مقاله تجزیه واریانس و اندازه گیری


Widget not in any sidebars

جدول 4-5 نتایج مقایسه میانگین صفات مورفولوژیک در سه تاریخ کشت در گیاه نوروزک
متوسط عرض برگ
)cm( طول برگ
)cm( سطح برگ
)mm2( قطر تاج پوش
)cm( تعداد برگ در بوته ارتفاع بوته
)cm( تاریخ کشت
62/2 b 82/22 a 72/72 a 88/27 a 14/53 a 19/19 a اول
86/2 ab 44/26 a 91/70 a 74/29 a 36 ab 52/20 a دوم
89/2 a 28/25 a 48/69 a 5/18 b 9b 33/20 a سوم
در هر ستون تیمارهایی که میانگین‌های آن‌ها حداقل در یک حرف مشترک هستند اختلاف آماری معنی‌داری با یکدیگر ندارند.

نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات فیزیولوژیک در سه تاریخ کاشت
نتایج تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک در سه تاریخ کاشت در جدول 4-8 و نتایج مقایسه میانگین سه تاریخ کاشت این صفات در جدول 4-9 آمده است. نتایج تجزیه واریانس نشان می‌دهد که تاریخ کاشت بر روی صفات کلروفیل a، کلروفیل b، مجموع کلروفیل a و b و میزان ترکیبات فنولیک تاثیر معنی‌داری نداشته است.
کلروفیل a، کلروفیل b، مجموع کلروفیل a و b و میزان کاروتنوئید
نتایج تجزیه واریانس (جدول 4-8) نشان داد از نظر سبزینگی اندازه گیری شده توسط دستگاه Spad در سه تاریخ کاشت مختلف، تفاوت معنی‌داری در سطح احتمال 1 درصد وجود دارد. میانگین سبزینگی از 06/48 در تاریخ کاشت اول به 02/50 در تاریخ کاشت دوم و 38/42 در تاریخ کاشت آخر رسیده است که به ترتیب 6/1 درصد افزایش و 6 درصد کاهش داشته است. مقایسه میانگین سه تاریخ کاشت (جدول4-9) نشان داد که تاریخ کاشت در صفت سبزینگی تفاوت معنی‌دار ایجاد کرده است. نتایج تجزیه واریانس (جدول 4-8) نشان داد از نظر میزان کاروتنوئید در سه تاریخ کاشت مختلف، تفاوت معنی‌داری در سطح احتمال 5 درصد وجود دارد. مقایسه میانگین سه تاریخ کاشت (جدول4-9) نشان داد که تاریخ کاشت در میزان کاروتنوئید تفاوت معنی‌دار ایجاد کرده است.
پزشکپور و همکاران [9] در پژوهشی بر روی نخود مشاهده کردند که با تأخیر در کاشت میزان کلروفیل برگ کاهش یافت که این نتایج در مطالعه حاضر در رابطه با کاهش میزان سبزینگی در تاریخ کاشت سوم صدق می‌کند.
ترکیبات فنولیک
نتایج تجزیه واریانس (جدول 4-8) نشان داد که از نظر صفت میزان کل ترکیبات فنولیک تفاوت معنی‌داری در سه تاریخ کاشت وجود ندارد. مقایسه میانگین میزان کل ترکیبات فنولیک (جدول4-9) نشان داد که میزان کل ترکیبات فنولیک، در سه تاریخ کاشت از لحاظ آماری با هم متفاوت هستند. تاریخ کاشت اول و دوم از نظر ترکیبات فنولیک تفاوت معنی‌داری ندارند اما این صفت در تاریخ کاشت سوم نسبت به تاریخ کاشت اول 12 درصد افزایش یافته است.
ترکیبات فنولیک امروزه توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. به عنوان مثال بیل و همکاران [61] در بین درختان مشاهده کردند که میزان کل ترکیبات فنولیک در روغن دانه انگور 5/115 میکروگرم بر گرم است. همچنین مالسیس و همکاران (2008)، میزان کل ترکیبات فنولیک را در دانه سویا 250 میلیگرم بر 100 گرم وزن خشک گزارش کردند [48] و تومینو و همکاران (2010)، میزان کل ترکیبات فنولیک را در بذر پسته 65/1 میلیگرم بر گرم گزارش نموند [114]. این تحقیقات نشان می‌دهد که گیاهانی که دارای میزان ترکیبات فنولیک بالا هستند، دارای خواص آنتی‌اکسیدانی بوده و احتمالاً می‌توانند مصارف دارویی داشته باشند. با این حال به نظر می رسد که توان آنتی اکسیدانی نوروزک خیلی بالا نباشد.
کمیت و کیفیت روغن
نتایج تجزیه واریانس (جدول 4-8) نشان داد که از نظر صفت درصد روغن در سطح احتمال 1 درصد تفاوت معنی‌داری در هر سه تاریخ کاشت وجود دارد. مقایسه میانگین میزان درصد روغن (جدول4-9) نشان داد که درصد روغن در سه تاریخ کاشت با هم متفاوت است. نتایج تعیین کیفیت روغن در جداول 4-6 و 4-7 آمده است.
جدول 4-6 نتایج تجزیه روغن تاریخ کاشت اول در گیاه نوروزک

Share this post

Post navigation

You might be interested in...