مقاله با موضوع تجزیه واریانس و سیستم‌ها

عنوان صفحه
Widget not in any sidebars

جدول 4-9- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت عملکرد دانه تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود ………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
جدول 4-10- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت عملکرد بیولوژیک تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود ………………………………………………………………………………………………………………………. 64
جدول 4-11- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت شاخص برداشت تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود ………………………………………………………………………………………………………………………. 66
جدول 4-12- تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات کلروفیل، پروتئین و شاخص سطح برگ نخود ………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
جدول 4-13- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت کلروفیل aو b تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود ………………………………………………………………………………………………………………………. 69
جدول 4-14- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت پروتئین دانه تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود ………………………………………………………………………………………………………………………………. 72
جدول 4-15- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت شاخص سطح برگ تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود ………………………………………………………………………………………………………………………. 74
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 4-1- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر ارتفاع بوته …………………………………. 47
شکل 4-2- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر تعداد دانه در شاخه فرعی …………….. 49
شکل 4-3- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر تعداد دانه در شاخه اصلی …………….. 50
شکل 4-4- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر تعداد غلاف در بوته …………………….. 52
شکل 4-5- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر تعداد غلاف در شاخه فرعی …………. 54
شکل 4-6- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر تعداد غلاف در شاخه اصلی …………. 54
شکل 4-7- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر تعداد شاخه فرعی در بوته ……………. 56
شکل 4-8- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر فاصله اولین غلاف از سطح خاک ….. 58
شکل 4-9- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر وزن صد دانه ………………………………. 61
شکل 4-10- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر عملکرد دانه ……………………………… 63
شکل 4-11- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر عملکرد بیولوژیک ……………………… 65
شکل 4-12- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر شاخص برداشت ……………………….. 67
شکل 4-13- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر غلظت کلروفیل a ……………………… 69
شکل 4-14- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر غلظت کلروفیل b ……………………… 70
شکل 4-15- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر درصد پروتئین دانه ……………………. 72
شکل 4-16- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر شاخص سطح برگ ……………………. 74