مقاله با موضوع بورس اوراق بهادار و برآورد پارامترها

فهرست جداول
Widget not in any sidebars

عنوان صفحه
جدول 4-1. نمونه آماری تحقیق 54
جدول 4-2 آماره‎های توصیفی متغیرهای تحقیق 55
جدول 4-3. آزمون چاو 56
جدول4-4. آزمون‎هاسمن 57
جدول 4- 5. آزمون کولموگروف اسمیرنوف 58
جدول4-6. آزمون استقلال خطاها 59
جدول4-7 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون 60
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1) منحنی اجزاء خطاها – مدل(1) 59
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1: چارچوب کیفیت حسابرسی 15
شکل 2-2 : چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی 17
چکیده
درپژوهش حاضر، تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی و شریک حسابرسی برکیفیت حسابرسی بررسی می‎شود. از اینرو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه‎ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنهاوروشهاى آمارى مورداستفاده به منظورآزمون فرضیه‎هاتشریح میشوند. هدف اصلی بررسی تاثیر چرخش چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی است. قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1386 تا 1391 را در بر میگیرد و قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیات در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره با به کارگیری داده‌های ترکیبی و مقطعی استفاده می‎گردد. برای تجزیه و تحلیل داده‎های تحقیق و آزمون فرضیات تحقیق از روش‎های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد که در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به تبیین و توصیف ویژگی‎های جمعیت شناختی داده‎ها پرداخته می شود و سپس برای برآورد پارامترها و بررسی آزمون فرضیات تحقیق، فروض کلاسیک رگرسیون مورد بررسی قرار می‎گیرد. همچنین از نرم افزارهای6 EViews و19 SPSS برای تحلیل توصیفی داده‎ها و آزمون فرضیات و استخراج مدل رگرسیون استفاده می‎شود. براساس نتایج پژوهش بین چرخش اختیاری و اجباری موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. و بین چرخش اختیاری و اجباری شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1) مقدمه