مقاله با موضوع بیماران سرطانی و شیمی درمانی

جدول4-14: میانگین ct در بیان TPTE در گروههای مختلف بیانی. 66
جدول4-15: تفاوت بیان TPTE در سه گروه افزایش، کاهش و عدم تغییر بیان. 66
جدول4-16: درصد بیان TTK در نمونه های نرمال، تومور و مجاور تومور. 67
جدول 4-17: درصد تغییرات بیان TTK در نمونه تومور نسبت به مجاور 67
Widget not in any sidebars

جدول4-18. میانگین ct در بیان TTK در گروههای مختلف بیانی. T 68
جدول4-19: تفاوت بیان TTK در سه گروه افزایش، کاهش و عدم تغییر بیان. 68
جدول4-20: بررسی درصد بیان همزمان ژن‌های سرطانی- بیضه‌ایی در نمونه‌های توموری 69

فهرست اشکال
شکل 1-1: شماتیکی از ساختار میکروسکوپی پستان 8
شکل1-2: ARMC3 دارای 19 اگزون می باشد 37
شکل 3-1. نمایی از برنامه دمایی دستگاه مورد استفاده 50
شکل 4-1. ظهور باندهای18S و 28SRNA ریبوزومی حاصل از الکتروفورز نمونه های RNA بر ژل اگارز 8/0% 55
شکل4-2. نتایج اولیه بهینه سازی پرایمرها. 57
شکل4-3: منحنی ذوب سمت راست ARMC3 وسط TPTE سمت چپ TTK 58
شکل 4-4. نتیجه انجام الکتروفورز بر روی محصولات PCR. 59
شکل 4-5. نمایی از Amplification Plot ژنهای مورد بررسی. 62

فصل اول: مقدمه و اهمیت موضوع
1-1: مقدمه
سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان (23 درصد از کل سرطان ها)، با وقوع بیش از یک میلیون مورد جدید در سال در سراسر جهان می باشد و هنوز علت عمده مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان با 411.000 مرگ و میر سالانه (14٪ از مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان) بوده و روی هم رفته رتبه دوم مرگ و میر در دو جنس مرد و زن در سطح جهان را به خود اختصاص داده است. (1 , 2 ) . میزان مرگ و میر ناشی از سرطان پستان در ایران 1.7 در هر 100.000 مورد گزارش شده است که نسبت استاندارد شده سنی این بیماری حدود 24 مورد در هر 100،000 زن در سال تخمین زده می شود و با در نظر گرفتن این نکته که ایران دارای حدود 35 میلیون زن می باشد، این آمار نشان دهنده 7000 مورد جدید سرطان پستان در سال می باشد (3-5 ) .
از آنجایی که زن به عنوان نقطه ثقل خانواده بوده و با درگیری زن به نوعی تمام افراد خانواده و حتی تربیت فرزندان نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت پرداختن به این موضوع و یافتن راهکارهای تشخیصی و درمانی روز به روز اهمیت بیشتری می یابد. امروزه درمان سرطان پستان از طریق جراحی و سپس شیمی درمانی یا اشعه درمانی یا هر دو انجام می شود. سرطان پستان در مراحل اولیه پیش آگهی خوبی داشته و عموما از طریق lumpectomy و اشعه درمانی درمان می شوند . سرطان های پیشرفته تر عموما از طریق جراحی (lumpectomy or mastectomy) و شیمی درمانی وگاهی اوقات اشعه درمانی درمان می شوند . سرطان پستان متاستاز دهنده تقریبا غیر قابل درمان است و از طریق ترکیبی از درمان ها کنترل می شود (6 , 7 ) . علی رغم افزایش شیوع سرطان پستان ، بدلیل تغییر تدابیر درمانی مرگ و میر آن کاهش یافته است. با این وجود هنوز درصد قابل توجهی از کل موارد سرطان و مرگ و میر ناشی از آن مربوط به سرطان پستان است(8 ) . رسیدن به روشهای جدید درمانی سرطان بسیار ضروری به نظر می رسد و ایمنی درمانی امروزه به عنوان یک انقلاب در درمان سرطانها محسوب می شود. یکی از این روش ها تهیه واکسن ضد سرطان بوده که با تحریک پاسخ ایمنی جهت تشخیص و نابود کردن سلول سرطانی استفاده می شود. بعضی واکسنها می توانند بر پایه آنتی ژنهای ویژه باشند مانند CT آنتی ژنها (cancer-testis antigens) که به صورت ویژه در تومورها بیان می شوند و بیان محدودی در سایر بافتها دارند(9 ) .
CTآنتی ژنها اولین بار در سال 1991توسط Bruggen و همکارانش زمانی که اولین آنتی ژن توموری به طور چشمگیری باعث تغییر پاسخ ایمونولوژی تومور شده بود، کشف شدند. آنها از طریق لنفوسیتهای سیتوتوکسیک T مشتق شده از بیماران توموری در محیط آزمایشگاه( in vitro) ژن mz2 E که درسل لاین ملانومای انسانی بیان می شد را شناسایی کردند(10 ) .
1-2: اهمیت موضوع وضرورت انجام تحقیق
از آنجا که برخی از آنتی ژنهای بیضه الگوی بیان محدودی دارند، اگر در سرطانها بیان شوند می توانند ایمونوژنیک بوده و مرتبا توسط سیستم ایمنی بیماران سرطانی تشخیص داده شوند، بنابراین می توانند کاندیدای مناسبی برای ایمونوتراپی سرطانها بوده و به عنوان بیومارکرهایی برای تشخیص زودرس سرطان نیز بکار روند(11 ) . بر همین اساس بود که Scanlan و همکاران در مطالعه ای در سال 2002 ،CTAG ها را به عنوان اهداف مناسبی برای ایمونوتراپی سرطان ها معرفی کردند (12 ) .