مقاله استان مازندران و آبهای زیرزمینی


Widget not in any sidebars
3-4- بررسی کیفی آبزیرزمینی
ازجمله مسائل حائز اهمیت در رابطه با آبزیرزمینی بهعنوان یکی از منابع مهم تامین آب، ارزیابی کیفی و حفاظت از آن میباشد. عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی عناصر تشکیل دهنده شاخصهای کیفی آب هستند که عامل نمایانگر کیفیت این منابع برای مصارف مورد نظر میباشند.
مدیریت مناسب مصرف آبزیرزمینی بدون داشتن دانش کافی از توزیع و گسترش آبهای زیرزمینی شور و شیرین و تعیین فرایندهای تأثیرگذار در سیر تکاملی آن، امکانپذیر نمیباشد (گلین و پلومار 2005، 263). یکی از مهمترین متغیرها در مدیریت منابع آب که نقش تعیینکنندهای را بر عهده دارند، پایش منابع آبزیرزمینی است که بهمنظور شناسایی عوامل آلاینده آبزیرزمینی، بررسی تغییرات مکانی و زمانی غلظت آلایندهها، حفظ کیفیت منابع آب در حد استانداردهای قابل قبول ملی و جهانی لازم و ضروری است.
3-5- جمعآوری اطلاعات لازم جهت بررسی کیفی آب زیرزمینی منطقه
بهمنظور بررسی وضعیت کیفی آبزیرزمینی محدوده بابل- بابلسر، از اطلاعات کیفی چاههای مشاهدهای منطقه برای یک دوره 11 ساله (سالهای آبی 81-1380 الی 91-1390) استفاده شده است. نمونهبرداری از آب چاههای منطقه هر ساله برای فصلهای مرطوب و خشک (اردیبهشت ماه و مهر ماه) توسط سازمان آب منطقهای استان مازندران صورت گرفته و در آزمایشگاه آب منطقهای استان تجزیه شیمیایی بر روی نمونهها انجام میشود. در این نمونهها هدایت الکتریکی، دمای آب، pH، مقدار قلیائیت، غلظت یونهای اصلی (Cl-،(So4)-2 ،(Hco3)- ، Ca+2، Mg+2، Na+، K+) اندازهگیری شده است. هدایت الکتریکی، درجه حرارت و pH همزمان با نمونهبرداری و یونهای اصلی و سختی کل با استفاده از تیتراسیون، دستگاه فلیمفتومتر و اسپکتروفتومتر اندازهگیری شدهاند.
در این تحقیق براساس آمار و نتایج آنالیزهای شیمیایی 33 حلقه چاه مشاهدهای (سازمان آب منطقهای مازندران، 1392) که در محدوده مورد بررسی حفر شدهاند و باتوجه به کاملتر بودن اطلاعات این چاهها برای دوره مورد نظر، جهت بررسی و تفسیر وضعیت کیفی آبزیرزمینی استفاده شده است. شکل(3-1) محل چاههای مشاهدهای در دشت بابل- بابلسر را نشان میدهد.
3-6- بررسی صحت و تعیین مشاهدات استثنایی در سری دادهها
یک مشاهده استثنایی در سری دادهها به مشاهدهای اطلاق میشود که با سایر مشاهدات از نظر مقدار تفاوت فاحشی داشته باشد، خواه این تفاوت در جهت بزرگتر بودن از بقیه مشاهدات باشد و خواه در جهت کوچکتر بودن. با وجودی که مشاهدات استثنایی کوچک نیز تخمین پارامترهای آماری یک جمعیت را شدیداً تحت تأثیر قرار میدهد ولی از نظر کارهای عملی و مهندسی به علت جنبه اقتصادی مسأله، تنها مشاهدات استثنایی بزرگ حائز اهمیت میباشد (فضلاولی 1388، 47).
تاکنون برای تشخیص مشاهدات استثنایی، پیشنهادات مختلفی ارائه شده است که در این تحقیق از روش آزمون دیکسون استفاده شده است. این روش برای حالتی که تعداد مشاهدات مشکوک تنها یک عدد باشد، نتیجه خوبی میدهد. برای انجام آزمونهای آماری، سری دادهها به شرح زیر بهترتیب صعودی مرتب میشوند:

با استفاده از رابطه (3-1) و جدول مقادیر بحرانی آزمون دیکسون (جدول3-1) مشاهدات استثنایی مشخص میگردند. در این روش چنانچه تعداد مشاهدات مشکوک از یک عدد بیشتر باشد میتوان آزمون را تکرار کرد. پس از مشخص شدن مشاهدات استثنایی (آخرین داده سمت راست سری در صورت وجود)، از سری حذف میگردند. بدین ترتیب اطلاعات کیفی چاهها مورد بررسی قرار گرفته و آماده برای استفاده و انتقال به محیط برنامههای مورد نظر شدند.
جدول (3-1): مقادیر بحرانی آزمون دیکسون
تعداد مشاهدات
سطح معنیدار بودن (α)
5/0 %
1 %
2 %
5 %
3
944/0
988/0
976/0
941/0
4

Share this post

Post navigation

You might be interested in...