مقاله با موضوع شرکتهای پذیرفته شده و مطالعه کتابخانه ای


Widget not in any sidebars
جعفری(1387)تأثیرچرخش مؤسسات حسابرسی برکیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران راموردمطالعه قرارداده است. منظورازچرخش، جابجایی وتعویض حسابرسان دردوره‌های زمانی حداکثرچهارساله وکیفیت حسابرسی نیزحاصل جمع شایستگی(توانایی کشف اشتباه)واستقلال حسابرسان (انگیزه گزارش مواردکشف شده)بوده است. وی به ایننتیجه رسیده است که چرخش مؤسسات حسابرسی موجب افزایش کیفیت حسابرسی نمی‌شود.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود (بازرگان و همکاران، 1389). تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می‌دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه‌ی دانش بشری در زمینه‌ی خاصی که مورد علاقه‌ محقق است.
یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد، بنابراین هنگامی‎می‎توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ‎هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده، یاری نماید.
در این فصل کلیه مراحل روش شناسی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا انتخاب روش شناسی پژوهش صحیح پژوهشگر را به استفاده از شیوه و روشی رهنمون می‌شود که وی را هر چه دقیق‌تر و سریع‌تر در دستیابی به پاسخ‎هایی برای پرسش‎های پژوهش مورد نظر کمک می‌نماید. در این فصل به تشریح روش‌شناسی پژوهش، شامل فرضیه‌های پژوهش و متغیرهای مربوطه، تعریف جامعه نمونه آماری، دوره مطالعه، روش پژوهش، و نحوه گردآوری داده پرداخته می‌شود.
3-2)روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیر‎هاست. برای این منظور بر حسب مقیاس‎های اندازه گیری متغیر‎ها، شاخص‎های مناسبی اختیار می‎شود.
مقیاس اندازه گیری داده‎ها مقیاس نسبی است. مقیاس نسبی بالاترین و دقیق ترین سطح اندازه گیری را ارائه می‎دهد. این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاس‎های دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار است. روش تحقیق به صورت استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و در رد یا اثبات فرضیه‎های پژوهش با بکارگیری روش‎های آماری مناسب، از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده شده است. لذا انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است. بدین معنی که در مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعه کتابخانه ای، سایر سایت‎ها، مقالات در چارچوب قیاسی و گرداوری اطلاعات برای تأئید یا رد فرضیه‎ها در قالب استقرایی انجام می‎پذیرد.
3-3) فرضیه‎های تحقیق
فرضیه اول:بین چرخش اختیاری موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:بین چرخش اجباری موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم : بین چرخش اختیاری شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین چرخش اجباری شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد
3-4) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها
در این تحقیق مطابق فیرث و همکاران(2012) برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی زیر استفاده می‎شود:
DAci,t+1= β1 + β 2 VFR i,t + β 3 MFR i,t + β 4 VPR i,t + β 5MPR i,t + β 6 AUDIT SIZE i,t + β 7OCF i,t + β 8SIZE i,t + β 9LEV i,t + ei,t
متغیر وابسته:
AQi,t: کیفیت اقلام تعهدی. در این پژوهش با توجه به پژوهش دیچاو و دیچو (2002) کیفیت اقلام تعهدی بر اساس برازش رگرسیون اقلام تعهدی جاری روی جریان‎های نقدی عملیاتی سه دوره قبلی، جاری و آتی محاسبه می‎گردد. بر این اساس، مدل برازش کیفیت اقلام تعهدی به شکل زیر تبیین می‎گردد:
در این مدل: