مقاله الگوریتم بهینه سازی و بهینه سازی


Widget not in any sidebars

30/0
8
30/0
12
20/0
شکل ‏41 مدل تیر طره با اعمال آسیب‌دیدگی به اعضای 4 و 12
شکل (4-2) نمودار شناسائی خرابی در تیر 15 المانی را برای حالت اول نشان میدهد. همچنین نمودار همگرائی الگوریتم بهینه سازی برای این حالت در شکل (4-3) نشان داده شده است.
حالت آسیب‌دیدگی 1:
شکل ‏42 پیش‌بینی محل خرابی برای حالت خرابی 1 در تیر 15 المانی
شکل ‏43 نمودار همگرایی الگوریتم تکامل تفاضلی برای حالت خرابی 1 در تیر 15 المانی
شکل (4-4) نمودار شناسائی خرابی در تیر 15 المانی و شکل (4-5) نمودار همگرایی الگوریتم بهینه سازی را برای حالت دوم نشان میدهد..
حالت آسیب‌دیدگی 2:
شکل ‏44 پیش‌بینی محل خرابی برای حالت خرابی 2در تیر 15 المانی
شکل ‏45 نمودار همگرایی الگوریتم تکامل تفاضلی برای حالت خرابی 2 در تیر 15 المانی
نمودار شناسائی خرابی در تیر 15 المانی و همچنین نمودار همگرائی الگوریتم بهینه سازی درحالت سوم به ترتیب در شکلهای (4-6) و (4-7) نشان داده شده است.
حالت آسیب‌دیدگی3:
شکل ‏46 پیش‌بینی محل خرابی برای حالت خرابی 3 در تیر 15 المانی
شکل ‏47 نمودار همگرایی الگوریتم تکامل تفاضلی برای حالت خرابی3 در تیر 15 المانی
همان‌طور که در شکل های (4-2)، (4-4)و (4-6) مشاهده میشود، روش پیشنهادی موقعیت و شدت خرابی را بدون در نظرگرفتن نویز با دقت بسیار بالایی شناسایی مینماید و نتایج به‌دست‌آمده موید کارایی بسیار بالای روش پیشنهادی است.
مطابق با نمودارهای همگرایی مشاهده میشود که با 300 بار تکرار الگوریتم در 100 تکرار آخر تغییر محسوسی ایجاد نشده و الگوریتم به همگرایی رسیده است.
تیر طره 20 المانی
مدل اجزاء محدود یک تیر طره 20المانی جهت بررسی صحت عملکرد درشکل(‏4-8 ) نشان داده‌شده است . مدول الاستیسیته سازه ، جرم واحد حجم آن ، طول تیر () برابر با 1 m، ضخامت مقطع تیر () 0.01 و عرض مقطع تیر () 0.01 است. آسیب‌دیدگی درالمانهای سازه با کاهش مدول الاستیسیته آن‌ها مدلسازی می‌شود.
جهت بررسی صحت عملکرد روش‌ پیشنهادی، چهار حالت آسیب‌دیدگی متفاوت مندرج در جدول (‏4-4) به سازه اعمال و نتایج مربوط به هر حالت با فرض ضریب میرایی5 درصد ارائه می‌گردد و بهینه سازی تا زمانی ادامه مییابد که تعداد کل تکرار ها به برسد یا مقدار تابع هدف بعد از 100 تکرار متوالی تغییر محسوسی نیابد. پارامترهایی مورد نیاز برای بهینه سازی مطابق جدول(4-3) است.