مقاله با موضوع اندازه موسسه حسابرسی و جریان نقدی عملیاتی


Widget not in any sidebars

در این مدل:
=∆WCتغییر سرمایه در گردش در دوره tکه بصورت زیر محاسبه می‎شود:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
∆WC = ∆AR + ∆Inventory − ∆AP − ∆TP + ∆Other Asset s (net) ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎلا دارﻳﻢ: ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
= ∆WC‬ﺗﻐﻴﺮات ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش (ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺪازه اﻗلام ﺗﻌﻬﺪی) ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
= ∆AR‬ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺴﺎﺑﻬﺎیدرﻳﺎﻓﺘﻨﻲ. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
= ∆Inventory‬ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﺟﻮدی ﻛﺎلا. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
= ∆AP‬ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
= ∆TP‬ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻟﻴﺎتﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
= ∆Other Asset s (net)‬ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻳﺮ داراﺋﻴﻬﺎی ﺟﺎری ﻏﻴﺮﻧﻘﺪی. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
=جریان نقدی عملیاتی در دوره قبل
جریان نقدی عملیاتی در دوره جاری
= جریان نقدی عملیاتی در دوره بعد
=میانگین جمع دارایی‎ها در دوره جاری
با برازش مدل فوق می‎توان دریافت که الگوی اقلام تعهدی تا چه اندازه مشابه جریان‎های نقدی است. شایان ذکر است که خطای برآورد با استفاده از جمله خطا () اندازه گیری می‎شود. هرچه مقدار خطا کمتر باشد کیفیت اقلام نعهدی و به تبع آن کیفیت حسابرسی بالاتر می‎باشد.
متغیرهای مستقل:
=MFRچرخش اجباری موسسه حسابرسی. متغیر دامی‎است، در صورتی که چرخش اجباری موسسه داشته باشیم عدد یک در غیر این صورت عدد صفر.
=MPRچرخش اجباری شریک حسابرسی. متغیر دامی‎است، در صورتی که چرخش اجباری شریک داشته باشیم عدد یک در غیر این صورت عدد صفر.
لازم بذکر است که منظور از چرخش اجباری، چرخش موسسات و شرکای مسئول حسابرسی طبق تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 8/5/1386 و اصلاحیه مورخ 17/11/1390 می‎باشد. طبق این دستور العمل، موسسات حسابرسی و شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال متوالی، بار دیگر سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت یادشده را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص یادشده پس از سپری شدن حداقل 2 سال از پایان دوره 4 ساله مزبور مجاز است. ضمنا در صورت خروج شرکا از موسسه قبلی، شریک مسوول کار در دوره 4سال قبل نمی‌تواند تا دو سال با حضور به عنوان شریک در موسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کندتبصره 2 ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 8/5/1386 و اصلاحیه مورخ 17/11/1390 شورای عالی بورس و اوراق بهادار الزام می‌کند: موسسات حسابرسی و شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال متوالی، بار دیگر سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت یادشده را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص یادشده پس از سپری شدن حداقل 2 سال از پایان دوره 4 ساله مزبور مجاز است. ضمنا در صورت خروج شرکا از موسسه قبلی، شریک مسوول کار در دوره 4سال قبل نمی‌تواند تا دو سال با حضور به عنوان شریک در موسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند.
متغیرهای کنترل:
Audit size (اندازه موسسه حسابرسی): متغیر دامی‎است، در صورتیکه سازمان حسابرسی و موسسه مفید راهبر باشد عدد یک در غیر اینصورت عدد صفر می‎گیرد.