مقاله با موضوع اندازه‌گیری عملکرد و نگهداری


Widget not in any sidebars

برای تعیین تعداد دانه در شاخه فرعی هر بوته، تعداد دانه‌های شاخه‌های فرعی 5 بوته که در سطح یک متر مربع برداشت شده‌ را به طور تصادفی مورد شمارش قرار داده و میانگین آنها به عنوان تعداد دانه در شاخه جانبی در بوته نخود در نظر گرفته شد.
3-10-2- تعداد دانه در شاخه اصلی
برای تعیین تعداد دانه در شاخه اصلی هر بوته، تعداد دانه‌های شاخه‌های اصلی 5 بوته که در سطح یک متر مربع برداشت شده‌ را به طور تصادفی مورد شمارش قرار داده و میانگین آنها به عنوان تعداد دانه در شاخه اصلی محاسبه شد.
3-10-3- تعداد غلاف در بوته
برای تعیین تعداد غلاف در بوته، تعداد کل غلاف‌های 5 بوته که در سطح یک متر مربع برداشت شده‌ را به طور تصادفی مورد شمارش قرار داده و میانگین آنها به عنوان تعداد غلاف در بوته نخود در نظر گرفته شد.
3-10-4- تعداد غلاف در شاخه فرعی
برای تعیین تعداد غلاف در شاخه فرعی هر بوته، تعداد غلاف‌های شاخه‌های فرعی 5 بوته که در سطح یک متر مربع برداشت شده‌ را به طور تصادفی مورد شمارش قرار داده و میانگین آنها به عنوان تعداد غلاف در شاخه جانبی منظور شد.
3-10-5- تعداد غلاف در ساقه اصلی
برای تعیین تعداد غلاف در ساقه اصلی هر بوته، تعداد غلاف‌های ساقه‌های اصلی 5 بوته که در سطح یک متر مربع برداشت شده‌ را به طور تصادفی مورد شمارش قرار داده و میانگین آنها به عنوان تعداد غلاف در ساقه اصلی نخود منظور شد.
3-10-6- تعداد شاخه فرعی
برای تعیین تعداد شاخه فرعی در هر بوته، تعداد شاخه‌های فرعی 5 بوته که در سطح یک متر مربع برداشت شده‌ را به طور تصادفی مورد شمارش قرار داده و میانگین آنها به عنوان تعداد شاخه فرعی در بوته نخود محاسبه گردید.
3-10-7- فاصله اولین غلاف از سطح خاک
برای تعیین این صفت، از طوقه گیاه تا اولین غلاف در 5 بوته با خط‌کش اندازه‌گیری و به عنوان فاصله اولین غلاف از سطح خاک منظور شد.
3-10-8- وزن صد دانه
برای به دست آوردن وزن صد دانه، ابتدا بذرها را کاملا تمیز نموده و سپس با دست تعداد 100 دانه از بذرها به طور تصادفی شمارش و سپس توزین شدند.
3-10-9- عملکرد دانه
به منظور محاسبه عملکرد دانه، کل غلاف‌های برداشت شده نخود از سطح یک متر مربع با رطوبت 20 درصد، ابتدا با دست خرمن‌کوبی و سپس توزین شدند.
3-10-10- عملکرد بیولوژیک
برای اندازه‌گیری عملکرد بیولوژیک پس از حذف حاشیه در سطح 1 متر مربع، کل بوته‌ها برداشت گردید و برای هر کرت به طور جداگانه شماره گذاری و وزن گردید.
3-10-11- شاخص برداشت
شاخص برداشت از تقسیم عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیک، به صورت درصد، محاسبه گردید.
100 × عملکرد بیولوژیک/ عملکرد دانه = HI
3-10-12- غلظت کلروفیل
برای سنجش میزان کلروفیل از چند برگ در مرحله گلدهی یک گرم به طور تصادفی برداشت گردید. توزین برگ پس از شستشوی آن‌ها با آب مقطر، گرفتن رطوبت اضافی و حذف رگبرگ صورت گرفت. تعیین وزن خشک به روش برگی در دمای 80 درجه سانتی‌گراد انجام شد. برگ‌ها پس از تقسیم به قطعات کوچکتر به هاون چینی که درون ظرف حاوی یخ قرار داشت منتقل شد و به آن استون 80 درصد و کمی کربنات کلسیم به منظور خنثی نمودن اسیدهای برگ و جلوگیری از خروج نسبی منیزیم از ساختمان کلروفیل افزوده شد. پس از همو‍‍ژن شدن برگ‌ها در استون، محتویات هاون با استفاده از قیف بوخنر که با کاغذ صافی واتمن پوشانده شده بود صاف گردید. شستشوی محتویات کاغذ صافی با استن 80 درصد به حجم 10 میلی‌لیتر رسانده شد و سپس در شیشه‌های تیره رنگ با درپوش کاملأ محکم در یخچال نگهداری گردید. آرنون (1949). پس از تهیه عصاره، جذب نوری کلروفیل به وسیله اسپکتروفتومتر (مدل میلتون روی) در طول موج 663 نانومتر (کلروفیل a)، 645 نانومتر (کلروفیل b) و 652 نانومتر (مجموع کلروفیل‌های a و b) خوانده شد. در همه موارد از استون 80 درصد به عنوان شاهد (Blank) استفاده گردید. مقدار کلروفیل a و b بر حسب میلی‌گرم بر گرم وزن تر از از روابط زیر تعیین گردید:
Chla= (mg / g F.W.)= 12.7(A663) – 2.69 (A645)*V / F.W. *1000
Chlb= (mg / g F.W.)= 22.9(A645) – 4.68 (A663)*V / F.W. *1000