مقاله با موضوع جریان نقد عملیاتی و بورس اوراق بهادار


Widget not in any sidebars

OCFi,t: جریان نقد عملیاتی تقسیم بر مجموع دارایی‌های شرکتi در سال t.
SIZEi,t: لگاریتم طبیعی مجموع دارایی‌های شرکتi در سال t.
. LEVi,t: نسبت اهرمی، که از تقسیم جمع بدهی‌ها بر جمع دارایی‎ها بدست می‌آید.
1-10) ابزارگردآوری اطلاعات وروش تجزیه وتحلیل آن
دراین تحقیق برای جمع آوری اطلاعات ازروش کتابخانه ای استفاده شده است. دراین روش ازمقاله‌های موجوددرنشریات معتبرکه ازسایت‌های علمی اینترنتی اخذگردیده است، به علاوه مجله‌های علمی، نمایه‌ها، پایان‌نامه‌های دکتراوکارشناسی ارشدوکتابهای مرتبط باموضوعات استفاده شده است. دراین تحقیق برای جمع آوری اطلاعات ازسایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرمافزارهای رهآورنوین وتدبیرپردازاستفاده میگردد.
تجزیه وتحلیل داده‌های بدست آمدهازتحقیق حاضرشامل دوبخش به شرح زیرمیباشد :
1. آمارتوصیفی
به منظورتوصیف یافته‏ها، ازجداول فراوانی وهمچنین نمودارهای هیستوگرام استفاده میگردد. ضمن اینکه به منظور توصیف بهترداده‏ها از شاخص‏های مرکزی نظیر میانگین و مدو همچنین شاخص‏های پراکندگی نظیر انحراف معیار بهره گرفته خواهد شد.
2. آماراستنباطی
تحلیل استنباطی با توجه به داده‎های بدست آمده از سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزارهای رهآور نوین و تدبیر پرداز در محیط نرم افزاریSPSS و EViews با اعمال آزمونهای آماری مناسب و با توجه به فرضیات تحقیق به شرح زیرتجزیه و تحلیل خواهد گردید:
برای تعیین مدل مناسب برازش رگرسیون (داده‎های تلفیقی یا داده‎های تابلویی) از آزمون چاو و‎هاسمن استفاده می‎شود.
برای بررسی برقراری فروض کلاسیک از آزمون‎های آماری دوربین واتسن، کولموگروف اسمیرنوف، VIF و… استفاده می‎شود.
برای بررسی فرضیات تحقیق ابتدا با استفاده از آمارهF معناداری کل مدل رگرسیونی بررسی شده و در مرحله بعد با استفاده از آماره t استیودنت و با توجه به سطح معناداری آن فرضیات رد یا تایید می‎شوند.
1-11) قلمرو تحقیق
1-11-1) قلمرو موضوعی تحقیق
تاثیر چرخش حسابرس بر کیفیت خدمات حسابرسی
1-11-2) قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1386 تا 1391 را در بر میگیرد.
1-11-3) قلمرو مکانی تحقیق
مکان این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می‎باشد.
1-12) جامعه آماری و نمونه