مقاله با موضوع حق الزحمه حسابرسی و استقلال حسابرس

محرکهای عرضه محرک‎های تقاضا
Widget not in any sidebars

راهبردهای ریسک صاحبکار
تضادهای نمایندگی
راهبردهای مدیریت ریسک حسابرس
حق الزحمه حسابرسی
اجزای کیفیت حسابرسی
حسن شهرت حسابرس
شایستگی درک شده
استقلال درک شده
مراقبت حرفه ای حسابرس
شایستگی حسابرس
استقلال حسابرس
پیامدهای کیفیت حسابرسی
اعتباراطلاعات
کیفیت اطلاعات
صورتهای مالی
شکل 2-2 : چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی
منبع: واتکینز، هیلیسونومورکرافت (2004)
2-3-1) ریسک موجوددرشرکت صاحبکار
درمتون قیمت گذاری اوراق بهادار، حسابرسی یکی ازابزارهای اعتباربخشیدن به اطلاعات صورتهای مالی است. درچندین مقاله تحلیلی، فرضیاتی درخصوص اینکه چگونه حسن شهرت حسابرس به عنوان یک راهنما عمل می کند ایجاد گردیده است. به عنوان مثال، به نظر تیتمانوترومن(1986) حسابرس با کیفیت‎تر صحت اطلاعات ارائه شده رابهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه میدهد برآورد دقیق تری از ارزش شرکت به دست آورند.
داتار و همکاران(1991) نظری‎های را ارائه نمودندکه طبق آن سرمایه گذاران عمده در راستای جلوگیری از قیمت گذاری سهم شان به مبلغی کمترازواقع درصدد هستند تا اطلاعات خصوصی را از دو طریق (کیفیت حسابرسی وحفظ درصد مالکیت) افشانمایند. مدل آنهابراین فرض استواراست که سرمایه گذاران عمده ترجیح میدهند ریسک خاص شرکت رابه سرمایه گذاران متعددمنتقل کنند. امادرازای افشای اطلاعات بیشتر، حفظ درصدبالاتری ازمالکیت رامطالبه می نمایند. آنان مدل تحلیلی را ارائه نمودند که اثبات می کندسرمایه گذاران عمده باایجادحسابرسی باکیفیت تر درصد مالکیت خود را کاهش می‎دهند، زیرا افزایش کیفیت حسابرسی توانایی سرمایه گذاران دربرآورد ارزش شرکت را افزایش می دهد. سرمایه گذاران عمده باید افزایش هزینه‎هایی راکه دراثرحسابرسی باکیفیت تر ایجاد میگردد با افزایش هزینه‎های حفظ مالکیت که در نتیجه افزایش ریسکهای خاص شرکت ایجاد می گردد، موازنه نمایند. این امرمارابه سمت این پیش بینی رهنمون می سازدکه برخلاف نظر تیتمانوترومن(1986) ریسک بیشتر شرکت، حسابرسی‎های باکیفیت تری را مطالبه می نماید.