مقاله تحلیل استنباطی و آمادگی جسمانی

دانلود پایان نامه
 • 3-5 روش های آزمایشگاهی:
  3-5-1 روش نمونه گیری:
  24 ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و 24 ساعت بعداز آخرین جلسه تمرینی از تمامی آزمودنیهای دو گروه در حالت استراحت (در حالت نشسته) به میزان 10cc از ورید بازویی نمونه گیری خونی به عمل آمد. از آزمودنیها خواسته شد که از ساعت 9 شب قبل از نمونه گیری تا زمان نمونه گیری از مصرف مواد غذایی پرهیز کنند. برای مشابه بودن زمان نمونه گیری قبل و بعد، از آزمودنیها خواسته شد تا در ساعت 8 صبح در محل نمونه گیری حضور داشته باشند و در هر دو مرحله نمونه گیری، زمان نمونه گیری در ساعت 8 شروع و تا ساعت 9,30 صبح به پایان رسید.
  نمونه های خونی به دو دسته تقسیم شدند. دسته اول در لوله های آزمایشی با ماده ضد انعقاد EDTA جمع آوری شد، جداسازی لنفوسیت ها به روش فایکولنف در این مرحله انجام شد. قسمت دوم نمونه ها در لوله‌های حاوی EDTA جمع آوری و سریعا سانتریفوژ(با سرعت 3000 دور در دقیقه به مدت 10 دقیقه ) گردید و پلاسمای بدست آمده برای آزمایشات بعدی به دو قسمت تقسیم شده و در دو لوله مجزا نگهداری شد. آزمایشات مربوط به CBC در آزمایشگاه و توسط دستگاه Sysmax K1000انجام گرفت.. آزمایش هورمونی انجام شده در آزمایشگاه با استفاده از کیت رادیوایمونواسی از شرکت کاوشیار ایران انجام شد.
  3-6 پروتکل تمرین:
  آزمودنیها پس از دو جلسه حضور در باشگاه و آشنایی با مراحل مختلف پروتکل تمرینی به دو گروه تجربی1 و گروه تجربی2 تقسیم شدند. گروه تجربی1 به مدت هشت هفته، هر هفته 3جلسه (شنبه ،دوشنبه،چهارشنبه) و گروه دیگر به مدت هشت هفته و هفته ای سه جلسه (شنبه ،دوشنبه،چهارشنبه) در نوبت عصرتمرین داشتند.
  گروهتجربی2: این گروه 3جلسه در هفتهتمرین داشتند(همزمان با گروه تجربی1) که ابتدا 10 دقیقه گرم کردن و سپس تمرین معمولی جودو انجام می شد و در انتها نیز 16 دقیقه به سرد کردن اختصاص داشت.
  گروه تجربی1: تمرین جودو+ تمرین دایره ای بر پایه فنون جودو ، این گروه 3 جلسه در هفته (3روز در نوبت عصر) تمرین داشتند که در هر جلسه نصف زمان تمرین به تمرین جودو و نصف دیگر زمان جلسه به تمرین دایره ای مقاومتی بر پایه فنون جودو اختصاص داشت. در جلسات تمرینی ، جودو و تمرینات دایره ای در هر جلسه به طور متناوب جابجا شدند ( یک جلسه ابتدا تمرین جودو و سپس تمرین دایره ای و در جلسه بعد ابتدا تمرین دایره ای و پس از آن تمرین جودو انجام شد) .تمرین دایره ای ( شامل هشت حرکت :اوگوشی،تایاتوشی،اوچی ماتا،کاتاگوروما،ماراتوگاری،اوسوتوگاری،هارای گوشی،سوکوی ناگه)ضمنا هر تکنیک، یک تکرار و بین ایستگاهها و دورها استراحت وجود نداشت و از آزمودنیها خواسته شد که از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر که 5 متر فاصله دارد را با سرعت بدود و در پایان 3 دور اجرای بدون وقفه ، 3 دقیقه استراحت داشتند که پس از پایان 3 دقیقه استراحت،نوبت بعدی تمرین دایره ای آغاز می شد. کل زمان اجرای تمرین دایره ای جودو 17 دقیقه بود شامل 🙁 4 نوبت × 2 دقیقه تمرین) + (3 × 3 دقیقه استراحت بین نوبتها)
  کل زمان اجرای جلسه تمرین 60 دقیقه در نظر گرفته شد که شامل 10 دقیقه گرم کردن، 16 دقیقه سرد کردن، 17 دقیقه تمرین جودو و 17 دقیقه تمرین دایره ای بود.
  علت افزودن تمرینات دایره ای به تمرینات جودو: با توجه تعداد اندک تحقیقات انجام شده در زمینه ورزش جودو وعدم وجود تحقیقاتی که در آن پروتکلهای تمرینی مختلف و اثرات آنها بر متغیرهای مختلف فیزیولوژیک بررسی شده باشد و همچنین با توجه به تشخیص محققین مبنی بر کم بود میزان شدت تمرین جودو به روشهای سنتی، مطالعات اولیه ای برای تعیین پروتکلهای تمرینی مختلف با توجه به ماهیت رشته ورزشی جودو و در راستای افزایش آمادگی جسمانی و مهارتی ورزشکاران، انجام شد. به عنوان مثال انجام حرکات مرور فن در بین جودوکاران رواج دارد و محققین با افزایش سرعت و شدت اجرای فنون و همچنین انجام آن بصورت دایره ای با فواصل استراحتی مختلف،تغییر فاصله مسافتی بین ایستگاهها و استفاده از فنون مختلف مورد استفاده در جودو و با توجه به نتایج مختلف بدست آمده از این مطالعات، پروتکل ارایه شده در این تحقیق را به عنوان یک پروتکل با شدت بالا در جهت افزایش آمادگی جسمانی و مهارتی انتخاب نمودند.
  3-7 روش های آماری:
  برای توصیف داده ها از آمار توصیفی (شاخصهای مرکزی و پراکندگی و جدول و نمودارها) و برای تعیین همگنی داده ها از تست لون و جهت تعیین نرمال بودن داه ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف و برای مقایسه مقادیر بین گروهها از آزمون تی مستقل استفاده شد .
  جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS 11.5 و برای رسم نمودارها از نرم افزارOrigin 61 استفاده شد .
  فصل چهارم
  یافتههای تحقیق
  مقدمه
  در این فصل به توصیف و تجزیه و تحلیل اطلاعات می پردازیم. بدین منظور در بخش اول به بررسی نرمال بودن و همگنی متغیرها پرداخته می شود و در بخش دوم، تحلیل آماری داده ها، تدوین فرضیه های پژوهش و آزمون فرضیات مورد بررسی قرار گرفته است.
  تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها
  به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های تحقیق در ابتدا آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن داده ها و تست لون جهت تعیین همگنی داده ها به کار گرفته شد. لازم به ذکر است که میزان خطا در تمام موارد (05/0 a = ) در نظر گرفته شده است با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون های پارامتریک t وابسته و t مستقل برای مقایسه تغییرات درون گروهی و بین گروهی استفاده شده است.
  بررسی نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف دو گروه تجربی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون:
  با توجه به نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف،همان گونه که در جدول (4-1) مشاهده می شود، تمام توزیع ها از لحاظ آماری نرمال می باشند (05/0.(p>
  جدول(4-1).نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای مقادیر پیش آزمون و پس آزمون دو گروه تجربی
  متغیر
  گروه تمرین جودو
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.