مقاله توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی و بازاریابی رابطه‌مند

N of Items
Widget not in any sidebars

. /801
12
3-8 – روش تجزیه و تحلیل داده ها
از آمار توصیفی و آمار استنباطی جهت تجزیه وتحلیل داده‌ها استفاده می‌شود. از آمار توصیفی برای طبقه بندی داده‌ها و تهیه جداول ونمودارهای مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی استفاده می‌شود.
آمار استنباطی برای آزمون فرضیه‌ها استفاده می‌شود. در صورت نرمال بودن متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون اسمیرنف- کولموگروف، ابتدا با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون شدت رابطه متغیرهای هر فرضیه اندازه‌گیری اندازه گیری و سپس به آزمون معنی داری می‌پردازیم. در ضمن یک تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز انجام می‌شود تا میزان اثرات خالص هر یک از متغیر‌ها و ابعاد بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان بدست آید و در این راستا از نرم افزار آماری SPSS استفاده خواهد شد.
فصل چهارم
نتایج
4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسشهای پژوهش کافی نیست، تعبیر و تفسیر این داده‌ها نیز لازم است. ابتدا باید داده‌ها را تجزیه و تحلیل نمود و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تعبیر و تفسیر قرار داد. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از پرسشنامه‌ای که اعتبار آن مورد آزمون قرارگرفته بود، جمع‌آوری شد. این اطلاعات در محیط نرم‌افزاری SPSS با اعمال آزمونهای آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید و در این فصل نتایج گردآوری شده و تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته داده‌ها بر مبنای استنباط آماری و به کمک فنون آماری مناسب، بمنظور تأیید یا رد فرضیه تحقیق ارائه می‌شود.
در این تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است:
الف) آمار توصیفی: از این نوع آمار محقق برای طبقه بندی نمودن، خلاصه نمودن، توصیف وتفسیر داده‌های جمعیت شناختی استفاده شده است.
ب) آمار استنباطی: در این بخش با استفاده از داده‌های جمع آوری شده از آزمودنی‌ها به آزمون فرضیه‌ها پرداخته می‌شود. در این راستا از نرم افزارSPSS استفاده شده است.
4-2- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی
4-2-1- جنسیت مشتریان
جدول زیر جنسیت مشتریان را بر حسب فراوانی، در صد فراوانی و فراوانی تجمعی نشان می‌دهد.
جدول 4-1- آمار توصیفی مشتریان بر حسب جنسیت
فراوانی تجمعی
درصد فراوانی
فراوانی
جنسیت