مقاله ارزیابی منطق و ارزیابی

تجمع فشار لحظه ای در پیرامون این منطقه در لحظه اولیه جریان باد در شکل 3-45 نشان داده شده است.
Widget not in any sidebars

شکل 3-46: کانتور بررسی تغییرات انرژی جنبشی
شکل 3-46 نقاطی که دارای انرژی جنبشی بیشتری نسبت به سایر نقاط می باشند رانشان می دهد که
این افزایش انرژی جنبشی هیچ گونه تاثیری برای ساختمان های مستقر در این منطقه را ندارد.
شکل 3-47: کانتور بررسی تغییرات شدّت آشفتگی سرعت
با توجه به تغییرات سرعت و انرژی جنبشی،میزان تغییرات آشفتگی سرعت در نواحی مختلف این منطقه در شکل 3-47 به نمایش گذاشته شده است.فضای خالی بزرگی در پشت ساختمانها گویای این مطلب می باشد که منطقه بعدی با کاهش جریان باد روبرو خواهد شد.
3-9 نتیجه گیری ارزیابی منطقه ای در بلوار شهید ملکی
در جانمایی و آرایش ساختمانها نه تنها باید بهبود وزش باد در پیرامون ساختمانها توجه کرد بلکه تاثیر گذاری آنها بر روی مناطق دیگررا نیز مد نظر داشت. این آرایش کاهش وزش باد در منطقه بعدی آن را دربرداشته است.
شکل 3-48: مجتمعی در منطقه شهید باکری
همانطور که در شکل 3-48 مشاهده میشود ساختمانها از یکدیگر فاصله کافی دارند و در راستای وزش باد جانمایی شده اند .
شکل 3-49: کانتور بررسی تغییرات گذر خطوط جریان
با توجه به شکل 3-49مشخص می شود که ساختمان اولی جریان باد را بگونه ای شکاف داده است که گردابه های بوجود آمده از آن، جریان بادرا از ساختمانهای دیگر جدا می کند.
شکل 3-50: کانتور بررسی تغییرات سرعت
شکل 3-50 افزایش سرعت باد ایجاد شده ،ناشی از ساختمان اولی را نشان می دهدوهمچنین مشاهده
می شود که این تغییرات سرعت در سه ساختمان دیگر نقشی ندارد.فضایی که گردابه ها در شکل 3-49 دربرداشته اند دراین شکل دارای کمترین مقدار سرعت می باشند و این فضاها، بخش اعظم این ناحیه را فراگرفته اند.

شکل 3-51: کانتور بررسی تغییرات فشار
شکل 3-51 تغییرات فشار لحظه ای که در این ناحیه در لحظات اولیه باد بوجود آمده است، نشان میدهد.
شکل 3-52: کانتور بررسی تغییرات انرژی جنبشی
تغییرات انرژی جنبشی آنچنانی در پیرامون این ساختمان ها وجود ندارد. (شکل3-52)
شکل 3-53: کانتور بررسی تغییرشدّت
همانند انرژی جنبشی،تغییرات شدت آشفتگی چندانی در اطراف ساختمانها در شکل 3-53 دیده نمی شود.
3-10 نتیجه گیری ارزیابی منطقه ای در بلوار شهید باکری
با وجوداینکه فضای بین ساختمان به حد کافی می باشد اما نحوه قرار گرفتن اولین ساختمان بگونه ای می باشد که ساختمانهای دیگر از این نعمت محرومند.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...