مقاله اثرات زیست محیطی گردشگری و الگوهای تصمیم گیری

– رنجبریان و زاهدی (1379) در کتاب “برنا مه ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه ای” به بررسی اهمیت و شیوه های برنامه ریزی توریسم پرداخته و فرایند برنامه ریزی توریسم، ترسیم شده است و چنین نتیجه گرفته می شود که اتخاذ روشی منسجم و حفظ توازن میان عوامل اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی برای برنامه ریزی در امر توریسم گامی مهم و اساسی است.
Widget not in any sidebars

– داوود رهبر (1379) در مقاله “اثرات زیست محیطی صنعت گردشگری” ابتدا تاریخچه و وضعیت گردشگری در دنیا و ایران را تشریح و آنگاه به تبیین ارتباط گردشگری و محیط زیست پرداخته، سپس با شناسایی اثرات زیست محیطی گردشگری به تجزیه و تحلیل مسائل می پردازد و در پایان به منظور بهبود کار در آینده پیشنهادات و توصیه هایی ارائه می دهد.
– اسماعیل کهرم (1374) در ترجمه کتاب “اکوتوریسم (نوشته ادینگتون)” ضمن برشماری توانمندی‎های محیط های طبیعی در جذب توریست و روش های مدیریتی آنها به جنبه های منفی و مثبت اثرات محیط‎های طبیعی و حیوانات یا حتی فرهنگ مردم ساکن در آن نواحی می پردازد و معتقد است در صورت عدم برنامه ریزی صحیح با از دست دادن جاذبه های طبیعی و تخریب محیط، عدم ورود توریست و ماندگاری های آنها را شاهد خواهیم بود.
– ژان باستیه و برنارد دزر (1377) در کتاب”شهر” گردشگری بی برنامه را همچون توسعه لجام گسیخته می دانند که به احتمال زیاد دورنما را خراب می کند و آنچه را که در حقیقت موجب جذب گردشگر می‎شود، نابود می سازد.
– محدثه یزدانی (1387) در مقاله ای تحت عنوان “اصول مدیریت بهینه زیست محیطی در صنعت گردشگری ساحلی” افزایش جمعیت، بهره وری بی رویه ازمنابع، آلوده سازی مناطق ساحلی، توسعه فعالیت‎های ناسازگار با محیط و عدم هماهنگی بین فعالیت ها در نوار ساحلی را از مهم ترین دلایل ایجاد فشار بر این مناطق می داند. در این مقاله آمده است که آینده پایدار زیست محیطی گردشگری ساحلی، وابسته به کنترل پیامدهای زیست محیطی نامطلوب بر محیط است، که برای دسترسی به این مهم راهکارهایی در4 بخش برنامه ریزی، قانونگذاری، ساختاری و پشتیبانی در زمینه مدیریت بهینه ارائه می‎گردد، تا ضمن پررونق شدن صنایع گردشگری ساحلی در کشور، بستر آن نیز دچار معضلات زیست محیطی نگردد.
– علیپور و یغمایی (1391) در مطالعه ای تحت عنوان “توسعه گردشگری ساحلی و اثرات زیست محیطی” خسارت های جبران ناپذیر ناشی از رونق گردشگری را در محیط زیست دریای خزر بررسی می‎کنند. تمرکز اصلی این مطالعه در منطقه بندرانزلی است و ضمن نشان دادن اثرات زیست محیطی توسعه گردشگری ساحلی، مهم ترین پیامدهای ناشی از آن را تخریب پوشش گیاهی، آلودگی آب های ساحلی و از بین رفتن چشم انداز ساحلی برمی شمارند.
