مقاله الگوریتم بهینه سازی و بهینه سازی

شکل ‏439 نمودار همگرایی الگوریتم تکامل تفاضلی برای حالت خرابی1 در تیر20المانی بادر نظرگرفتن نویز اندازه‌گیری3%
Widget not in any sidebars

شکل (4-40) نمودار شناسائی خرابی و شکل (4-41) نمودار همگرائی الگوریتم بهینه سازی را در حالت دوم نشان میدهد.
حالت آسیب‌دیدگی 2:
شکل ‏440 پیش‌بینی محل خرابی برای حالت خرابی 2 در تیر20المانی بادر نظرگرفتن نویز اندازه‌گیری3%
شکل ‏441 نمودار همگرایی الگوریتم تکامل تفاضلی برای حالت خرابی2 در تیر20المانی بادر نظرگرفتن نویز اندازه‌گیری3%
نمودارهای شناسائی خرابی در تیرطره 20 المانی و نمودار همگرائی الگوریتم بهینه سازی در حالت سوم در شکلهای (4-42) و (4-43) نشان داده شده است.
حالت آسیب‌دیدگی 3:
شکل ‏442 پیش‌بینی محل خرابی برای حالت خرابی 3 در تیر20المانی بادر نظرگرفتن نویز اندازه‌گیری3%
شکل ‏443 نمودار همگرایی الگوریتم تکامل تفاضلی برای حالت خرابی3 در تیر20المانی بادر نظرگرفتن نویز اندازه‌گیری3%
در حالت چهارم نمودار شناسایی خرابی و همگرایی الگوریتم بهینهسازی را میتوان به ترتیب در شکلهای (4-44) و (4-45) مشاهده کرد.
حالت آسیب‌دیدگی 4:
شکل ‏444 پیش‌بینی محل خرابی برای حالت خرابی 4 در تیر20المانی بادر نظرگرفتن نویز اندازه‌گیری3%
شکل ‏445 نمودار همگرایی الگوریتم تکامل تفاضلی برای حالت خرابی4 در تیر20المانی بادر نظرگرفتن نویز اندازه‌گیری3%
همانطور که در شکلهای قبل مشاهده میشود با 300 بار تکرار الگوریتم در 100 تکرار آخر تغییر محسوسی ایجاد نشده و الگوریتم به همگرایی میرسد.
بررسی پارامتر CR در تیر 20 المانی در حالت آسیب دیدگی چهارم
الگوریتم تکامل تفاضلی مانند سایر الگوریتم های بهینه سازی دارای تعدادی پارامتر است که روند بهینه سازی را به نوعی کنترل میکند. یکی از این پارامترها CR است. با توجه به اینکه تاکنون از الگوریتم تکامل تفاضلی در شناسایی خرابی سازه ای استفاده نشده، برای بدست آوردن مقدار هر یک این پارامترها باید از روش آزمون و خطا استفاده کرد. با توجه با اینکه مقدار CR مابین صفر و یک می باشد، شکل (4- 46) مطالعات انجام شده بر روی این پارامتر را نشان می دهد. همانطور که در شکل مشخص است به ازای مقدار 3/ 0 این پارامتر بهترین عملکرد را دارد. برای هر یک از مقادیر نشان داده شده برنامه 10 بار اجرا شده است که در حالت 3/ 0= CR در هر 10 بار اجرا برنامه همگرا شده و به جواب میرسد. تعداد دفعاتی که برنامه به ازای مقادیر مختلف به جواب رسیده است در شکل (4-46) به خوبی مشاهده میگردد. این نکته قابل ذکر است که مقدار CR بدست آمده از روش آزمون و خطا قابل استفاده در مسائل تعیین خرابی است و ممکن است در سایر موارد مانند مسائل عددی ریاضی مقدار دیگری برای CR بهترین عملکرد را داشته باشد.
شکل ‏446 بررسی پارامتر CR در نحوه همگرایی تیرطره 20 المانی
تیر با دو تکیه گاه ساده24 المانی
در این قسمت به بررسی اثر نویز در تیر ساده 24 المان پرداخته می شود. اثر نویزشتابهای سازه آسیب دیده را دچار اغتشاش میکند تا کارایی الگوریتم پیشنهادی بیش از پیش نشان داده شود. سایر پارامترها مسئله مشابه حالت قبل است. عدد نویز برای این مثال %3 0± فرض شده و مطابق رابطه (4- 1) تعریف میگردد. در واقع در تحقیقات برای نشان دادن سرعت و دقت الگوریتم شناسایی خرابی از اثر نویز استفاده شده است. روابط بهینه سازی همانند جدول (4-5) در نظر گرفته شده و همچنین حالات خرابی نیز مطابق جدول (4-6) اختیار شده است. در شکل های (4-47)، (4-49)و (4-51) شناسایی خرابی این مثال به صورت نمودار با در نظر گرفتن اثر نویز آورده شده است. این نمودارها نشان می دهند که درصد خرابی تعریف شده با درصد خرابی به دست آمده تقریبا برابر است که نشان دهنده دقت بالای روش پیشنهادی در تشخیص المان های خراب است.
نمودار شناسائی خرابی در تیرساده 24 المانی و همگرائی الگوریتم بهینه سازی در حالت اول در شکلهای (4-47) و (4-48) مشاهده میشود.
حالت آسیب‌دیدگی 1:
شکل ‏447 پیش‌بینی محل خرابی برای حالت خرابی 1در تیر24المانی بادر نظرگرفتن نویز اندازه‌گیری3%
شکل ‏448 نمودار همگرایی الگوریتم تکامل تفاضلی برای حالت خرابی1 در تیر24المانی بادر نظرگرفتن نویز اندازه‌گیری3%
شکل (4-49) و شکل (4-50) نمودار شناسائی خرابی در تیرساده 24 المانی و همگرائی الگوریتم بهینه سازی را در حالت دوم نشان میدهد.
حالت آسیب‌دیدگی 2:
شکل ‏449 پیش‌بینی محل خرابی برای حالت خرابی 2 در تیر24المانی بادر نظرگرفتن نویز اندازه‌گیری3%