مقاله بهره وری نیروی انسانی و رهبری تحول آفرین

تبعیت از قوانین
Widget not in any sidebars

ابتکار فردی
وظیفه شناسی
ابتکار فردی
ارائه پیشنهادها
تلاشهای فرانقش داوطلبانه
اهدا شغلی
فضیلت شهروندی
فضیلت مدنی
مشارکت سازمانی
حمایت از سازمان
خود بهبودی
خود بهبودی
2-2) رهبری خدمتگزار :
2-2-1) مقدمه :
طی دو دهه اخیر ، موضوع رهبری به یک حوزه جذاب و مهم در میان محققان مدیریت و رفتار سازمانی تبدیل شده است . با این وجود هنوز نه درک جامع و کاملی از این که رهبری چیست حاصل شده و نه توافقی میان نظریه های مختلف رهبری در مورد اینکه رهبری خوب و اثربخش چیست و چگونه باید باشد به دست آمده است. مطرح ترین نظریه های رهبری که در حال حاضر مورد بحث و بررسی قرار می گیرند عبارتند از : رهبری کاریزماتیک ، رهبری تعاملی (تبادلی)، رهبری تحول آفرین و رهبری خدمتگزار.
رهبری کاریزماتیک بر مبنای ویژگی های خارق العاده رهبر قرار دارد که پیروان را از طریق ایجاد تعهد در میان آنها برای تحقق چشم انداز و ارزش های مشترک، الهام بخشیده و هدایت می کند. رهبری تعاملی یک فرایند مبادله اجتماعی میان پیروان و رهبران است که دربرگیرنده شماری از مبادلات مبتنی بر پاداش است. رهبر تعاملی، انتظارات عملکرد اهداف و مسیر دستیابی به آنها در جهت رسیدن به پاداش را برای پیروان مشخص می کند. این گونه از رهبران همچنین عملکرد پیروان را نظارت کرده، هرجا که لازم است اقدامات اصلاحی را انجام می دهند. رهبری تحول آفرین مربوط به زمانی است که رهبر، یک چشم انداز مشترک را در میان پیروان الهام می بخشد، آنها را برای دستیابی به آن توانمند می سازد و منابع و امکانات لازم را برای توسعه بالقوه ی فردی فراهم می کند. رهبران تحول آفرین به ویژه متمرکز بر نیازهای رشد پیروان هستند.
اما رهبران خدمتگزار، به عنوان رهبر شناخته می شوند که به پیروانشان خدمت می کنند. در اینجا منافع پیروان مقدم بر منافع شخصی رهبر است و تأکید بر توسعه فردی و توانمندسازی پیروان است. رهبر خدمتگزار همچنین نقش یک عامل تسهیل کننده را برای دستیابی پیروان به یک چشم انداز مشترک دارد (Smith et al, 2004) .
نظریه های رهبری کاریزماتیک، تحول آفرین و خدمتگزار شباهت های زیادی با یکدیگر دارند، به این دلیل که هر دو تئوری رهبری تحول آفرین و خدمتگزار برگرفته از رهبری کاریزماتیک هستند و رهبری خدمتگزار نیز به نوعی بسط و توسعه رهبری تحول آفرین به شمار می رود (Patterson, 2003) . اما این نظریه ها تفاوت های چشمگیری نیز با یکدیگر دارند که در جای خود مورد بررسی قرار گرفته اند.
در سال های اخیر تلاش های چشمگیری برای بسط و گسترش نظریه های رهبری انجام شده است، یکی از این نظریه ها که سخت مورد حمایت اندیشمندان قرار گرفته، رهبری خدمتگزار می باشد که توسط رابرت گرین لیف مطرح شده، به طوری که طی دو دهه گذشته صدها مقاله راجع به آن به چاپ رسیده و کتاب های زیادی برای درک و اجرای آن منتشر شده است. علاقه به فلسفه و عمل رهبری خدمتگزار اکنون بسیار زیاد است . اگرچه مخالفینی هم برای آن به لحاظ فقدان شواهد تحقیق تجربی وجود دارد؛ اما از آن جایی که هدف عمده این تئوری، تمایل به خدمتگزاری و خدمت رسانی است، یک مفهوم پرطرفدار بوده و در کنار سایر نظریه های رهبری جایگاه ممتاز و برجسته ای دارد. در تلاش برای تشریح تئوریک رهبری خدمتگزار و نیز کمک به درک و ارزیابی آن ، محققان مختلفی بر آن شده اند تا از طریق ارائه این ویژگی ها، مدل ها و مقیاس هایی، برای سنجش رهبری خدمتگزار به این امر کمک نمایند ضمن این که برخی از پژوهش ها نیز به بررسی رابطه رهبری خدمتگزار با متغیرهای مختلف پرداخته اند. این مقاله درصدد است تا به بررسی نقشی که رهبری خدمتگزار بر بهره وری نیروی انسانی دارد، بپردازد.
2-2-2) ریشه های رهبری خدمتگزار :
مبانی تاریخی تفکر رهبری خدمتگزار به سال های اول دهه 60 قرن بیستم برمی گردد. زمانی که گرین لیف محقق صاحب نام مدیریت و مشاور ارزشمند چندین شرکت بین المللی ، داستان هرمان هسه را با نام سفری به شرق مطالعه کرد((Spears, 2005. این داستان توصیف افسانه وار و معنوی سفر گروهی از مردم به مشرق زمین می باشد. شخصیت اصلی داستان فردی است به نام لئو کسی که به عنوان خدمتگزار گروه را همراهی می کرد. همه کارها با وجود او خوب پیش می رفت که ناگهان او گم می شود. با رفتن لئو ، گروه دچار آشوب شده و سفر متوقف می گردد. این افراد بدون او قادر به ادامه راه نبودند، تا این که پس از چند وقت لئو پیدا شده و همان کسی می شود که سفر را هدایت می کرد.