– ظهورا دهشور، محمد باباپور و مریم رجحان (1391) در مقاله ای تحت عنوان “نقش اخلاق زیست محیطی در ارزیابی اثرات زیست محیطی” اشاره دارد که اخلاق زیست محیطی می تواند در تمامی فرایندهای ارزیابی اثرات زیست محیطی به طور غیرمستقیم نقش داشته باشد، اما در مرحله مشارکت عمومی می تواند به طور مستقیم، نقش بارز و مؤثرتری ایفا نماید. زیرا فعالیت ها و اقدامات انسانی، قبل از آنکه هویت عملی به خود بگیرند، به شکل تصمیم می باشد و به دلیل اینکه الگوهای تصمیم گیری از نظام های ارزشی پیروی می کنند، تصمیمات اخلاقی و به نفع محیط زیست اتخاذ خواهد شد.
– سید مسعود منوری (1383) در کتاب “ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های گردشگری و طبیعت گردی” در مورد مراحل و گردش کار تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی و سازماندهی و مدیریت و زمان بندی آن به بررسی و پژوهش پرداخته است.
– ابراهیم فتایی (1389) در مقاله “ارزیابی اثرات محیط زیست (EIA) پروژه دهکده توریستی سولان اردبیل” احداث وبهره برداری اراضی دهکده سولان مورد مطالعه قرار گرفته است. وضع موجود محیط زیست منطقه را از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای مورد بررسی قرار داده و به شناسایی کلیه فعالیت ها در این زمینه اقدام کرده است. در نهایت با استفاده از روش های انجام ارزیابی محیط زیست، به معرفی اثرات مستقیم و غیر مستقیم، کوتاه مدت و دراز مدت پرداخته و راهکارهایی برای حداقل آثار سوء و حداکثر آثار مطلوب پیشنهاد شده است.
– محدثه یزدانی (1388) در مقاله “مدیریت زیست محیطی در صنعت گردشگری ساحلی با استفاده از EIA” اشاره دارد به اینکه نوع پروژه ها، اندازه آنها و بستر طبیعت، پیامد های زیست محیطی متفاوتی را از نظر توسعه گردشگری دارا هستند. لذا باید برای کنترل و کاهش پیامد های زیست محیطی ناسازگار و حفظ بستر چنین صنعت درآمد زایی از نظر تولید خالص ملی، مدیریت زیست محیطی، نوع محدود سازی و قانونمند نمودن فعالیت های سازگار برای محیط زیست در چهارچوبی قابل قبول باشد وEIA نیز به عنوان یک ابزار کارا برای رسیدن به این مهم است.
– فروغی ابری و دیگران (1388) در مقاله ای تحت عنوان “کاربرد روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM) برای ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک های گردشگری حاشیه زاینده رود، مطالعه موردی: شهرک گردشگری سامان” به بررسی در دو فاز ساختمانی و بهره برداری و اثرات بر محیط های چهارگانه فیزیکی – شیمیایی، بیولوژیکی– اکولوژیکی، اجتماعی– فرهنگی و اقتصادی – فنی پرداخته اند. نتایج به دست آمده نشان داد که بر روی تمامی اجزاء محیط، اثرات منفی فعالیت های فاز ساختمانی و بهره برداری وجود دارد و تنها آثار مثبت پروژه بر محیط اقتصادی- فنی و تا اندازه ای در محیط اجتماعی- فرهنگی دیده می شود. پژوهش حاصل بیان می کند که ارزیابی پروژه های گردشگری به وسیله روش RIAM می تواند امکان ارزیابی مجدد، سریع و شفاف تغییرات مهم و مقایسه گزینه های مختلف را فراهم نمایند.
