مقاله با موضوع شرکتهای پذیرفته شده و عدم تقارن اطلاعات


Widget not in any sidebars

در شکل2-2 طبقه بندی عملی پژوهشهای تجربی ارائه شده است. اکثر مطالعات تجربی کیفیت حسابرسی، رابطه بین کیفیت حسابرسی با محرکهای تقاضا نظیر ریسک شرکت صاحبکار و تضادهای نمایندگی، یا محرکهای عرضه نظیرحق الزحمه حسابرسی و راهبردهای مدیریت ریسک شرکت حسابرسی را بررسی می‎نمایند. شکل2-2 به نحوی شکل2-1را بسط میدهد تا محرکه ای عرضه وتقاضا را نیز در برگیرد. سایر مطالعات تجربی کیفیت حسابرسی، همبستگی بین اجزای کیفیت حسابرسی (حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرس) یا روابط بین اجزای کیفیت حسابرسی و پیامده ای آن (اعتبار اطلاعات وکیفیت اطلاعات) را بررسی می‎نمایند.
2-3) تقاضابرای کیفیت حسابرسی
تقاضابرای حسابرسی پیشازتدوین قوانین ومقررات وجودداشته است. برای مثال، بنستون(1969) اظهار می‎کند که 82 درصد شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار نیویورک قبل ازتدوین قوانین و مقررات اوراق بهادار در سالهای 1933و1934 حسابرسی می شده اند. بنابراین، منطقی است تاصرف نظر از وجود قوانین و مقررات، درباره نقش اقتصادی حسابرسی، که باعث ایجاد تقاضا برای کیفیت حسابرسی شده است، بحث نماییم. فرضیه اصلی تحقیق درباب تقاضابرای کیفیت حسابرسی ازعدم تقارن اطلاعات بین گروه های درون شرکتی وسرمایه گذاران ناشی می شود. راهبردهای ریسک صاحبکاروتضادهای نمایندگی، انگیزه مطالعات متعددی بوده اندکه به بررسی تقاضاپیرامون حسابرسی‎های باکیفیت متفاوت پرداخته اند.
محرکهایکیفیتحسابرسی
محرکهای عرضه محرک‎های تقاضا
راهبردهای ریسک صاحبکار
تضادهای نمایندگی
راهبردهای مدیریت ریسک حسابرس
حق الزحمه حسابرسی
اجزای کیفیت حسابرسی
حسن شهرت حسابرس
شایستگی درک شده
استقلال درک شده
مراقبت حرفه ای حسابرس
شایستگی حسابرس
استقلال حسابرس
پیامدهای کیفیت حسابرسی
اعتباراطلاعات
کیفیت اطلاعات
صورتهای مالی
محرکهایکیفیتحسابرسی