مقاله تجزیه واریانس و نرم افزار

دانلود پایان نامه
 • میزان کل ترکیبات فنولیک
  برگ نوروزک آسیاب شده (یک گرم) در فالکون وزن شد، سپس ده میلیلیتر از محلول آبی متانول به آن اضافه گردید و سوسپانسیون حاصله به مدت 12 ساعت روی شیکر هم زده شد. محلول بالای رسوب با کاغذ صافی جدا شد. محلول حاصله، عصاره برگ گیاه نوروزک بود.
  مقدار کل ترکیبات فنولیک موجود در عصاره این گیاه توسط رنگ سنجی به روش فولین-سیوکالتو، مورد بررسی قرار گرفت. مقدار 5/0 میلیلیتر از عصاره استخراجی با 5/2 میلیلیتر از معرف فولین سیوکالتو که 10 برابر رقیق شده بود (توسط آب مقطر) و 2 میلی لیتر از محلول کربنات سدیم 5/7 درصد به خوبی مخلوط شد و در لوله آزمایش ریخته شد. لولههای آزمایش به مدت 15 دقیقه در حمام آب گرم 45 درجه سانتیگراد قرار داده شد. سپس مقدار جذب محلول توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 765 نانومتر خوانده شد. مخلوطی از متانول 80 درصد و واکنشگرها به عنوان شاهد استفاده شد. مقدار کل ترکیبات فنولیک از روی معادله خط رسم شده برای اسید گالیک، بر مبنای اسید گالیک و به صورت میلیگرم در گرم ماده خشک بیان گردید. برای رسم منحنی استاندارد اسید گالیک محلولهای اسید گالیک در غلظتهای 5/12، 25، 50 و 100 قسمت در میلیون (در متانول 80 درصد) تهیه شد و مقدار کل ظرفیت فنولیک موجود در آن به روشی که برای عصاره ذکر شد، تعیین گردید [48].
  تجزیه آماری داده‌ها
  اندازهگیری همهی صفات بر روی تمام بوتههای موجود در زمان بررسی، انجام شد. با این حال به دلیل مرگ تدریجی بوته ها، تعداد بوته و در نتیجه درجه آزادی منبع مقایسه تاریخ های کشت در صفات مختلف متفاوت بود. تجزیه واریانس با استفاده از نرم افزار SAS انجام گرفت و طرح مورد استفاده کاملاً تصادفی بود. مقایسه میانگین تیمارها به روش LSD انجام گرفت. فصل چهارم
  فصل چهارم: نتایج و بحث
  دامنه تغییرات و میانگین صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک
  نتایج دامنه تغییرات و میانگین صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک در سه تاریخ کاشت نیمه اول فروردین، نیمه دوم فروردین و نیمه اول اردیبهشت در جدول 4-1 آمده است. تعداد بذر خودگشن در تاریخ کاشت اول بین 0 تا 23 بذر، در تاریخ کاشت دوم بین 0 تا 37 بذر و در تاریخ کاشت سوم بین 0 تا 34 بذر در بوته متغیر بود. تعداد بذر دگرگشن در تاریخ کاشت اول در بازه 25/2 تا 46 بذر، در تاریخ کاشت دوم در بازه 43/2 تا 69 بذر و در تاریخ کاشت آخر در بازه 71/6 تا 14/19 بذر در بوته قرار داشت. حداکثر وزن بذر خودگشن در سه تاریخ کاشت به ترتیب 72/0، 21/2 و 60/2 گرم در بوته بود که بیشترین وزن بذر خودگشن مربوط به تاریخ کاشت سوم می‌باشد. در بررسی وزن بذر دگرگشن، دامنه تغییرات در سه تاریخ کاشت به ترتیب 13/0 تا 21/3، 19/0 تا 98/3 و 84/0 تا 23/1 گرم در بوته بود.