– Ying-Ming Wong و دیگران (2006) در مقاله ای تحت عنوان “ارزیابی اثرات زیست محیطی با استفاده از رویکرد استدلال مدرکی” عنوان می کنند که مشکلات ارزیابی اثرات زیست محیطی که اغلب توسط تعداد زیادی از شناسایی عوامل کیفی در طبیعت هستند، تنها می تواند بر اساس قضاوت انسان مورد ارزیابی قرار گیرد و شامل پاره ای از ابهامات است که باید الگو برداری شده و با روش ها و مدل های EIA مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در این مقاله، رویکردی با استدلال مدرکی (Evidential Reasoning) برای انجام تجزیه و تحلیلEIA صورت گرفته و مجموعه ای از ارزیابی اثرات و عواقب اثرات زیست محیطی در ناسازگاری با محیط را مشخص می کند. این رویکرد تحلیل جدیدی را برای تصمیم گیری موقعیت هایی فراهم می کند که دارای طرحی صریح و روشن بوده و نیاز به بهینه سازی در مسائل آن وجود دارد. نسخه های اصلاح شده آن برای نشان دادن روند جزئیات اجرای برنامه های کاربردی بالقوه در EIA بررسی می شوند.
– Ali el-Naqa (2005) در مقاله ای تحت عنوان “ارزیابی اثرات زیست محیطی با استفاده از ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM) برای دفن زباله در الرصیفه اردن” به بررسی مشکلات دفن زباله در این منطقه مانند آلودگی هوا، آلودگی آب های زیرزمینی و بهداشت عمومی می پردازد و سه گزینه برای از بین بردن این اثرات مطرح می کند: ارتقاء دفن موجود، ساخت یک نیروگاه بیوگاز و جابجایی آن. تجزیه و تحلیل آن با استفاده از روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع نشان داد که جابجایی برای دفن زباله با طرح جامع مدیریت می تواند حداقل اثرات منفی زیست محیطی در مجاورت آن را داشته باشد.
– Makoto Nishigaki و دیگران (2005) در مقاله ای تحت عنوان ” RIAM، ابزاری تحلیلی در اولویت بندی مشکلات مدیریتی منابع آب در کشور غنا” بیان می کنند که افزایش جمعیت در غنا با کاهش میزان بارندگی در قسمت های زیادی از کشور به طور جدی در تضاد قرار دارد،
Ankomah&Amisigo1998)(Gyau-Boakey&Tumblto,2000) (Opoku و استفاده از روش RIAMبه شکل کاملاً موفقی برای اولویت بندی مشکلات مدیریت منابع آب و بیشترین توجه به آن بیان شده است. این لیست اولویت بندی به عنوان تعمیم انعکاس واقعی از وضعیت موجود و ارائه آن نزد صاحب نظران و آژانس های درگیر با موضوع پذیرفته شده است. این مطالعه نشان داد که روش RIAM می تواند به راحتی در کشورهایی مثل غنا به عنوان یک ابزار بسیار مفید برای اولویت بندی مسائلی مثل آنچه که در این مقاله به آن پرداخته شده است، قرار گیرد.
1- 11 محدودیت های تحقیق
در انجام این تحقیق همانند بسیاری کارهای تحقیقاتی، مشکلات و محدودیت های خاص وجود داشت که مهم ترین آن، نبود آمار و اطلاعات دقیق در زمینه بهره برداری بوده که نیاز به آمار بعضی از اجزاء محیط در زمینه فعالیت های ساختمانی بوده که در نهایت منجر به بهره برداری مناسب یا نامناسب از طرح های توسعه گردد.

2- 1 تعاریف و مفاهیم
2-1-1 توریسم و گردشگری
اصولاً بحث درباره اصطلاحات فنی در هر حوزه علمی و ارائه تعریف یا چارچوبی مشخص از این مفاهیم ضروری است؛ زیرا تعاریف، اساس مفروضات، نظریه ها و نظریه پردازی ها قرار می گیرند. (کاظمی،1390،ص12)
توریسم، فعالیتی چند منظوره است، شامل ارتباطات و پدیده ناشی از سفرها واقامت موقّتی مردمانی که صرفاً برای اوقات فراغت یا مقاصد تفریحی سفر می کنند. (سرابی،1378،ص72)
توریسم، مجموعه تعامل هایی است که در فرایند جذب و مهمانداری، بین توریست ها، سازمان های مسافرتی، دولت های مبدأ، دولت های میزبان و مردم محلی برقرار می شود.
(زاهدی،1390،ص4)