مقاله الگوریتم بهینه سازی و بهینه‌سازی

شکل (4-9) نمودار شناسائی خرابی در تیر 20 المانی و شکل(4-10) نمودار همگرائی الگوریتم بهینه سازی را در حالت اول نشان میدهد.
حالت آسیب‌دیدگی 1:
Widget not in any sidebars

شکل ‏49 پیش‌بینی محل خرابی برای حالت خرابی 1در تیر20المانی
شکل ‏410 نمودار همگرایی الگوریتم تکامل تفاضلی برای حالت خرابی1 در تیر20المانی
شکلهای (4-11)و(4-12) به ترتیب نمودار شناسائی خرابی در تیر 20 المانی و همگرایی الگوریتم پیشنهادی را در حالت دوم نشان میدهد.
حالت آسیب‌دیدگی 2:
شکل ‏411 پیش‌بینی محل خرابی برای حالت خرابی 2 در تیر20المانی
شکل ‏412 نمودار همگرایی الگوریتم تکامل تفاضلی برای حالت خرابی2 در تیر20المانی
برای حالت سوم نمودارهای شناسایی خرابی و همگرایی الگوریتم بهینهسازی به ترتیب در شکلهای (4-13) و (4-14) نشان داده شده است.
حالت آسیب‌دیدگی 3:
شکل ‏413 پیش‌بینی محل خرابی برای حالت خرابی 3 در تیر20المانی
شکل ‏414 نمودار همگرایی الگوریتم تکامل تفاضلی برای حالت خرابی3 در تیر20المانی
نمودارهای شناسائی خرابی و همگرائی الگوریتم بهینه سازی برای حالت چهارم به ترتیب در شکلهای (4-15) و (4-16) نشان داده شده است.
حالت آسیب‌دیدگی 4:
شکل ‏415 پیش‌بینی محل خرابی برای حالت خرابی 4 در تیر20المانی
شکل ‏416 نمودار همگرایی الگوریتم تکامل تفاضلی برای حالت خرابی4 در تیر20المانی
مطابق با شکلهای (4-9)، (4-11)، (4-13)و (4-15) روش پیشنهادی موقعیت و شدت خرابی را بدون در نظرگرفتن نویز با دقت بسیار بالایی کرده و نتایج به‌دست‌آمده موید کارایی بسیار بالای روش فوق است و در این مثال نیز مشاهده میشود که با 300 بار تکرار الگوریتم در 100 تکرار آخر تغییر محسوسی ایجاد نشده و الگوریتم به همگرایی رسیده است.
تیر با دو تکیه گاه ساده24 المانی
مدل اجزاء محدود یک تیر طره 24 المانی در شکل ‏417 نشان داده‌شده است [52] . نحوه آرایش اعضاء، مشخصات گره ها و ترتیب اتصال المان‌ها از روی شکل براحتی قابل استخراج است.
شکل ‏417 مدل تیر با تکیه ساده به همراه سطح مقطع آن
ابعاد هندسی و مشخصات فیزیکی مدل ارائه‌شده عبارتست از :
طول تیر(L) 4/2، ارتفاع سطح مقطع تیر (h) 24/0، عرض سطح مقطع تیر (b) 14/0، مدول الاستیسیته ، جرم واحد حجم . همان‌طور که قبلا ذکرشد، آسیب‌دیدگی درالمانهای سازه با کاهش مدول الاستیسیته آن‌ها مدلسازی می‌شود.
جهت بررسی نحوه عملکرد روش‌ پیشنهادی، چندین حالت آسیب‌دیدگی مختلف منطبق بر مندرجات جدول (‏4-6) به سازه اعمال می‌گردد و روش آسیب یابی مذکور، مورد آزمایش قرار می‌گردد. نتایج مربوط به هرروش که با شبیه سازی در نرم‌افزار متلب درذیل ارائه شده است. در این حالت ضریب میرایی5 درصد فرض شده و بهینه سازی تا زمانی ادامه مییابد که تعداد کل تکرار ها به برسد یا مقدار تابع هدف بعد از 500 تکرار متوالی تغییر محسوسی نیابد. پارامترهای مورد نیاز برای بهینه سازی مطابق جدول (4-5) است.
جدول ‏45 پارامترهای مورد نیازبرای بهینه‌سازی
مقدار
علامت
نام پارامتر

Share this post

Post navigation

You might be interested in...