مقاله با موضوع دانشگاه فردوسی مشهد و کشاورزی پایدار


Widget not in any sidebars
آمارنامه جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد. 93-1392. 110 صفحه.
ارشاد سرابی، م.، م، اردکانی.، ن، نعمتی.، ک، خاوازی.، و م، نقوی. 1389. بررسی تأثیر انواع مایه تلقیح حاوی باکتری محرک رشد گیاه و دی ازتوتروفها بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم جو. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. صفحه 1447 – 1451.
اسدی، ب.، ع. قنبری و ح. دری. 1382. بررسی همبستگی عملکرد دانه لوبیا با صفات وابسته از طریق تجزیه مسیر. گزارش تحقیقاتی ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین. 86 صفحه.
امام، ی. و م. نیک نژاد. 1383. مقدمه‌ای بر فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی (ترجمه). انتشارات دانشگاه شیراز. 571 صفحه.
بخشایی، س.، پ، رضوانی مقدم و م، نصیری محلاتی. 1389. تأثیر کود بیولوژیک و مقادیر مختلف کود شیمیایی بر عملکرد گندم. همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم اصفهان. صفحه 651.
حسن زاده قورت تپه، م. ع. قلاوند، م. ر. احمدی و خ. میرنیا. 1380. بررسی تاثیر کودهای شیمیایی، آلی و تلفیقی به خصوصیات کمی و کیفی ارقام آفتابگردان در استان آذربایجان غربی. مجله علوم کشاورزی گرگان صفحه 85- .104
حق نظری، ع. پ. مرادی و م، کامل. 1384. تجزیه تحلیل همبستگی و بررسی شاخص‌های موفولوژیک موثر بر عملکرد در لاین‌ها و توده های بومی عدس زنجان. 12 صفحه.
زارع مهذبیه، س.، س، شیبانی و ح، غدیری. 1389. اثر تلفیق کاربرد تقسیطی نیتروژن و علف کشها بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. صفحه 3601 – 3606.
شریفی، ز. و غ. حق نیا. 1386. بررسی کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سبلان. دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران. صفحه 63-70.
شفاعتی، ف.، م، اسماعیلی.، ه، پیردشتی و ا، عباسیان. 1389. اثرات کاربرد کودهای شیمیایی و باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد جو. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. صفحه 1711 – 1714.
صابر، ز.، ه. پیردشتی.، م. اسماعیلی و ا. عباسیان. 1389. ارزیابی اثر باکتریهای محرک رشد و سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر ویژگی‌های رشد و عملکرد گندم. یازدهمین کنگره علوم زراعین و اصلاح نباتات ایران. صفحه 4143 – 4145.
عباسی سورکی، ع، ن مجنون، ب. یزدی صمدی. 1383. بررسی همبستگی و روابط بین عملکرد دانه و سایر صفات در عدسی زراعی. چکیده مقالات اولین همایش ملی حبوبات. صفحه 80.
عیدی زاده، خ.، ع. مهدوی دامغانی.، ح. صباحی و ش. لرزاده. 1389. اثرات کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. صفحه 2292 – 2294.
مجنون حسینی، ن. 1388. زراعت و تولید حبوبات. انتشارات دانشگاه تهران. 211 صفحه.
مرشدی، ع. 1382. مروری بر تولید و مصرف جهانی کود. مجله نهاده، شماره 7. صفحه 22– 26.
لطفی، ا.، ع. سیادت.، ع. بخشنده.، ق. فتحی و خ. عالمی سعید. 1389. بررسی اثر مدیریت بهینه سیستم‌های کودی شیمیایی، ارگانیک و بیولوژیک بر صفات آگرواکولوژیک ارقام گندم نان و دوروم در منطقه اهواز. همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم اصفهان. صفحه 545.
محمدیان روشن، ن.، م. مرادی.، ا. آذرپور و ح. بزرگی. 1389. یررسی تاثیر مقادیر مختلف کودهای آلی و شیمیایی و تلفیقی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا. همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم اصفهان. صحفه 159.
محمودی، ع. ا. نیستان و ح. صباغ پور. 1384. بررسی عملکرد و همبستگی بین برخی صفات در لاین‌های پیشرفته نخود در شرایط دیم. چکیده مقالات همایش ملی حبوبات مشهد. صفحه 128.
مولایی، ع، ر، خ. ح. غفاری و ح. ر. باقری. 1383. همبستگی و تجزیه علیت عملکرد دانه و اجزاء آن در لوبیا. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چها محال بختیاری. 28 صفحه.
ناصری، ر.، ع. سلیمانی فرد، و ا. نظر بیگی. 1389. اثر مقدار نیتروژن و تراکم‌های مختلف یولاف وحشی بر صفات کمی و کیفی گندم. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. صفحه 3654 – 3657.
نجاری صادقی، م.، ب. میرشکاری.، م. پوریوسف.، س. باصر و ش. اللهیاری. 1389. اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه بر کارایی مصرف نیتروژن و شاخص برداشت دو رقم گندم. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. صفحه 2434 – 2437.
نظامی، ا.، ف. پورامیر و ص. مومنی. 1389. ارزیابی صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکردی بخشی از مجموعه ژرمپلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد. نشریه پژوهش‌های حبوبات ایران. جلد 1. شماره 2. صفحه 21-36.
Ahmed, E. A. E. 1996. Effect of Rhizobium inoculation and nitrogen fertilization, nitrogen fixation on yield of different chickpea cultivars. Ph.D Thesis. University of Khartoum, Sudan.
Almas Zaidi, M. D., M. D. Saghir Khan, and A. Amil. 2003. Interactive effect of rhizotrophic microorganisms on yield and nutrient uptake of chickpea (Cicer arietinum L.) Eur.J. Agron. 19: 15–21.
Arnon D. I. 1949. Copper enzymes in isolated Chloroplasts. Poly phenoloxidase in Beta vulgaris. Plant Physiol. 24: 1-15.
Balemy, T., N. Pal, and A. K. Saxena. 2007. Response of onion (Allium cepa L.) to combined application of biological and chemical nitrogenous fertilizers. Acta Agric Slovenica. 89: 107-114.