مقاله بازاریابی رابطه‌مند و مدیریت بازاریابی

برای سنجش وفاداری مشتریان از 12 سوال محقق ساخته استفاده شده است. برای سنجش بعد وفاداری نگرشی از شش شاخص: انتخاب اول بانک پاسارگاد در ارائه خدمات، عدم جذب توسط سایر بانک‌های رقیب، اولین مکانی که به هنگام نیاز به خدمات به ذهن خطور می‌کند، تعلق خاطر به بانک، حمایت و طرفداری از بانک و اعتقاد به به تعامل مستمر با بانک ادامه تعامل با بانک حتی در صورت ارائه خدمات با هزینه‌های بالاتر در قالب 6 سؤال (سؤالات 26 تا 31) استفاده می‌شود.
Widget not in any sidebars

برای سنجش بعد رفتاری وفاداری از شش شاخص: استفاده مرتب و دائمی از خدمات بانک، بیشترین ارتباط جهت انجام امورات مالی با این بانک، استفاده از این بانک به عنوان ارایه دهنده اصلی خدمات بانکی، تشویق سایر دوستان و آشنایان به استفاده از خدمات این بانک و مراجعات مجدد جهت دریافت خدمات بانکی در قالب 6 سؤال (سؤالات 32 تا 37) استفاده می‌شود. به منظور سنجش کلیه متغیر‌های وفاداری مشتریان، گویه هایی در پرسش نامه در نظر گرفته شده که پاسخگویان نظر خود را از بین پنج گزینه (کاملا موافقم، موافقم، تا حدی، مخالفم، کاملا مخالفم) انتخاب می‌کنند.
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه
روایی (اعتبار)
به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار مورد استفاده تا چه حد خصیصه ی مورد نظر را می‌سنجد. در این تحقیق سعی شده است که با شناخت ماهیت موضوع از یک سو و رعایت تمایلات پاسخ دهندگان از سوی دیگر و همچنین دقت در طراحی سوالات و نیز دقت در پالایش اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آنها، روایی بیشتری به ابزار تحقیق داده شود. در این راستا با مساعدت اساتید راهنما و مشاور و نیز سایر اساتید عضو هیات علمی در رشته مدیریت بازاریابی پرسش نامه اصلی تهیه و مورد استفاده واقع گردید.
پایایی (قابلیت اعتماد)
نشان می‌دهد ابزار مورد استفاده در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. آلفای کرونباخ یک ضریب اعتبار است که میزان همبستگی مثبت یک مجموعه را با هم منعکس می‌کند، آلفای کرونباخ بر حسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسش هایی که یک مفهوم را می‌سنجد، محاسبه می‌شود. هر قدر آلفای کرونباخ به عدد 1 نزدیکتر باشد اعتبار سازگاری درونی بیشتر است. اعتبار یا قابلیت اعتماد یک پرسش نامه بایستی حداقل ضریب آلفای کرونباخ 7/0 را دارا باشد. جداول زیر نشان می‌دهد که ضریب آلفای کرونباخ برای سؤالات تمامی متغیرها بالای 70 درصد محاسبه شده است.
جدول 3-2- آلفای کرونباخ بازاریابی رابطه‌مند
تعداد
%
بازاریابی رابطه‌مند
Valid
252
100.0
Excludeda
.0
Total
252
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics