مقاله با موضوع اطلاعات حسابداری و استقلال حسابرس


Widget not in any sidebars

– ارزیابی بازار از احتمال اینکه صورتهای مالی حاوی تحریفهای با اهمیت است وحسابرس این تحریف‎ها را کشف وگزارش می‎نماید (دیآنجلو، 1981).
– احتمال آن که حسابرس نسبت به صورت‎های مالی که حاوی تحریف‎های بااهمیت است گزارش مقبول صادر ننماید (لیوهمکاران، 1999).
– صحت اطلاعات گزارش شده توسط حسابرسان(تیتمانوترومن، 1986؛بیتی، 1989؛دیویدسونونئو، 1993).
– اندازه گیری توانایی حسابرس برای کاهش سوگیریها و بهبود دقت اطلاعات حسابداری(والاس، 1980).
تعاریف مذکوردرجات متفاوتی ازابعادشایستگی و استقلال حسابرسان درانجام حسابرسی(استقلال واقعی) و همچنین چگونگی درک استفاده کنندگان ازاستقلال آنهارادربرمی گیرند. اگرچه کیفیت درک شده حسابرسی میتواند باکیفیت واقعی حسابرسی مرتبط باشد، امالزوماًیکسان نیست. بنابراین ازمراقبت حرفه ای وحسن شهرت برای حفظ ویژگی‎های واقعی کیفیت حسابرسی وکیفیت درک شده حسابرسی استفاده می‎شود.
به علاوه، باید در نظر داشت که مراقبت حرفهای حسابرسی، کیفیت اطلاعات صورت‎های مالی را تحت تأثیر قرار می‎دهد، درحالیکه حسن شهرت حسابرس چگونگی درک ذینفعان از اطلاعات مذکور را متأثر می‎سازد.
کیفیت حسابرسی دراغلب پژوهش‎های تجربی انجام شده پیرامون کیفیت حسابرسی به نوعی دررابطه باریسک حسابرسی تعریف شده است. ریسک حسابرسی آن ریسکی است که حسابرس درباره صورتهای مالی حاوی تحریف‎های بااهمیت، نظرنامعتبرارائه کند. برای مثال، دی آنجلو(b1981) کیفیت حسابرسی رابه عنوان احتمال ارزیابی بازاراز(الف)تحریف‎های بااهمیت موجوددرصورت‎های مالی که توسط حسابرس کشف شده است و (ب) گزارش تحریف‎های مذکور، تعریف نموده است. اکثرتعاریف دیگرازکیفیت حسابرسی به رغم تفاوتها، برخی ازویژگیهای تعریف دی آنجلورا بازتاب میدهند.
تعریف دی آنجلو ویژگیهای انتقادی ازدرک تأثیرحسابرسی براطلاعات صورتهای مالی رانشان می دهد. بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی، به توانایی حسابرس برای کنترل اطلاعات تولیدی بااطمینان بخشی ازمطابقت آنهابااصول پذیرفته شده حسابداری میپردازد. مطابق قسمت (الف)ازتعریف دی آنجلواین امربه شایستگی(صلاحیت)حسابرس یا توانایی کشف تحریف بااهمیت مربوط می‎شود. قسمت (ب) ازتعریف فوق، یعنی احتمال گزارشگری تحریف مذکور، منوط به استقلال حسابرس میشود، بنابراین استقلال باید ویژگی بنیادی حسابرسی باشد. درجه شایستگی(صلاحیت) و استقلال حسابرس به آنچه که تحت عنوان مراقبت حرفه ای به آن اشاره نمودیم، وابسته است.
نکته مهمی که درتعریف دی آنجلووجوددارداین است که این تعریف به درک بازارازاینکه حسابرس عملیات حسابرسی راباشایستگی انجام داده ونیزمیزان درک استقلال حسابرس، وابسته است. دی آنجلو، بامعرفی مفهوم درک بازار از شایستگی (صلاحیت) و استقلال حسابرس به سمت تأکید بر آنچه که تحت عنوان حسن شهرت حسابرس به آن اشاره کردیم، تغییرجهت میدهد. این مطلب به آنچه در بیانیه پژوهش حسابرسی شماره شش تحت عنوان توانایی حسابرس برای افزایش اعتبارصورتهای مالی توصیف شده است، مربوط می‎گردد. حسن شهرت حسابرس اغلب در تحقیقات تجربی پیرامون کیفیت حسابرسی آزمون شده است. بنابراین، اغلب درادبیات مربوطه، فاصله بین شایستگی (صلاحیت) و استقلال درک شده و واقعی مبهم می باشد. در راستای بررسی کامل مطالعات گذشته ارائه تعریفی که وضعیت مذکور را ترسیم کند، مطلوب به نظر میرسد.
شکل2-1برنامه ای راارائه می‎کندکه رابطه بین ابعادمختلف کیفیت حسابرسی رانمایش میدهد. این شکل رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی وپیامده ای کیفیت حسابرسی وتأثیرآنهابراطلاعات صورت‎های مالی راارائه می‎کند. اجزای کیفیت حسابرسی، یعنی حسن شهرت حسابرس وتوانایی آگاهی دهندگی حسابرس، دوپیامدکیفیت حسابرسی، یعنیاطلاعات معتبرواطلاعات باکیفیت راتحت تأثیرقرارمیدهند. حسن شهرت حسابرس بردیدگاه استفاده کنندگان ازمراقبت حرفه ای حسابرس استواراست، که این مطلب هم عموماً غیرقابل مشاهده است.
همان گونه که والاس بحث می کند، مراقبت حرفهای حسابرس، کیفیت اطلاعات راازطریق کاهش سوگیری اطلاعات تحت تأثیر قرار میدهد. این موضوع نشان میدهد که توانایی حسابرس برای ارائه اطلاعاتی درباره تفاوت بین شرایط اقتصادی گزارش شده صاحبکاروشرایط اقتصادی غیرقابل مشاهده وواقعی صاحبکار کمینه می‎باشد. توانایی اثربخشی نظارت حسابرس تحت تأثیر شایستگی و بیطرفی حسابرس (درواقع استقلال حسابرس) قراردارد.
حسن شهرت حسابرس به درک بازارازشایستگی وبیطرفی(استقلال ظاهری) حسابرس مرتبط میشود. این امرتوانایی حسابرس برای افزایش اعتبارصورتهای مالی(حتی درفقدان اطلاعات باکیفیت)رانمایش می دهد. هرچندحسن شهرت حسابرسی که نماینده قابل اتکاازکیفیت حسابرسی است، اماهمواره اینگونه نیست. ماجرای فروپاشی انرونوسرنوشت مؤسسه آرتوراندرسونمؤیداین ادعاست. یعنی بازارخدمات حسابرسی ممکن است به جای ارزیابی کیفیت حسابرسی به شهرت حسابرس توجه کند. به عبارت دیگر، حسن شهرت بالای حسابرس حداقل درکوتاه مدت می تواندمنجربه درک معتبراطلاعات باکیفیت پایین گردد. بنابراین درسطح خردمیتوان درابطه مبهمی بین کیفیت اطلاعات درک شده وتوانایی نظارت حسابرس وجودداشته باشد.
اجزای کیفیت حسابرسی
اجزای کیفیت حسابرسی
حسن شهرت حسابرس
شایستگی درک شده
استقلال درک شده
حسن شهرت حسابرس
شایستگی درک شده
استقلال درک شده
مراقبت حرفهای حسابرس