مقاله با موضوع تجزیه واریانس و بهبود کیفیت


Widget not in any sidebars

عملکرد بیولوژیک (kg/ha) b85/2481 c29/2066 a19/3118 d09/1681 a67/2946 b17/2461
حروف مشترک؛ عدم تفاوت معنی دار در سطح 5 درصد احتمال توسط آزمون دانکن

شکل 4-11- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر عملکرد بیولوژیک
4-11- شاخص برداشت
شاخص برداشت برآیندی از تقسیم عملکرد دانه بر عملکرد بیولوژیک است که نشان دهنده این است که چه میزانی از مواد به سمت اندام‌های ذخیره منتقل می‌شود و چه مقداری از آن صرف کاه و کلش گیاه می‌شود (هاتی و همکاران، 2006 ). بر اساس جدول تجزیه واریانس 4-1 شاخص برداشت نیز در سطح آماری 1 درصد تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود قرار گرفت. در شکل 4-12 مشاهده شد که تیمار 50 درصد کود نیتروژن + 50 درصد کود نیتروکسین و رقم آزاد بیشترین شاخص برداشت داشت. در همین رابطه باید به نتایج بخشایی و همکاران (1389)، اشاره داشت که طی آن تیمارهای تلفیقی کود شیمیایی و نیتروکسین دارای بیشترین مقدار شاخص برداشت بودند. طبق نظر این محققان تغییر سطح کودی و استفاده از کود بیولوژیک، عملکرد دانه به کاه را به یک نسبت افزایش نداد و شاخص برداشت تیمارهای آزمایش نسبت به شاهد افزایش یافته است. پس از آن تیمار مصرف نیتروکسین به تنهایی در رتبه دوم و مصرف کود نیتروژن در رتبه سوم قرار داشت. تیمار شاهد بدون مصرف کود نیز در رتبه آخر قرار داشت. بر اساس جدول مقایسه میانگین 4-11 نیز رقم آزاد و تیمار 50 درصد کود نیتروژن + 50 درصد کود نیتروکسین بیشترین شاخص برداشت نخود را داشتند. در نهایت می‌توان اظهار داشت که استفاده توأم از کود‌های شیمیایی و زیستی ضمن اینکه باعث بهبود کیفیت و افزایش عملکرد دانه می‌گردد، باعث کاهش استفاده از کودهای شیمیایی شده و از نظر زیست محیطی نیز بسیار مفید خواهد بود. علاوه بر این کاربرد کود زیستی باعث افزایش مواد آلی خاک و در نتیجه، اصلاح ساختمان خاک، افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک، افزایش فعالیت میکروارگانیسم‌ها، تبادلات گازی و ظرفیت نگهداری آب خواهد شد (هاتی و همکاران، 2006 ). در رابطه با تاثیر مثبت تلفیق کودهای نیتروژن و نیتروکسین بر افزایش معنی‌دار شاخص برداشت نتایج به دست آمده از این تحقیق با نتایج بخشایی و همکاران (1389)، همخوانی دارد.
جدول 4-11- مقایسه میانگین اثرات ساده صفت شاخص برداشت تحت تاثیر سیستم‌های کودی و ارقام نخود
تیمار
صفت سیستم‌های کودی ارقام
کود نیتروژن کود نیتروکسین 50 درصد نیتروژن + 50 درصد نیتروکسین شاهد بدون مصرف کود رقم آزاد رقم آرمان
شاخص برداشت ( % ) b16/41 c90/42 a48/45 d89/37 a28/45 b26/36
حروف مشترک؛ عدم تفاوت معنی دار در سطح 5 درصد احتمال توسط آزمون دانکن

شکل 4-12- اثرات متقابل سیستم‌های کودی و ارقام نخود بر شاخص برداشت
4-12- نتایج حاصل از تجزیه صفات کلروفیل، پروتئین و شاخص سطح برگ نخود
جدول 4-12- تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات کلروفیل، پروتئین و شاخص سطح برگ نخود
منابع تغییرات درجه آزادی کلروفیل a کلروفیل b پروتئین دانه شاخص سطح برگ
بلوک 2 ns0001/0 ns00006/0 **31/54 ns 14/1
سیستم‌های کودی 3 **0036/0 **00241/0 **35/93 **12/21
ارقام نخود 1 ** 0040/0 ** 0032/0 **74/85 **28/34
اثر متقابل 3 ** 0076/0 ** 0026/0 **43/91 **75/29
خطای آزمایشی 14 00013/0 00009/0 21/2 37/1
CV %
35/12 30/9 15/12 32/11
ns و ** به ترتیب؛ عدم تفاوت معنی داری و معنی داری در سطح 1 درصد احتمال
بر اساس جدول تجزیه واریانس 4-12 صفات کلروفیل، پروتئین و شاخص سطح برگ نخود در سطح آماری 1 درصد تحت تاثیر تیمارهای سیستم کودی و ارقام نخود قرار گرفتند.