مقاله توسط نرم افزار و ارزیابی منطق


Widget not in any sidebars

حال منطقه دیگری شیبه سازی عددی می شود.
شکل 3-54: مجتمعی در منطقه شهید رجایی
همانطور که در شکل 3-54 دیده می شود ساختمانها به طور منظم و با فاصله های یکسان در کنارهم قرار گرفته اند.این از نظر گذر جریان باد ارزیابی می شود.

شکل 3-55: کانتور بررسی تغییرات گذر خطوط جریان
گذر جریان در پیرامون ساختمانها در شکل 3-55 نمایش داده شده است. گردابه ها در پشت ساختمانها بوجود آمده اند،این ساختمانها در تغییر جهت باد تاثیر نگذاشته اند.
شکل 3-56: کانتور بررسی تغییرات سرعت
ازشکل 3-56 مشاهده می شود که دو ساختمان اولی سرعت باد را تغییر داده و از لای این دو ساختمان باد عبور می کند ولی باز این سرعت باد در بین ساختمان ها هیچ تاثیری ندارد.
شکل 3-57: کانتور بررسی تغییرات فشار
درشکل 3-57 محل تجمع لحظه ای فشار در اطراف این ساختمانها رویت می شود.
شکل 3-58: کانتور بررسی تغییرات انرژی جنبشی
محلهایی که در آنها انرژی جنبشی افزایش یافته است در شکل3-58نشان داده شده است.
شکل 3-59: کانتور بررسی تغییرات شدّت آشفتگی سرعت
در شکل 3-59 محلهایی که در آنها شدت آشفتگی بوجود آمده اند نشان داده شده اند.
3-11 نتیجه گیری ارزیابی منطقه ای در بلوار شهید رجایی
در این منطقه ساختمانها در راستای جریان باد ساخته شده اند و علاوه بر آن نمای بیرونی آنها کمک فراوانی در گذر جریان باد می کند. نظم و نظام قرار گرفتن ساختمانها باعث شده است که تغییرات سرعت ، انرژی جنبشی و شدّت آشفتگی به صورت یکنواخت و منظم در پیرامون ساختمان ها بوجود آید.اما با وجوداین تغییرات تاثیری در لابه لای ساختمانها ندارد.
3-12تاثیر گذار ی مناطق بر یکدیگر
همانطور که مشاهده شد، ساختمان هتل پارس واقع در منطقه ایل گلی، منطقه ای از سهند، مجتمعی در منطقه ملکی، مجتمعی در منطقه شهید باکری و منطقه ای در شهید رجایی بطور جداگانه مورد ارزیابی و شبیه سازی قرار گرفته شد.حال این مناطق در کنار هم چگونه رفتار می کنند و فرآیند گذر باد درمجاورت این مناطق به چه صورتی می باشد.
شکل 3-60: منطقه ایل گلی تبریز و حومه آن
شکل 3-60 تصویری است که توسط نرم افزار گوگل ارث تهیه شده است و دایره های قرمز مناطقی
می باشند که تک تک وبطور جدا گانه شبیه سازی عددی شده اند،باید دید که این مناطق چه تاثیری با هم در مقابل باد دارند و تاثیر آنها در منطقه ایل گلی و حومه آن به چه شکلی می باشدلذا مناطق فوق همگی باهم یکجا آنالیز میشوند.
شکل 3-61: کانتور بررسی گذر خطوط جریان
در شکل3-61 مکانهایی که گردابه ها بوجود آمده بودند، دوباره دراین تصویر خود را نشان دادند. در بالا جاییکه یک گردابه بزرگ مشاهده می شود، ناحیه ایست که قبلا”در بررسی منطقه ملکی پیش بینی می شود.
بوضوح در جاهاییکه باد تغییر مسیر میدهد، در شکل فوق مشاهده می شود. نواحی که گذر جریان در آنجا متراکم شده است و با تراکنش بیشتر نشان داده شده است، جاهایی هستند، که باد درآن نقاط افزایش سرعت پیدا کرده است.