مقاله استانداردها و رژیم غذایی


Widget not in any sidebars

26 < SAR
S4
گروههای مختلف ذکر شده در طبقهبندی ویلکوکس باعث بهوجود آمدن 16 کلاس مختلف میشود (جدول3-4). در این طبقهبندی C نشان دهنده شوری و S نشان دهنده مقدار جذب سدیم است. نقشههای Ec و SAR تولید شده در محیط GIS را برحسب جدول فوق پهنهبندی مجدد کرده، سپس نقشههای ایجاد شده را بر روی هم انداخته و نقشه نهایی تولید میشود.
جدول (3-4): ردههای مختلف آب و نوع کیفیت براساس تقسیمبندی ویلکوکس
رده آب
نوع کیفیت آب برای کشاورزی
C1S1
شیرین، برای کشاورزی بیضرر
C1S2 ،C2S2 ،C2S1
کمی شور، برای کشاورزی تقریباً مناسب
C1S3 ،C2S3 ،C3S1 ،C3S2 ، C3S3
شور، برای کشاورزی با اعمال تمهیدات لازم مناسب
C1S4 ،C2S4 ،C3S4 ،C4S4 ،C4S3 ،C4S2 ،C4S1
خیلی شور، مضر برای کشاورزی
3-13- بررسی و تهیه نقشه کیفی آبزیرزمینی از نظر مصارف شرب
آبزیرزمینی بطور طبیعی دارای ترکیبات و املاح محلول در خود است، وجود برخی از این املاح برای سلامتی انسان ضروری است، درحالیکه برخی از عناصر و ترکیبات کمیاب در آب سلامتی انسان را به خطر خواهد انداخت. از اینرو وجود آب آشامیدنی سالم ضامن سلامتی جامعه است. اولین قدم در شناسایی آب سالم بررسی آب مصرفی شرب بر اساس استانداردهای کیفی است. استانداردهای آب شرب بسته به شرایط اقلیمی، جغرافیایی و نوع رژیم غذایی در نقاط مختلف دنیا تغییر میکنند. نمونههایی از استانداردهای پیشنهاد شده آب شرب در جدول (3-5) ارائه شده است. مقادیر بر حسب حداکثر غلظت مجاز در آب است.
یکی از تقسیمبندیهای مصارف آب شرب، استفاده از دیاگرام شولر است (شولر 1944، 4). نمودار شولر که براساس استانداردهای پیشنهادی آب شرب انسان طراحی شده است، میتواند برای تعیین قابلیت شرب نمونههای آب براساس غلظت یونهای عمده بهکار رود. نمودار شولر فقط براساس املاح و یونهای عمده مورد نیاز بدن، طبق استانداردهای پیشنهادی مراکز علمی- پژوهشی جهان تنظیم شده است. براساس نمودار شولر ممکن است نمونههای آب دارای کیفیت خوبی از نظر آشامیدن باشند، درحالیکه آبها میتوانند حاوی مواد مضر و سمی از قبیل نیترات، سرب، آرسنیک، مواد آلی و باکتریایی بوده و بدین لحاظ کاملاً غیرقابل شرب باشند.
در این نمودار، غلظت یونهای اصلی که برحسب میلیاکیوالان بر لیتر بیان شدهاند، بر روی محور لگاریتمی با مقیاس یکسان مشخص میگردند. سپس نقاط مشخص شده به وسیله خطوط مستقیمی به یکدیگر وصل میگردند. براساس دیاگرام شولر، آبهای آشامیدنی را به پنج گروه میتوان تقسیمبندی کرد. جدول (3-6) تقسیمبندی آب شرب براساس دیاگرام شولر را نشان میدهد. برای تهیه مدل کیفی آب شرب، باتوجه به تقسیمبندی شولر نقشههای مربوطه در محیط GIS پهنهبندی شده و سپس نقشههای تولید شده را برروی همانداخته و نقشه نهایی تهیه میشود.
جدول (3-5): استانداردهای پیشنهادی آب شرب
پارامتر کیفی
حافظت محیط زیست آمریکا
(U.S.EPA.1995)
سازمان جهانی بهداشت
(WHO.1984)