مقاله با موضوع مقایسه و معادله

دانلود پایان نامه
 • (3-89)
  (3-90)
  با توجه به صفر بودن ولتاژ متوسط سلفها و سیمپیچها و رابطه (3-8) معادلات زیر برقرار است:
  (3-91)
  (3-92)
  (3-93)
  (3-94)
  با حل چهار معادله چهار مجهولی فوق تمامی روابط به جز ولتاژ خازن با روابط مربوط به حالت جریان پیوسته یکسان حاصل میشوند. بنابراین تنها به نوشتن رابطه ولتاژ خازن بسنده میکنیم:
  (3-95)
  3-7 مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیمیافته هیبرید
  در این قسمت با ترکیب دو ساختار ارائه شده در قسمتهای (3-5) و (3-6) مبدل جدیدی ارائه میدهیم. همچنین در فصل (2) با مبدل منبع امپدانسی افزاینده تعمیمیافته هیبرید آشنا شدیم که به منظور یادآوری و مقایسه با ساختار جدید، مجددا در شکل زیر این مبدل را ملاحظه میکنیم.
  از آن جایی که تعداد اجزاء مبدل شکل (3-31) تقریبا زیاد است، بنابراین از لحاظ هزینه، بازده و سایز مدار، افزودن المانهای جدید برای افزایش ولتاژ خروجی منطقی نمیباشد. همانطور که پیشتر اشاره گردید افزایش نسبت سیکلیک اتصال کوتاه با کاهش کیفیت توان همراه میباشد. لذا همانند قسمتهای قبلی با استفاده از مبدل گاما نامتقارن جریان ناپیوسته به عنوان ساختار پایه، توپولوژی جدیدی ارائه میدهیم.
  شکل (3-32) ساختار این مبدل جدید را نشان میدهد که نسبت به شکل (3-31) تنها یک ترانسفورمر جایگزین یکی از سلفها شده است. به علاوه از شکل کاملا مشخص است که ساختارهای مبدل گاما نامتقارن تعمیم یافته با استفاده از دیود و خازن با هم ترکیب شدهاند. در ادامه این مبدل را در دو حالت جریان پیوسته و جریان ناپیوسته بررسی میکنیم.
  شکل 3-31: مبدل منبع امپدانسی افزاینده تعمیمیافته هیبرید (جریان پیوسته) [43]
  شکل 3-32: ساختار پیشنهادی مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم یافته هیبرید (جریان پیوسته)
  شکل 3-33: مدار معادل مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم یافته هیبرید(جریان پیوسته) در حالت غیر اتصال کوتاه
  در حالت غیر اتصال کوتاه دیودهای ، و هدایت میکنند و خاموش میباشد. بنابراین با توجه به شکل (3-33) خواهیم داشت:
  (3-96)
  (3-97)
  (3-98)
  (3-99)
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.