مقاله تفسیر نتایج و پلاسمایی

دانلود پایان نامه
 • 5-2 : تفسیر نتایج بر اساس تغییرات AGRPپلاسما :
  تحقیقات بسیار کمی در مورد اثر تمرینات ورزشی طولانی مدت بر AGRP انجام شده است. ریجک و همکاران (2005) ، بیان mRNA AGRP را بر اثر یک دوره تمرینی در موشها ،هم در گروه موش های بی تحرک دارای محدودیت غذایی و هم موش های تمرین کرده با محدودیت غذایی نشان دادند. همچنین لوین و همکاران در سال 2004 نشان دادند که 6 هفته تمرین داخل چرخ هر چند باعث کاهش معنی داری در وزن بدن موش ها می شود ولی تمرین اثر معنی داری بر تظاهر ARC AGRP mRNA نداشت. در تنها تحقیق بر روی انسان در این زمینه قنبری و همکاران افزایش AGRP را پس از یک جلسه تمرین دایره ای نشان دادند. در تحقیق حاضر افزایش AGRP پلاسمایی در گروه تجربی1 بر اثر 8 هفته تمرین جودو و تمرین دایره ای مبتنی بر فنون جودو نشان داده شد .
  5-3 : تفسیر نتایج بر اساس تغییرات BMI :
  با توجه به عدم تغییر وزن در گروه تجربی1 و گروه تجربی2 و افزایش AGRP پلاسمایی در تجربی1 می توان چنین بیان داشت که BMI به تنهایی نمی تواند عامل تعیین کننده ای برای افزایش AGRP پلاسمایی باشد و یا مکانیزمهای شناخته نشده دیگری می تواند در این موضوع موثر باشد.
  5-4 تفسیر نتایج براساس درصد چربی :
  در هر دو گروه تمرین جودو و تمرین دایره ای درصد چربی نمونه ها کاهش معنی داری داشت(P<0>با توجه به کاهش معنی دار درصد چربی بدن آزمودنیهای گروه تجربی1 و عدم کاهش در گروه تجربی2 می توان چنین بیان داشت: همان طوری که می دانیم توده چربی از منابع اصلی و مهم تولید لپتین می باشد (59) لذا با توجه به اینکه معمولاً لپتین و AGRP رفتار معکوسی دارند، افزایش AGRP پس از تمرین را می توان به کاهش درصد چربی بدن آزمودنیها (و در نتیجه کاهش لپتین) نسبت داد (60).
  5-5 نتیجه گیری:
  با نگاهی دقیقتر به تحقیقات انجام شده مشخص می شود که در این تحقیقات آزمودنیهایی که برای انجام تحقیق از آنها استفاده شده از آزمودنی های غیر ورزشکار بوده است، همچنین در بیشتر پروتکلهای تمرینی، مدت تمرین کوتاه و اکثرا تک وهله ای بوده اند و پاسخ AGRP نسبت به تمرین مورد توجه بوده است و تحقیقات بسیار اندکی تاثیر دوره ای تمرینی طولانی مدت را برای بررسی سازگاری پپتایید مذکور نسبت به تمرینات ورزشی مورد بررسی قرار داده اند، همچنین در پروتکلهای طولانی مدت ، شدت تمرینات اتخاذ شده در حد متوسط بوده است در حالیکه در تحقیق حاضر علاوه بر انتخاب آزمودنی های تمرین کرده، شدت تمرین در حد بالایی انتخاب شد (75-95%HRmax در گروه تجربی1).از دیگر تفاوتهای تحقیق حاضر با دیگر تحقیقات انجام شده می توان به این مطلب اشاره کرد که تحقیقات انجام شده هر یک به طور جداگانه ای به مسئله پرداخته است و در هیچ تحقیقی آزمایشات در یک دوره طولانی ، بر روی ورزشکاران تمرین کرده نپرداخته است.
  با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر به عنوان یک نتیجه کاربردی می توان چنین پیشنهاد کرد که با استفاده از پروتکل تمرینی ارایه شده در این تحقیق برای گروه تمرینی که به تحریک تولید و ترشح AGRP می انجامد،ورزشکاران و مربیان رشته ورزشی جودو می توانند افزایش سطح آمادگی جسمانی و مهارتی در اجرای فنون و کنترل وزن (کاهش) بهتری را نسبت به روشهای تمرینی سنتی تجربه کنند و همچنین از مزایای کاهش بیشتر در صد چربی بدن ورزشکاران (افزایش توان ورزشکار) بهره مند شوند.
  همچنین به مربیان و ورزشکاران رشته های دیگر ورزشی که دارای زمان مسابقه ای نزدیک به جودو بوده و کنترل وزن برای آن رشته امری ضروری است نظیر کشتی، کاراته ،تکواندو … پیشنهاد می شود با استفاده از این پروتکل تمرینی با جایگزینی فنون مورد استفاده در تمرینات دایره ای و تطبیق زمانهای تمرینی با زمانهای مسابقه ای، از مزایای این پروتکل تمرینی بهره مند شوند.
  5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آینده:
  اثر تمرینات مختلف از جمله تمرینات جودو و دایره ای در نوبتهای صبح و بعد از ظهربه طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
  با توجه امکان آسیب حین تمرینات جودو، اثر پروتکلهای مجزای تمرین شدید جودو و تمرینات دایره ای مبتنی بر فنون جودو، هر یک به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
  اثر پروتکل ارایه شده بر هورمونهای مرتبط با AGRP نظیر لپتین وگرلین و دیگر هورمونهای کاتابولیک ( مثل …,CART,POMC ) مورد بررسی قرار گیرد.

    شاخصهای توصیفی و شاخص توده بدنی

  پیوستها
  پیوست 1
  به نام خدا
  رضایتنامه شرکت و همکاری در طرح پژوهشی تاریخ: …………………….
  کد: ……………………..
  عنوان طرح پژوهشی: تاثیر هشت هفته تمرینات دایره ای بر مقادیرAGRP مردان جودوکار تمرین کرده
  مجری طرح: حمیدرضا زاهدی استاد راهنما: دکتر مهرداد فتحی
  آدرس: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.