مقاله اندازه گیری و استانداردها


Widget not in any sidebars
در این پژوهش مجموعهای از صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت. این صفات به صورت تک بوته بر روی تمام بوتههای موجود در زمان اندازهگیری، بررسی و ثبت شد.
تعداد برگ در بوته: در مرحله‌ی رزت تعداد برگ برای هر بوته شمارش و ثبت شد.
قطر تاج پوش.
ارتفاع بوته: برای هر بوته در مرحلهی رزت، طول قامت گیاه از سطح زمین تا انتهای برگ اندازه‌گیری شد.
سطح برگ: در هر بوته به صورت میانگینی از 5 برگ اندازهگیری و ثبت شد.
طول برگ.
متوسط عرض برگ.
تعداد شاخه گل دهنده: برای این صفت در مرحله گلدهی برای هر بوته تعداد شاخه گلدهنده شمارش و ثبت شد.
ارتفاع ساقه گلدهنده: برای هر بوته طول ساقهی گلدهنده به طور میانگینی از تمام ساقههای یک بوته،اندازهگیری شد.
تعداد دانه در بوته: پس از رسیدگی کامل، تمام دانهها در هر بوته به طور جداگانه برداشت و پس از بوجاری، به صورت دستی شمارش شد.
عملکرد دانه در بوته: بذور مربوط به هر بوته به صورت جداگانه برداشت و وزن شد و به عنوان عملکرد دانه در بوته درنظر گرفته شد.
طول ردیف گلدهی: برای این صفت در مرحله گلدهی در هر بوته ارتفاع آن قسمت از شاخه گلدهنده که شامل ردیفهای گل بود، به طور میانگینی از تمام ساقههای گلدهندهی یک بوته اندازهگیری شد.
نسبت خودگشنی: برای به دست آوردن نسبت خودگشنی، در هر بوته این صفت به صورت نسبت تعداد بذر خودگشن (در گرزن های پاکت شده به تعداد 2 تا در بوته) به تعداد بذر دگرگشن در هر گرزن محاسبه گردید.
چربی
اندازه گیری چربی با دستگاه سوکسله صورت گرفت. 2 گرم نمونه پودر شده بذر نوروزک درون یک کاغذ صافی به دقت وزن و به خوبی پیچیده شد. نمونه آماده شده درون لوله استخراج کننده قرار گرفت. در بالنهایی که قبلاً در آون خشک و به دقت وزن شده بود، حدود 500 میلیلیتر پترولیوم اتر ریخته شد و پس از وصل شدن به دستگاه به مدت 8 ساعت تحت حرارت ملایم قرار گرفت. پس از این مدت پترولیوم اتر تبخیر شد و سپس به مدت نیم ساعت در آون 80 درجه سانتیگراد قرار داده شد و پس از سرد شدن، وزن شد. درصد چربی نمونهها با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود [48]:
3-1 100 × (وزن بذر / ( وزن فلاسک خالی – وزن فلاسک همراه با چربی)) = درصد چربی نمونه
جهت بررسی کیفیت روغن بذر، نمونه‌های روغن تهیه شده مورد آزمون کروماتوگرافی گازی در شرکت گلبهار سپاهان قرار گرفت و به این ترتیب نوع و درصد اسیدهای چرب نمونه‌ها بر اساس وزن مولکولی و سرعت حرکتشان در حلال بررسی و ثبت شد. دستگاه مورد استفاده در این آزمایش Yang Lin acme, Seri 6100 با ستون 60 متری حاوی گاز هلیوم و دتکتور HID بود و حلال مورد استفاده جهت نمونهها هگزان نرمال بود.
اسانس
به منظور استخراج اسانس، برگهای گیاه در مرحله روزت از مزرعه جمعآوری گردید و در داخل پاکتهای کاغذی قرار داده شد. سپس به آزمایشگاه دانشکده انتقال یافتند. نمونهها در سایه و در دمای آزمایشگاه خشک شدند. روشهای مختلفی برای تعیین میزان اسانس وجود داردکه متداولترین روش منطبق بر استانداردهای جهانی، روش تقطیر با آب استفاده است [51]. استخراج اسانس با استفاده از 30 گرم برگ آسیاب شده به روش تقطیر با آب به کمک دستگاه کلونجر برای مدت 4 ساعت انجام شد. پس از اتمام اسانسگیری جمعآوری اسانس از ستون کلونجر به وسیله سرنگ مخصوص انجام شد. در نهایت درصد اسانس نسبت به وزن خشک گیاه محاسبه گردید [70].
میزان رنگدانههای برگ
برای اندازهگیری محتوی کلروفیل از روش آرنون تغییر یافته [60] و لیچتن تالر [89] استفاده شد. در این روش صد میلی گرم از قسمت پهنک برگ با ازت مایع پودر شد و داخل میکروتیوب ریخته شد و سپس 500 میکرولیتر استون 80 درصد به آن اضافه و ورتکس شد. نمونه‌ها 24 ساعت در دمای 4 درجه سانتیگراد قرار گرفتند و بعد از آن دوباره نمونهها ورتکس شدند. این کار آنقدر انجام شد تا بقایای گیاهی فاقد کلروفیل شدند. سپس 10 دقیقه سانتریفیوژ با سرعت 4000 دور انجام شد. 50 میکرولیتر از ترکیب حاصل از استخراج گیاهی با استون 80 درصد در داخل کوت به حجم 1 میلی لیتر رسانده شد. آنگاه میزان جذب نوری هر یک از عصارهها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در 3 طول موج 663، 645 و 470 نانومتر خوانده شد و ثبت گردید. از استون 80 درصد به عنوان محلول شاهد استفاده شد. دادههای حاصل جهت محاسبه غلظت کلروفیل b ,a، کلروفیل b+a و کاروتنوئید (میلی گرم در لیتر ) در فرمولهای زیر وارد گردید.
3-2 ) ( mg/l[(12/7×Abs663) – (2/69×Abs645)] =( (mgg-1 [chl a]
3-3 ) ( mg/l [(22/9×Abs645) – (4/68×Abs663)] =( (mgg-1 [chl b]
3-4 [chl b] + [chl a] =( (mgg-1 [chl total]
3-5 / 227) (mg/l) [(1000×Abs470)-(3/27×ch a)-(104×ch b)] (=( (mgg-1 [Kartenoeid]
همچنین با دستگاه Spad میزان سبزینگی کل به صورت میانگینی از 5 برگ تصادفی در هر بوته در مزرعه اندازه گیری و ثبت شد.