مقاله با موضوع آیین رفتار حرفه ای و بورس اوراق بهادار


Widget not in any sidebars

ازآنجا که قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391 می‎باشد، لذا جامعه ی آماری شامل تمامی‎شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک با اعمال شرایط زیر می‎باشد:
1-اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق، برای آنها در دسترس باشد.
2-دست کم از سال1385 در بورس پذیرفته شده و تا پایان دوره تحقیق در بورس فعال باشند.
3-پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد.
4-جزو موسسه‎های مالی، سرمایه گذاری و بانک‎ها نباشد.
1-13) ساختار تحقیق
در این فصل مسئله و هدف تحقیق بیان شده و فرضیه‌های مبتنی بر مسئله تحقیق پایه‌گذاری و تعریف شدند. همچنین قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق بیان شده و روشهای جمع آوری داده‌ها تشریح و متغیرهای تحقیق تعریف شدند. این تحقیق شامل 5 فصل به شرح زیر می باشد:
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
قصل سوم: روش شناسی تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‎ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
در پایان نیز پیوست‎ها و نگاره‎ها ارائه می شود.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه
نقش وماهیت حسابرسی درارتباط باعدم قطعیت وتردیدهای حاکم برکیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده مطرح میشود. حسابرس درخط مقدم رسیدگی، گواهی دهی ونهایتاً اعتباربخشی به ادعاهای مدیریت مندرج درصورتهای مالی است. حسابرسی به عنوان یک سازوکاراجتماعی، برای کمک به نظارت وکنترل رفتارمدیران وبه عنوان ابزارنظارتی دولتها است. دربُعداقتصادی، حسابرس به عنوان داوربی طرف ومستقل درروابط اقتصادی، قراردادهاوکاهش مخاطرات بالقوه اطلاعات عمل می کند واطمینان خاطروآرامش تصمیم گیران وعموم جامعه رافراهم می آورد. به عبارت روشن تر، حسابرسی نقشهای متعدد اجتماعی، اقتصادی وروانشناختی را برعهده دارد.
گزارش حسابرسی به عنوان محصول نهایی فرآیندحسابرسی، ماهیت کالای(خدمات)عمومی راداردکه استفاده ازآن مانع استفاده ازدیگرخدمات عمومی نمیشودومصرف آن درانحصارهیچ مصرف کننده خاصی نیست. این کالای عمومی همانندسایرکالاهاوخدمات بایدازکیفیت مناسبی برخوردارباشدتاتقاضابرای آن استمرار داشته باشد. ازطرفی حرفه حسابرسی، مانندسایرحرفه‎ها، برای حفظ جایگاه خودنیازمندکسب اعتماد عمومی‎ است. آنچه جامعه ازحرفه حسابرسی انتظاردارد، ارائه گزارش حسابرسی باکیفیت به جامعهاست. این، ارزش افزوده ای است که تنها حرفه حسابرسی قادربه افزودن آن به اطلاعات مالی شرکتهااست. دراین زمینه، وجودآیین رفتار حرفه ای به عنوان رهنمودی برای چگونگی کردارحسابرسان وتجربه به عنوان عاملی اساسی برای درک وبه کارگیری بهترآن حیاتی است. ازدیدگاه آیین رفتارحرفه ای، حفظ اعتماد عمومی‎‎به حرفه حسابداری تازمانی میسراست که حسابداران رسمی‎خدمات خودرادرسطحی ارائه کنندکه شایسته اعتمادجامعه باشند. ازاین روخدمات حسابداران رسمی‎باید دربالاترین سطح ممکن وبارعایت ضوابطی ارائه شودکه تداوم انجام این خدمات باکیفیت مناسب را تضمین کند. پس اگرحسابرسی یک وسیله نظارتی باشد که نقشهای متعدد مذکور را برعهده دارد، باثابت فرض کردن سایر شرایط، صورتهای مالی که باکیفیت بالا حسابرسی شده اند، از قابلیت اتکا و اعتماد بیشتری نزد مصرف کنندگان این کالا (خدمت) برخوردار خواهند بود.
2-2) تعاریف کیفیت حسابرسی
در فرهنگ معین، کیفیت به معنای چگونگی وچونی آمده است. درفرهنگ فارسی عمید نیز کیفیت، به معنای چگونگی، چونی، صفت وحالتی است که در چیزی وجود دارد. کلی بودن مفهوم کیفیت مانع از این می‎شود که همگان تصورواحدی نسبت به آن داشته باشند وتعریفی ازکیفیت که همگان آنرابپذیرند، قابل ارائه باشد. مفهوم کیفیت درطول تاریخ، ادبیات، دین، فلسفه، علم وصنعت به اشکال گوناگون مطرح شده وموردبحث قرار گرفته است. به گونه ای که ازدیدگاه صاحبان اندیشه درهریک ازعرصه‎های ادبی، فلسفی، تولید، بازاریابی وفروش، مفاهیم ویژه ومتفاوتی دارد. برای مثال ازدیدگاه مدیریت تولید، کیفیت عبارت است از مطابقت ویژگیهای کالابااستانداردهای پیش بینی شده ؛ولی ازنظربازاریابی وفروش، کیفیت به معنای مجموعه خصوصیات مورد انتظار مصرف کننده است که بایددرکالاموجودباشدتاانگیزه خریدآن درمشتری ایجادشود. از نظر فلاسفه نیزکیفیت، باید محسوس باشد و انسان درعمل به آن پی ببرد ومیزان یاد شده، کمترین میزانی است که درخصوص کیفیت بین فلاسفه موردتوافق واقع شده است.
ازآن جایی که کیفیت حسابرسی، یک ساختار پنهان چندبعدی دارد، تعریف جامعی ازکیفیت حسابرسی که در برگیرنده همه انواع حسابرسی وحسابرس باشد، وجودندارد. درادبیات کاربردی، کیفیت حسابرسی را اغلب ازطریق میزان انطباق آن با استاندارده ای حسابرسی تعریف نموده اند (کریشنانوشوئر، 2001؛ فرانسیس، 2004). درمقابل، پژوهشگران حسابداری وحسابرسی، ابعادچندگانه کیفیت حسابرسی را مورد توجه قرارداده اند که ابعاد مذکور اغلب به تعاریف متفاوتی منجرگردیده است. برخی از رایج ترین تعاریف کیفیت حسابرسی عبارتنداز: