مقاله استان آذربایجان شرقی و آذربایجان شرقی


Widget not in any sidebars
درصد اسید چرب
اسید لوریک C12:0
17/0
اسید پالمیتیک C16:0
14/10
اسید پالمیتولئیک C16:1
61/0
اسید استئاریک C18:0
63/4
اسید اولئیک C18:1
33/41
اسید لینولئیک C18:2
48/39
اسید لینولنیک C18:3
65/3
اسیدهای چرب اشباع
94/14
اسیدهای چرب غیر اشباع
07/85
نسبت اسیدهای چرب اشباع به غیر اشباع
70/5
در ارتباط با تاثیر تاریخ کاشت بر درصد روغن نظرات متفاوتی ارائه شده است. کریمی و خواجه پور [44] وضعیت جوی فروردین و اردیبهشت در دشت اصفهان را برای رشد گیاهان سرما دوست مناسب دانستند. از نظر آنان حرارتهای حداقل و حداکثر در این دو ماه محدود کننده رشد هستند. اما حرارت هوا به سرعت در خرداد بالا میرود و بخصوص از اواسط خرداد به بعد نامساعد می‌گردد. لیبوس و همکاران [90] گزارش کردند که با تاخیر در کاشت مقدار روغن دانه گلرنگ اندکی افزایش یافت که این افزایش در بررسی اثر تاریخ کاشت بر نوروزک نیز مشاهده شد. به این ترتیب که درصد روغن تاریخ کاشت اول و سوم تفاوت کمی با هم داشتند اما تاریخ کاشت دوم 25/2 درصد نسبت به تاریخ کاشت اول افزایش درصد روغن نشان داد. یوسفی و همکاران [56] بذور بالغ نوروزک را از رویشگاه طبیعی گیاه جمع‌آوری کردند و برخی ویژگی‌های شیمیایی روغن و پروفایل اسید چرب آن را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن‌ها نشان داد که میزان روغن و خاکستر به ترتیب 28 و 83/7 درصد بود. میزان پروتئین و فیبر خام موجود به ترتیب برابر 93/26 و 6/17 درصد بود. همچنین خصوصیات شیمیایی بذر از قبیل اندیس اسیدی، ضریب شکست و اندیس پراکسید اندازه‌گیری شد که اعداد به دست آمده به ترتیب برابر 05/1 (هیدروکسید پتاسیم در هر گرم روغن)، 84/0 و 45/1 (میلی اکی‌والان اکسیژن در هر کیلو روغن) بود. پروفایل اسید چرب این گیاه نشان داد که اسیدهای چرب لینولئیک و اولئیک به ترتیب با میزان 42/34 و 05/41 جزء اسیدهای چرب غالب این گیاه و اسیدهای چرب پالمیتیک، استارئیک و لینولنیک (امگا 3) به ترتیب با میزان 21/12، 68/2 و 96/1 درصد در رده‌های بعدی قرار دارند. به عبارت دیگر بیشتر از 70 درصد اسیدهای چرب روغن نوروزک اسیدهای چرب مفید و غیر اشباع با یک یا دو پیوند دوگانه از جمله امگا 3 است که برای بدن ضروری می‌باشد و ممکن است روغن این گیاه را بتوان برای مصارف خوراکی نیز مورد استفاده قرار داد. در مطالعه حاضر نیز نتایج مشابهی به دست آمد و درصد اسیدهای چرب به درصدهای گزارش شده نزدیک بود. نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به اشباع در تاریخ کاشت اول و دوم به ترتیب 65/5 و 70/5 بود. اسید چرب میریستیک در تاریخ کاشت دوم ثبت نشد در حالی که در تاریخ کاشت اول میزان 09/0 ثبت شد که علت آن میتواند خطای آزمایش و یا تاثیر تاریخ کاشت باشد. به این صورت که کاشت دیر هنگام موجب افزایش درصد این اسید چرب گردیده باشد.
درصد اسانس
نتایج تجزیه واریانس (جدول 4-8) نشان داد که از نظر صفت درصد اسانس در سطح احتمال 1 درصد تفاوت معنی‌داری در هر سه تاریخ کاشت وجود دارد. مقایسه میانگین درصد اسانس (جدول4-9) هم نشان داد که درصد اسانس در سه تاریخ کاشت با هم متفاوت است. تفاوت بین درصد اسانس در سه تاریخ کاشت معنی‌دار بود.