  بیشترین دامنه تغییرات مشاهده شده در صفات تعداد کل بذر در بوته و عملکرد دانه در بوته مربوط به تاریخ کاشت دوم بود. بیشترین تعداد شاخه گلدهنده در تاریخ کاشت دوم ثبت شد و بلندترین شاخه گلدهنده در تاریخ کاشت اول بود. طویل‌ترین گلآذین در تاریخ کاشت دوم مشاهده شد در حالی که میانگین طول گل‌آذین در تاریخ کاشت اول بیشتر از سایر تاریخ کاشت‌ها بود. دامنه تغییرات مربوط به صفت ارتفاع بوته در سه تاریخ کاشت به ترتیب از 8 تا 29، 10 تا 34 و 16 تا 29 بود. در صفت تعداد برگ در بوته، دامنه تغییرات مشاهده شده در تاریخ کاشت اول و دوم بسیار به هم نزدیک بود. تنوع مشاهده شده در قطر تاج‌پوش در تاریخ کاشت سوم کمتر از دو تاریخ کاشت دیگر بود.
  میانگین صفت‌های طول برگ، سبزینگی، درصد روغن، قطر تاج‌پوش، ارتفاع بوته، تعداد شاخه گل‌دهنده، وزن بذر دگرگشن، وزن بذر خودگشن و تعداد بذر دگرگشن در تاریخ کاشت دوم بیشتر از دو تاریخ کاشت دیگر بود. بیشترین دامنه تغییرات در صفات سبزینگی، کلروفیل a، مجموع کلروفیل a و b، کاروتنوئید و میزان کل ترکیبات فنولیک مربوط به تاریخ کاشت اول بود. مقادیر مربوط به میانگین صفت‌های سطح برگ، متوسط عرض برگ، کلروفیل a، کلروفیل b، مجموع کلروفیل a و b، میزان کل ترکیبات فنولیک و درصد اسانس در تاریخ کاشت سوم بیشتر از دو تاریخ کاشت اولی بود. بیشترین دامنه تغییرات و تنوع صفات سطح برگ، متوسط عرض برگ و درصد روغن در تاریخ کاشت دوم مشاهده شد در حالی که در مورد صفت طول برگ بیشترین تنوع در تاریخ کاشت سوم مشاهده گردید.
  به طور کلی کمتر بودن دامنه تغییرات برخی صفات در تاریخ کاشت سوم که بیانگر تنوع کم مشاهده شده است، احتمالا به علت از دست دادن درجه آزادی، کم بودن تعداد بوتههای به گل رفته و همچنین کم بودن تعداد کل شاخههای گلدهندهی موجود در هر بوته، در این تاریخ کاشت میباشد.
  جدول 4-1 دامنه تغییرات و میانگین صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک نوروزک در سه تاریخ کاشت اول فروردین، پانزدهم فروردین و اول اردیبهشت
  میانگین کمینه بیشینه
  اول دوم سوم اول دوم سوم اول دوم سوم صفات
  31/1 94/2 44/3 34 37 23 0 0 0 تعداد بذر خودگشن
  76/2 95/12 6/13 14/19 69 46 71/6 43/2 25/2 تعداد بذر دگرگشن
  10/0 16/0 12/0 60/2 21/2 72/0 0 0 0 وزن بذر خودگشن(gr)
  21/0 78/0 78/0 23/1 98/3 21/3 84/0 19/0 13/0 وزن بذر دگرگشن(gr)
  23/6 0 8/79 16/101 149 718 544 13 59 8 تعداد بذر در بوته
  47/0 08/4 50/5 97/10 95/39 36/32 22/1 48/3 48/0 عملکرد دانه در بوته(gr)
  12/2 18/5 12/5 12 28 19 0 0 0 تعداد شاخه گل دهنده
  86/5 03/16 50/22 38/37 39 71/39 10 16 22 ارتفاع شاخه گلدهنده(cm)
  29/3 10/8 41/11 50/21 28 25 3 50/8 33/8 طول گل آذین(cm)
  83/20 44/20 19 29 34 29 16 10 8 ارتفاع بوته(cm)
  50/9 16/41 38/52 16 98 97 6 8 8 تعداد برگ در بوته
  50/18 44/29 11/27 27 47 40 8 14 2 قطر تاج پوش(cm)
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.