشی از خط، در بیرون از ساختمانها قرار دارد. لذا بین وسط و دو سر نمودار اختلاف فاحش، سرعت وجوددارد.
شکل 5-2: نمودار تغییرات سرعت در محل خط ]12[
از نمودار 5-2 می توان چنین استنباط کرد که در مر کز خط که همان مرکز فضای بین ساختمانها می باشد. مرگ هوا و یا جریان باد وجود دارد. چنین مکانهایی می توانند مرکز تجمع آلایندگی ها باشند.
این آرایش همانطور که در فصلهای قبل نیز اشاره گردید. در بیشتر شهرهای بزرگ کشور حاکم می باشد.گران بودن ارزش زمین و جنبه های اقتصادی باعث می شود، که ساکنان چنین محلهایی شروع به ساخت و ساز مجدد کنند،بدون آنکه چیز دیگری مد نظرشان باشد. عوارض زیست محیطی چیزهایی هستند که با گذشت زمان مشهود می شوند.این فرآیندها چنین مسایلی هستند که دور زمان اثرات خود را نشان می دهند.
شکل 5-3: نمودار تغییرات انرژی جنبشی در محل خط
درنمودار 5-3تغییرات انرژی جنبشی پیرامون خط نشان داده شده است. از آنجایکه بین دوسر خط و وسط آن اختلاف سرعت بالا می باشد. لذا نموار در وسط افت شدید انرژی جنبشی دارد.

شکل 5-4: نمودار تغییرات شدّت آشفتگی سرعت در محل خط
نمودار 5-4 تغییرات شدّت آشفتگی سرعت پیرامون خط در آرایش1wرانشان میدهد. در این 3 نمودار مشاهده شد،که بین دوسر و وسط نمودار، اختلاف مقدارسرعت وجود دارد. همانطور که در فصل چهار اشاره شد، بدلیل نزدیک بودن ساختمانها باد، نمی تواند به آن صورت که مطلوب باشد در فضای بین ساختمانها نفوذ کند. لذا از کنار آنها با سرعت تشدید شده توسط لبه ساختمانها عبور می کند.
از آنجایکه دو سر خط بیرون از موقعیت ساختمانها می باشد، این فرآیند را نشان می دهد.
شکل 5-5: نمودار گذرجریان در محل خط
نمودار 5-5 گذر جریان پیرامون خط بین ساختمانها را نشان می دهد. حال اطلا عات اوّلیه بدست آمده است و همان خط را در همان مختصات و در همان مکان بین ساختمانهابا آرایش 2w قرار داده می شود. نمودارهای قبلی دوباره رسم می شوند.
شکل 5-6: محل خط در چیدمان 2w
شکل 5-6 موقعیت خط و جهت باد را نشان می دهد. مختصات خط،همان مختصات آرایش 1w می باشد.
علت انتخاب خط در همان مختصات، در واقع نزدیک بودن تحلیل درکنار جسم جامد می باشد.
لذا اطلاعات مربوط به این خط بدست آمده و با اطلاعت بدست آمده از آرایش 1w،به صورت دو به دو مقایسه می شود. نتایج بدست آمده بررسی می شوند.