مقاله اطلاعات اولیه و نمای ساختمان

4-2-1 بررسی چیدمان ساختمانها با فاصله 1w از یکدیگر (به حالت دو بعدی،2D)
Widget not in any sidebars

شکل 4-1: آرایش ساختمانها با پهنای یکسان و فاصله ای برابر 1w
این مدل (شکل 4-1) شبیه سازی عددی می شود. نتایج حاصل از این شبیه سازی اطلاعات اولیه می باشد که باید به این نتایج بهبود بخشید.
شکل 4-2: کانتور بررسی تغییرات گذر جریان
همانطور که درشکل 4-2 مشاهده می شود در این حالت گذر جریان در لابه لای ساختمانها خیلی کم و ناچیز می باشد. وجود این جریان ضعیف، در نقش جاروکردن آلایندگی مابین ساختمانها، اگر هم باشدناچیز است و قدرت بالایی ندارد. یعنی توانایی دفع آلایندگی ها در حدمطلوب نیست. گردابه های پیرامون این ساختمان ها،حکم دیواری است که مانع از نفوذ جریان باد درلابه لای این ساختمانها می باشد.
شکل 4-3: کانتور بررسی تغییرات سرعت
در کانتورگذرجریان دیده شد که میزان گذر جریان در لابه لای ساختمانها کم می باشد و در این شکل4-3 هم مشاهده می شودکه سرعت جریان باد در لابه لای ساختمانها کم وخیلی ناچیز می باشد. در حالی که ساختمان اولی سرعت باد را افزایش داده است،اما این فرآیند برای ساختمانهای بعدی مفید واقع نشده، باد از پیرامون این مجتمع گذرمی کند. دقت شود که باد حتی نتوانست درفضای بین ساختمان اولی و دومی نفوذ کند، می توان گفت که کل آنها، مثل یک ساختمان عمل می کنند.نزدیک بودن ساختمان به هم منجرمی شود که مسایل آئرودینامیکی آنها پیچیده تر شود و دراینجا می توان این موضوع را لمس کرد.
شکل 4-4: کانتور بررسی تغییرات فشار
فشار لحظه ای که در ابتدای این مجتمع ظاهر شده است، درشکل 4-4 نشان داده شده است.
شکل 4-5: کانتور بررسی تغییرات انرژی جنبشی
در کانتورتغییرات انرژی جنبشی در پیرامون ساختمانها، مشاهده می شود که میزان تغییرات انرژی جنبشی در لابه لای ساختمانها، درحد خیلی ناچیز می باشد. محلهاییکه درآنها تغییر سرعت محسوسی وجود داشت در اینجا با تغییر انرژی قابل ملاحظه ای ظاهر می شود.(شکل4-5)
انرژی مطلوبی از جریان باد،از کناره های این کالبد ساختمانی می گذرد، بدون آنکه کوچکترین استفاده ای ازآن بعمل آید.اکثر محلات شهر تبریز فضای بین آنها کم و ناچیز می باشد ودر واقع به باد اجازه نفوذ به محلات داده نمی شود،این همان چیزی است که در شکلهای بالا دیده می شود.
شکل 4-6: کانتور بررسی تغییرات شدّت آشفتگی سرعت
در جانمای ساختمانها باید مدنظر داشت که هر فرآیندی که بتواند مانع گذر باد باشد به مرور زمان در تجمع آلایندگیها و مسایل زیست محیطی آن منطقه تاثیر گذارخواهد شد. شکل 4-6 تغییرات آشفتگی که در اطراف این ساختمانها نشان داده شده است.لذا انتخاب آرایش و جانمای ساختمان به یک شهر می تواند حیاتی باشد.
4-2-2 بررسی چیدمان ساختمانها با فاصله 1w از یکدیگر از نمای جانبی (به حالت دو بعدی،2D)
کانتور ها ی قبلی از نمای بالا بودند. فرآیند شبیه سازی عددی از نمای جانبی بررسی می شود.
شکل 4-7: کانتور بررسی تغییرات گذر جریان از نمای جانبی
در شکل 4-7 مشاهده می شود که گردابه های تولید شده، مانع از نفوذ جریان باد در لابه لای ساختمان می شوند، ساختمان اولی با توجه به موقعیتی که دارد،در برخورد باد تولید گردابه نموده و این فرآیند تاثیر خود را تا انتهای وزش باد نگاه می دارد. نزدیکی ساختمانها به گونه ای می باشد که گردابه بالایی همانند یک چتر عمل نموده و مانع می باشد، تا نفوذ جریان باد درلابه لای ساختمانها انجام گیرد.
شکل 4-8: کانتور بررسی تغییرات سرعت
همانطور که در شکل 4-8 نشان داده شده است، بادباشرایط مرزی 34/1متر بر ثانیه می وزد ولی چیدمان ساختمانها و فاصله موجود در بین آنها اجازه نمی دهند، که این باد به خانه هانزدیک شوند.
منطقه خانه سازمانی (شهرک امام) و منطقه منظریه بیشترین تراکنش از این نوع چیدمان را دارند.
شکل 4-9: کانتور بررسی تغییرات فشار
انباشتگی اولیه فشار در ثانیه اول وزش باد، در اطراف این خانه ها از نمای جانبی در شکل 4-9 مشاهده میشود. این فشار حکم نیرویی است که به باد الزام می کند، که از روی این ساختمانها سریع عبور کند، لذا نفوذ جریان باد انجام نمی شود. فاصله کم خانه این مشکل را بوجود آورده اند.
شکل 4-10: کانتور بررسی تغییرات انرژی جنبشی