مقاله اعتقادات دینی و ضعف جسمانی


Widget not in any sidebars

میزان واکنش مردم کوهرنگ در احترام به ریش‌سفیدان و معتمدان طایفه خود و ریش‌سفیدان و معتمدان طایفه مقابل تا چه اندازه است؟
همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود در این زمینه نمره زیاد30 درصد و کمترین آن‌ها نمره خیلی کم 3 درصد را کسب کرده‌اند.
نمودار 4-4- میزان واکنش مردم کوهرنگ در احترام به ریش‌سفیدان و معتمدان

تأثیر میزان اعتقادات دینی- مذهبی ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از وقوع جرم چقدر است؟
همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود در این زمینه نمره زیاد 40 درصد و کمترین آن‌ها نمره خیلی کم 6 درصد را کسب کرده‌اند.
نمودار 4-5- تأثیر میزان اعتقادات دینی- مذهبی ریش‌سفیدان و معتمدان

تأثیر میزان بینش فکری آگاهی و تجربه ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از وقوع جرم چقدر است؟
همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود در این زمینه نمره زیاد 37 و کمترین آن‌ها نمره خیلی کم 1 درصد را کسب کرده‌اند.
نمودار 4-6-تأثیر میزان بینش فکری آگاهی و تجربه ریش‌سفیدان و معتمدان

تأثیر میزان تصمیمات خلاف قانون ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از وقوع جرم چقدر است؟
همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود در این زمینه نمره زیاد 37 درصد و کمترین آن‌ها نمره خیلی کم 1 درصد را کسب کرده‌اند.
نمودار 4-7- تأثیر میزان تصمیمات خلاف قانون ریش‌سفیدان و معتمدان

تأثیر میزان گرایش ریش‌سفیدان و معتمدان ، به یکی از طرفین نزاع در پیشگیری از وقوع جرم چه اندازه است؟
همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود در این زمینه نمره زیاد 40 درصد و کمترین آن‌ها نمره خیلی کم 3 درصد را کسب کرده‌اند.
نمودار 4-8- تأثیر میزان گرایش ریش‌سفیدان و معتمدان ، به یکی از طرفین نزاع

تأثیر میزان ضعف جسمانی و مسن بودن ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از وقوع جرم چه اندازه است؟
همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود در این زمینه نمره زیاد40 درصد و کمترین آن‌ها نمره خیلی کم که هیچ نمره‌ای را کسب نکرده‌اند.
نمودار 4-9- تأثیر میزان ضعف جسمانی و مسن بودن ریش‌سفیدان و معتمدان

میزان و اهمیت زمان دخالت ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از وقوع جرم چقدر است؟
همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود در این زمینه نمره زیاد 36 درصد و کمترین آن‌ها نمره خیلی کم 10 درصد را کسب کرده‌اند.