مقاله بازاریابی رابطه‌مند و ارتباطات بازاریابی

6.53
Widget not in any sidebars

2.34
2.16
.000
.000
.031
.000
.020
.031
a. متغیر وابسته: وفاداری مشتریان
جدول شماره 4-13 حاکی از آن است که تاثیر متغیر‌های اعتماد، تعهد، کیفیت ارتباطات، مدیریت تعارض و شایستگی (خبرگی) بر وفاداری مشتریان معنی دار است . بتای بدست آمده نشان می‌دهد که اعتماد (467/0)، کیفیت ارتباطات (466/0)، مدیریت تعارض (192/0)، شایستگی (153/0) و تعهد (152/0) به ترتیب بیشترین اثر خالص را برروی وفاداری مشتریان دارد.
فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری
5-1- خلاصه تحقیق
درتحقیق حاضر رابطه ساده و چندگانه ابعاد بازاریابی رابطه‌مند (اعتماد، تعهد، کیفیت ارتباطات، مدیریت تعارض و شایستگی (خبرگی) با وفاداری مشتریان بانک پاسارگاد مورد بررسی واقع شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان بانک پاسارگاد در استان مازندران می‌باشد که با توجه به حجم زیاد جامعه (نامحدود)، از روش نمونه گیری قضاوتی که یکی از روشهای نمونه گیری غیر احتمالی است، استفاده شده است. با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه 384 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب گردید. قلمرو مکانی تحقیق حاضر شعب بانک پاسارگاد در مرکز استان مازندران (ساری)، بابل، آمل، نور، چالوس و تنکابن می‌باشد . برای جمع آوری اطلاعات یک پرسشنامه مشتمل بر 27 سوال طراحی گردیده و بین اعضای نمونه توزیع گردید و در نهایت 352 پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری شد. روایی پرسشنامه با گرفتن مشاوره از اعضای هیات علمی متخصص در این زمینه تقویت وپایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داه‌ها از آمار توصیفی برای طبقه بندی، تهیه نمودارها و جداول فراوانی اطلاعات مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی استفاده گردید. سپس با استفاده از آمار استنباطی به تجزیه وتحلیل فرضیه‌های تحقیق پرداخته شد.
با توجه به نرمال بودن داده‌ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون استفاده شد که نتایج تحقیق به شرح زیر می‌باشد.
بین بعد اعتماد بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین بعد تعهد بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین بعد کیفیت ارتباطات بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین بعد مدیریت تعارض بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین بعد شایستگی (خبرگی) بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.