ایوانو [55] برای اولین بار تاثیر عوامل محیطی را بر کمیت و کیفیت اسانس در گیاهان مورد بررسی قرار داد. او ثابت کرد که افراد یک گونه گیاهی معین تحت شرایط مختلف محیطی دارای مواد شیمیایی (متابولیت‌های ثانویه) متفاوتی‌اند. این موضوع بعداً توسط ایوانف و مکتایر [55] به طور جداگانه تایید شد. کارر و همکاران [55] هفت جمعیت گیاهSalvia guaranitica L. را که از مناطق مختلف برزیل جمعآوری کرده بودند به وسیله دستگاه کلونجر اسانسگیری نمودند. نتایج آنها نشان داد بازده اسانس گیاه بین 05/0 تا 12/0 درصد در مناطق مختلف متغییر است. محققین [105] سرشاخههای گلدار دو گیاه Salvia virzata و .Salvia oyriaca L را که به ترتیب از دو استان آذربایجان شرقی و کردستان جمعآوری کرده بودند، به روش تقطیر با آب (دستگاه کلونجر) اسانسگیری کردند که طبق گزارش آنها بازده اسانس نمونه آذربایجان 48/0 و نمونه کردستان 3/0 درصد بود. در این مطالعه کیفیت اسانس مورد بررسی قرار نگرفت اما میرزا و سفیدکن [105] ترکیبات شیمیایی اسانسSalvia nemorosa L. و S. reuterana را بررسی کردند که نتایج آنها نشان داد برای S. nemorosa L. ترکیبات بتا-کاریوفیلن (6/41 درصد)، جرماکرین-پ (3/21 درصد)، کاریوفیلن اکسید (8/6 درصد)، سیس بتا فرانزن (6 درصد) و جرماکرین-دی (6/5 درصد) و برای گیاه S. reuterana 21 ترکیب شناسایی شد که ترکیبات بتا-اوسیمن (3/32 درصد)، الفا جورجونن (1/14 درصد) و جرماکرین-دی (2/11 درصد) از اجزای اصلی اسانس میباشند. همچنین منفرد و قربانی [93] اجزای شیمیایی اسانس نوروزک را در اطراف دو معدن مس و آهن در ایران مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که تعداد اجزای شناسایی شده در اطراف دو معدن به ترتیب 32 و 12 بود. مهم‌ترین اجزای اسانس در اطراف معدن مس 1 و 8-سینئول (04/20 درصد)، کامفور (48/18 درصد)، الفا پینن (42/16 درصد) و کامفن (94/10 درصد) و مهم‌ترین اجزای اسانس در اطراف معدن آهن آرتمیزیاکتون (62/2 درصد) و کوینول (9/35 درصد) بود. روزا لویزا و همکاران [100] اسانس گیاهان نوروزک جمع‌آوری شده از اطراف خراسان را به روش تقطیر با آب استخراج کردند. نتایج آن‌ها نشان داد که بازده اسانس گیاه برابر با 5/1 درصد بود و آنها توانستند 49 ترکیب را شناسایی کنند که در این میان ترکیبات کامفور (5/10 درصد)، 1 و 8-سینئول 6/8 درصد)، کامفن (2/6 درصد) و آلفا پینن (7/4 درصد) اجزای اصلی اسانس گیاه نوروزک را تشکیل می دادند. با توجه به اینکه اسانس جزء متابولیت‌های ثانویه گیاه محسوب می‌شود و نسبت به شرایط محیطی تغییر می‌کند، افزایش درصد اسانس در تاریخ کاشت‌های دوم و سوم را می‌توان به افزایش دما در این تاریخ کشت‌ها نسبت داد، چرا که در گیاهان میزان متابولیت‌های ثانویه در پاسخ به تغییرات محیطی واکنش نشان داده و تغییر می‌کند.
جدول 4-8 میانگین مربعات صفات فیزیولوژیک در سه تاریخ کاشت در گیاه نوروزک