مقاله استفاده از اینترنت و شرکت در انتخابات

اگر شرکت در انتخابات را گرایش 100% و عدم شرکت در انتخابات را گرایش 0% در نظر بگیریم می بینیم که با به میدان آمدن تکنولوژی ، 100% به 78 % تقلیل یافته است و این در حالی است که گرایش 0% به گرایش 87% ارتقا پیدا کرده است. حال اگر فرض کنیم 22% باقیمانده از آن 100% همچنان به شیوه سنتی در انتخابات شرکت خواهند کرد، پس پیاده سازی انتخابات اینترنتی یک پیروزی 87 درصدی در ترغیب افراد جدید برای مشارکت در انتخابات خواهد بود.
در ادامه و برای مشخص شدن عوامل موثر بر ترغیب افرادی که تا کنون در انتخابات شرکت نکرده بودند ، پاسخ این گروه به سوالات مطرح شده را با کمک نرم افزار SPSS از سایر پاسخ ها جدا کرده و گروه انتخابی را بصورت جداگانه مورد بررسی قرار دادیم که طی آن مشخص شد سودمندی انتخابات الکترونیک در درجه اول گرایش این افراد برای مشارکت قرار دارد و پس از آن متغیر های قابلیت تطبیق و گرایش به استفاده از تکنولوژی تاثیری مثبت بر رغبت این افراد برای مشارکت داشته اند؛ نتیجه بدست آمده میتواند به این معنی باشد که اکثر افرادی که در انتخابات شرکت نمیکنند دلایل غیر سیاسی دارند و در صورت مهیا شدن شرایط در انتخابات مشارکت خواهند کرد .
Widget not in any sidebars

فرضیه چهارم
” کسانی که به تکنولوژی های جدید اعتماد دارند و آن را مفید می دانند تمایل بیشتری به استفاده از انتخابات الکترونیک بجای روش های سنتی انتخابات دارند .”
برای تحلیل این فرضیه نیز همانند فرضیه سوم از تحلیل رگرسیون خطی بهره برده شده است تا بتوانیم تغییرات متغیر مشارکت را بر اساس تغییرات متغیر ” اعتماد به تکنولوژی ” پیش بینی کرده و معادله رگرسیون آن را ارائه دهیم و با ارائه همچین معادله ای میزان ارتباط این دو متغیر برهم را به اثبات برسانیم. برای انجام این تحلیل ، از ترکیب چهار گویه ( سوال ) 26 تا 29 ، متغیر” اعتماد به تکنولوژی ” را ایجاد کرده و رابطه آن با متغیر مشارکت را با کمک نرم افزار SPSS و تحلیل رگرسیون مورد مطالعه قرار دهیم.
جدول ‏57 : جدول ANOVA فرضیه چهارم
جدول ‏58 : جدول Coeficiency فرضیه چهارم
همانطور که از جداول بالا قابل برداشت است، این رابطه با قدرت تمام (F= 320.504) در سطح 99% (S= 0.000) معنادار شده است و ضرایب آن هم قابل مشاهده است.
مطابق نتایج بدست آمده میتوان با اطمینان ادعا کرد که اعتماد به تکنولوژی عاملی بسیار تاثیر گذار در رغبت افراد برای استفاده از اینترنت برای شرکت در رای گیری می باشد که این نتیجه همان چیزی است که انتظارش را داشتیم چرا که در مطالعات پیشین در کشورهای مختلف دنیا هم به همین نتیجه دست یافته بودند.
گرایش به مشارکت در انتخابات اینترنتی= 66.42 + (3.059) * (اعتماد به تکنولوژی)
حال نوبت به ارائه معادله رگرسیون برای این فرضیه میرسد که میتوان آنرا بصورت زیر نوشت :
با مقایسه معادله پیش رو و معادله ای که برای فرضیه دوم نوشته بودیم موارد زیر بدست می آیند :
مقدار ثابت در این معادله کمتر از مقدار ثابت در معادله ارائه شده برای فرضیه دوم است همچنین ضریب رگرسیون (b) متغیر اعتماد به تکنولوژی بیشتر از مقدار b در معادله فرضیه دوم است. و در نهایت ضریب تعیین (R2) در این معادله برابر 0.482 است درحالی که در معادله مربوط به فرضیه دوم این مقدار برابر 0.105 بوده است.
نتیجه ای که از این سه گزاره میتوان دریافت کرد تاثیر 48 درصدی متغیر اعتماد به تکنولوژی در برابر تاثیر 10.5 درصدی متغیر تجربه تکنولوژیکی بر ترغیب مردم برای مشارکت در انتخابات اینترنتی است پس صحت فرضیه چهارم اثبات می شود.
فرضیه پنجم
” افرادی که از حس اعتماد خوبی نسبت به دولت برخوردار هستند کسانی هستند که می توان آنها را به استفاده از انتخابات الکترونیک ترغیب کرد. “
برای سنجش میزان اعتماد پاسخ دهندگان به دولت ، از ترکیب گویه های 39 تا 41 ، متغیر اعتماد به دولت را تشکیل داده و رابطه بین آن و متغیر مشارکت را با استفاده از تحلیل رگرسیون مورد آزمون قرار دادیم. نتیجه ای که از انجام این آزمون بدست آمد بیانگر این مطلب بود که اعتماد به دولت نیز یکی از عوامل موثر در ترغیب برای شرکت در انتخابات آنلاین است.در جدول 5-8 نتیجه آزمون رگرسیون برای متغیر اعتماد به دولت و هریک از گویه های تشکیل دهنده آن را مشاهده می کنید :
فرضیه
متغیر
F-Value
Significance