مقاله با موضوع تجزیه واریانس و صفات کیفی

شکل 4-15- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر درصد پروتئین دانه
Widget not in any sidebars

4-12-3- شاخص سطح برگ
شاخص سطح برگ نخود نیز در سطح آماری 1 درصد تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود مورد استفاده در این پژوهش قرار گرفت (جدول تجزیه واریانس 4-14). بر اساس شکل 4-16 شاخص سطح برگ در تیمار 50 درصدکود نیتروژن + 50 درصد کود نیتروکسین و در رقم آزاد در بیشترین مقدار خود بود و اختلاف آماری معنی‌داری با تیمارهای دیگر و همچنین رقم آرمان داشت. به نظر می‌رسد که وجود کود بیولوژیک نیتروکسین در کنار کود نیتروژن از اصلی‌ترین عامل افزایش شاخص سطح برگ باشد. در همین رابطه باید به گزارش مونیر و همکاران (2007)، اشاره داشت که با بررسی تیمارهای مختلف تغذیه‌ای از کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی دریافتند که بیشترین عملکرد دانه و افزایش در شاخص‌های رشدی گیاهی مثل سرعت رشد گیاه و شاخص سطح برگ در تیمار تلفیقی حاصل شد و صفات کیفی آفتابگردان مانند درصد روغن و پروتئین در تیمارهای تلفیقی از کود آلی و کود شیمیایی به طور معنی‌داری بالاتر از کاربرد آنها به تنهایی بوده است. بر اساس جدول مقایسه میانگین 4-15 نیز بیشترین شاخص سطح برگ نخود در تیمارهای 50 درصدکود نیتروژن + 50 درصد کود نیتروکسین و رقم آزاد به دست آمد. همچنین در شکل 4-16 مشاهده شد که شاخص سطح برگ در تیمار مصرف کود نیتروژن به تنهایی در رتبه دوم قرار داشت و تیمار مصرف کود نیتروکسین به تنهایی در رتبه سوم قرار داشت. به نظر می‌رسد که نقش کود نیتروژن در افزایش رشد گیاه و شاخ و برگ گیاهی و به دنبال آن افزایش شاخص سطح برگ گیاه بیشتر از کود بیولوژیک نیتروکسین باشد. در همین رابطه می‌توان به نتایج زارع مهذبیه و همکاران (1389)، اشاره داشت که اعلام داشتند بیشترین عملکرد بیولوژیک و افزایش کانوپی گیاهی به واسطه افزایش شاخ و برگ گیاهی در تیمار آخر نیتروژن (250 کیلوگرم در هکتار) به دست آمد و دلیل آن را افزایش تولید پنجه و رشد رویشی زیاد دانستند که باعث افزایش در میزان شاخص‌های رشدی گیاهی نیز می‌ شود.
جدول 4-15- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت شاخص سطح برگ تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود
تیمار
صفت سیستم‌های کودی ارقام
کود نیتروژن کود نیتروکسین 50 درصد نیتروژن + 50 درصد نیتروکسین شاهد بدون مصرف کود رقم آزاد رقم آرمان
شاخص سطح برگ b88/5 c65/4 a41/6 d01/3 a11/6 b74/4
حروف مشترک؛ عدم تفاوت معنی دار در سطح 5 درصد احتمال توسط آزمون دانکن

شکل 4-16- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر شاخص سطح برگ
4-13- نتیجه‌گیری
در رابطه با تیمار سیستم‌های کودی مصرف 50 درصدکود نیتروژن + 50 درصد کود نیتروکسین بیشترین مقدار عملکرد دانه و همچنین سایر صفات دیگر را داشت که از اصلی‌ترین دلیل آن می‌توان به نقش مکملی کود نیتروکسین در کنار کود نیتروژن بیان کرد ضمن اینکه در این تیمار مصرف کود نیتروژن نیز کاهش یافت که از اثرات تخریبی آن در خاک زراعی و عواملی نظیر ورود نیترات به آب‌های زیرزمینی کاسته شد.
مصرف کودهای نیتروژن و نیتروکسین به تنهایی نتوانست به اندازه مصرف آنها به صورت تلفیقی باعث افزایش در صفات مورد مطالعه از جمله عملکرد دانه شود.
در بین ارقام مورد استفاده در این تحقیق مشاهده شد که رقم آزاد در حد بسیار بالاتری نسبت به رقم آرمان قرار داشت.
با بررسی صفات نظیر غلظت کلروفیل و درصد پروتئین دانه مشخص شد که نقش کود بیولوژیک نیتروکسین در گیاه نخود بسیار با ارزش است و به نظر می‌رسد که افزایش در مقدار این صفات می‌تواند به دلیل نقش کود نیتروکسین در افزایش حلالیت سایر عناصر موجود در خاک باشد که جذب آنها توسط گیاه افزایش یافته است.
در نهایت استفاده از تیمارهای سیستم‌های کودی مصرف 50 درصدکود نیتروژن + 50 درصد کود نیتروکسین و رقم آزاد با تولید بیشترین مقدار عملکرد دانه به کشاورزان محترم قابل توصیه است.
4-4- پیشنهادات
به منظور پی بردن به نقش بیشتر کودهای بیولوژیک در افزایش عملکرد گیاهان خانواده حبوبات به خصوص نخود، از سطوح کاهش یافته نیتروژن و افزایش غلظت کود نیتروکسین استفاده شود.
به منظور مشخص شدن نقش کود بیولوژیک نیتروکسین در افزایش حلالیت عناصر دیگر در خاک، در پژوهش‌های بعدی غلظت عناصر پر مصرف و ریز مغذی هم در خاک و هم در گیاه اندازه‌گیری شود تا به نقش مهم کودهای بیولوژیک بیشتر پی برد.
کودهای بیولوژیک دارای خانواده بزرگی هستند و بهتر است در پژوهش‌های بعدی از چندین کود بیولوژیک در کنار مصرف کودهای نیتروژن استفاده شود.
از ارقام دیگر نخود در کنار همین سیستم‌های کودی و یا با تیمارهای دیگر کودهای نیتروکسن و نیتروژن استفاده شود.
به منظور پی بردن به نتایج دقیق‌تر استفاده از کودهای بیولوژیک از قبیل نیتروکسین، این پژوهش در یک منطقه دیگر و در یک سال زراعی دیگر آزمایش شود.
منابع